• Verkocht onder voorbehoud

Boekelsebaan 4 5445 NG Landhorst

Prijs op aanvraag

Omschrijving

ONDER VOORBEHOUD VERKOCHT Overwater Rentmeesterskantoor biedt namens de eigenaar vrijblijvend te koop aan het hierna omschreven moderne melkveebedrijf bestaande uit een vrijstaande woning met twee ligboxenstallen, een jongveestal, een loods,
sleuf- en voersilo's, erf, ondergrond gebouwen en landerijen met een totale grootte van circa 31.27.30 ha, staande en gelegen aan en nabij Boekelsebaan 4 in (5445 NG) Landhorst.

OMGEVING
Het melkveebedrijf is gelegen in Landhorst, gemeente Sint Anthonis, provincie Noord-Brabant. Per 1 januari 2022 zullen de nu nog zelfstandige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis samengevoegd worden tot één nieuwe gemeente, die de naam 'Land van Cuijk' zal krijgen. Het melkveebedrijf en de landbouwgronden behoren tot de Wanroijsche Peel. Het dorp Landhorst, waarvan de kern ten zuiden van het melkveebedrijf is gesitueerd, is een ontginnings- en kerkdorp op korte afstand gelegen van de grotere dorpen Wanroij en Sint Anthonis. Het sfeervolle plattelandsdorp Landhorst heeft circa 700 inwoners met een beperkt aantal sociale voorzieningen.

De landbouwgronden zijn aan te merken als zandgronden. Er zijn diverse teeltmogelijkheden, zoals akker- en tuinbouwgewassen en grasland.

WONING
De nette degelijke woning met een verdiepingsvloer, zolder en aangebouwde serre betreft een langgevelboerderij.
Het voormalige stalgedeelte wordt gebruikt als bergingsruimte, hal/portaal en CV-ruimte, en is voorzien van een inpandige garage. Het oostelijke deel van de langgevelboerderij was voorheen een veestal en de westzijde betreft het woongedeelte. Rondom de woning ligt een fraaie siertuin. Het terras is voorzien van een prieel.

LIGBOXENSTAL I
Deze ruim opgezette type 2+2 terugkeer ligboxenstal is gebouwd in 2004. De melkstal is een 22-stands draaimelkstal (binnenmelker) van het merk Manus en bevindt zich in een geïsoleerde ruimte. De ligboxen zijn 3-hoek R-boxen met diepstrooisel boxbedekking. Het voerhek bestaat deels uit een zelfsluitend hek en deels uit keerbuizen. De stal is volledig onderkelderd. Aan het dak zijn diverse ventilatoren bevestigd. De krachtvoerautomaten staan aan weerszijden van de voergang. De roostervloer heeft een vaste mestschuifinstallatie (ketting).
De wachtruimte heeft een opdrijfhek en naast de melkstal is een separatieruimte gelegen. Het tanklokaal heeft een gecoate vloer en deels gecoate wanden. Er is geen melktank aanwezig. Aan de voorzijde bevinden zich de technische ruimte, een berging en kantoorruimte.

LIGBOXENSTAL II
Deze ligboxenstal is momenteel in gebruik als huisvesting voor het jongvee. De ligboxenstal betreft een U-stal 1+1 en is tussen de ligboxenstal I en de jongveestal gebouwd.

JONGVEESTAL
De jongveestal is gesitueerd tussen de ligboxenstal en de werktuigenloods. De stal is voorzien van strohokken, een kalveropfokruimte en één rij ligboxen met roostervloer. De stal heeft aan de voor- en achterzijde een dubbele schuifdeur.

LOODS
De loods bevindt zich achter de langgevelboerderij. De ruim opgezette loods is degelijk gebouwd, verkeert in zeer goede staat van onderhoud en is uitermate geschikt voor opslagdoeleinden.

VOEROPSLAG
Er zijn vier kuilvoerplaten, waarvan één met een wand en twee ruime sleufsilo's gesitueerd aan de noordzijde van het bedrijf. Ook zijn er meerdere krachtvoersilo's en een kunstmestsilo aanwezig.

