Brugdam 4926 CS Lage Zwaluwe

Prijs op aanvraag

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
in opdracht van ASR Real Estate: erfpachtrecht van een perceel landbouwgrond

Situering
Het perceel is gelegen aan de Brugdam te Lage Zwaluwe.

Kadastrale registratie
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nummer 4370, groot 22.07.90 ha.

Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel landbouwgrond uit kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5, kalkrijke drechtvaaggronden; klei, profielverloop 1 en kalkarme drechtvaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 1.

De grondwatertrap voor de te verkopen gronden bedraagt VI en IV. Hierbij bedraagt bij VI de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) 40-80 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand >120 cm beneden maaiveld. Bij IV bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) >40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand 80-120 cm beneden maaiveld.

Gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond
Voormeld perceel landbouwgrond bestaat deels uit zware zavel en deels uit lichte klei grond. Het betreft opgevende klei met een goede capillaire opstijging van het bodemvocht. Het percentage afslibbare delen varieert van 35 à 40%. Het organische stof gehalte bedraagt 5%. Het pw-getal bedraagt 54 en het kali-getal bedraagt 25. Het gehele perceel is gedraineerd.
De landbouwgrond is geschikt voor vollegrondsgroente- en de traditionele akkerbouwgewassen.

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 61,77 per hectare per jaar (voor het jaar 2020).

Herinrichtingsrente
Op het perceel