ERF, VERHARDING EN KAVELPAD
Rondom de gebouwen is een royaal erf gesitueerd, dat deels verhard is met gestort beton en deels met betonklinkers.
Het erf is toegankelijk via twee verharde dammen, zodat een 'schone weg – vuile weg' principe kan worden gehanteerd. Tussen de gebouwen zijn verhardingen aanwezig, voor gebruik als in- en uitrit en ook voor de opslag van natte voerproducten. Vanaf de ligboxenstal I is een gestort beton kavelpad (circa 300 m1) naar de landerijen gesitueerd. Het erf en ondergrond van de gebouwen is circa 1.40.00 ha groot.

NUTSVOORZIENINGEN
Het woonhuis is aangesloten op propaangas, water, elektriciteit (220/380), riolering, telefoon en centrale verwarming. De bedrijfsgebouwen zijn aangesloten op water en elektriciteit (220/380 (3 x80 A)) vanuit de woning. De locatie heeft een eigen waterbron (circa 140 m diepte) zonder ontijzeringsinstallatie.

ENERGIELABEL
Het woonobject heeft het voorlopige energielabel E toegekend gekregen. Het definitieve label wordt voor de juridische levering aangeleverd bij koper.

VERDELING OPPERVLAKTE GROND
Van de aangeboden oppervlakte betreft circa 8.29.20 ha het volledige eigendom en is 22.98.10 het eigendom van het altijddurend recht van erfpacht. Van het altijddurend recht van erfpacht is circa 1.40.00 ha ondergrond van de woning, gebouwen en erf, en is 21.58.10 ha landbouwgrond. Optioneel kan nog 8.74.20 ha extra landbouwgrond worden aangekocht onder nader te bepalen voorwaarden.

LANDBOUWGROND
De aangeboden landbouwgrond is achter en tegenover de gebouwen gelegen. De kavel achter de boerderij betreft de ruim 21,5 ha zakelijk recht van altijddurende erfpacht. Het perceel aan de zuidzijde van de Boekelsebaan tegenover de boerderij is circa 8,2 ha.

PERCEEL EIGENDOM
Deze kavel is gelegen aan de zuidzijde van de Boekelsebaan. De totale oppervlakte is circa 08.29.20 ha. Een deel van het kadastrale perceel sectie M, nummer 552 is niet bij het aangeboden perceel betrokken.

OPTIONEEL
De twee optionele veldkavels ter grootte van 4.80.70 ha en 3.93.70 ha zijn respectievelijk aan de Landhorststraat en Hanekampseweg gelegen.

LIGGING EN GEBRUIK
De percelen zijn gelegen in het buitengebied van Landhorst, in de Wanroijsche Peel. De percelen zijn afwisselend in gebruik als weiland en akkerbouwland.

HERINRICHTINGSRENTE/WATERSCHAPSLASTEN
De aangeboden percelen zijn niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschapslasten bij Waterschap Aa en Maas bedragen in 2021 € 83,93 per ha.

ZAKELIJKE RECHTEN
De kadastrale percelen gemeente Wanroij, sectie M, nummers 81, 777 en 778 zijn belast met het zakelijke altijddurende recht van erfpacht. De bloot-eigendom behoort toe aan de gemeente Sint Anthonis. Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen andere beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.

HET ALTIJDDUREND RECHT VAN ERFPACHT/TOESTEMMING BLOOT-EIGENAAR
• Het aangeboden altijddurende recht van erfpacht van 22.98.10 ha is uitgegeven voor onbepaalde tijd.
• Op het recht van erfpacht zijn van toepassing de algemene erfpachtvoorwaarden, zoals destijds door de
gemeente Wanroij is vastgesteld en opgenomen in een akte van
7 februari 1955.
• De huidige canon bedraagt € 312,- per ha per jaar.
• Vanaf 1 november 2021 kan de canon worden herzien.
• Voor de overdracht van het recht van erfpacht dient de bloot-eigenaar toestemming te verlenen en kunnen er
aanvullende voorwaarden worden gesteld.
• De huidige erfpachter heeft aan de bloot-eigenaar om toestemming gevraagd waarvoor nog geen uitsluitsel is verkregen.

KWALITEIT
De gronden zijn van een landbouwkundig redelijke tot goede kwaliteit en aan te merken als zand. De aangeboden percelen zijn goed ontwaterd door middel van drainage en daardoor geschikt voor diverse akkerbouwmatige teelten.

BESTEMMING
Voor de aangeboden percelen vigeert deels het bestemmingsplan 'Buitengebied Sint Anthonis 2013', vastgesteld door de raad op 18 juni 2013.

Hoofdbestemming: Agrarisch; alle landbouwgronden gelegen binnen voormeld bestemmingsplan.
Dubbelbestemmingen
- Waarde- Archeologie; deel van de huiskavel, te weten de oostzijde van percelen M 81 en 777. Het betreft Waarde-Archeologie 3, waarbij een hoge archeologische verwachtingswaarde geldt.
- Waterstaat-Beschermingszone waterlopen; percelen M 95, 96 en 552 (noordzijde).
Gebiedsaanduidingen
- Agrarisch gebied; M 81, 777, 778, 95, 96 en 552
- Reconstructiewetzone-verwevingsgebied; een deel van de huiskavel.
- Reconstructiewetzone-landbouwontwikkelingsgebied; overige deel huiskavel en perceel overzijde.
In het vigerende bestemmingsplan 'Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied
Sint Anthonis', vastgesteld door de raad op 7 juli 2016, zijn de gebiedsaanduidingen (reconstructiewetzones) komen te vervallen en voor alle aangeboden kadastrale percelen met sectie M vervangen door gebiedsaanduiding 'Overige zone-gemengd landelijk gebied'.
De locatie Boekelsebaan 4 heeft in het vigerende bestemmingsplan de hoofdbestemming 'Agrarisch-Melkrund-veehouderij' gekregen. De dubbelbestemming die vigeert is 'Waarde-Archeologie'. De noordwestzijde van het erf heeft de functie van 'Specifieke vorm van agrarisch-erfverharding' en zuidwestelijke gedeelte van het erf heeft als functieaanduiding 'Tuin'.

NATUURBESCHERMINGSVERGUNNING
Voor de onderhavige locatie is op 13 oktober 2016 een NB-vergunning afgegeven.

JACHT
De jacht van de landerijen is verhuurd. De gegevens van de jager zijn bekend bij de verkoper.

BETALINGSRECHTEN EN FOSFAATRECHTEN
Op de aangeboden percelen rusten circa twintig betalingsrechten. Deze zijn bij het aanbod inbegrepen. Er zijn geen andere productierechten (zoals fosfaatrechten) aanwezig.

KEUR WATERSCHAP
De Verenigde Vergadering van het Waterschap Aa en Maas heeft op 1 mei 2019 de Keur van Waterschap Aa en Maas vastgesteld. In de keur zijn de aangeboden percelen opgenomen.

ALGEMEEN
Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg
Vraagprijs op aanvraag

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Arno Huysmans, mobiel: 06-13893841.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Melkveehouderij
Mogelijke functie(s)
Akkerbouwbedrijf
Soort bouw
Bestaande bouw
Ligboxen
2

Kadastrale gegevens

WANROIJ M 95
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 15 a 0 ca (geheel perceel)
WANROIJ M 96
Eigendomssituatie
6 ha 91 a 30 ca (geheel perceel)
WANROIJ M 552
Eigendomssituatie
0 ha 38 a 40 ca (geheel perceel)
WANROIJ M 81
Eigendomssituatie
10 ha 18 a 0 ca (geheel perceel)
WANROIJ M 777
Eigendomssituatie
12 ha 43 a 60 ca (geheel perceel)
WANROIJ M 778
Eigendomssituatie
0 ha 36 a 50 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Boekelsebaan 4

Prijs op aanvraag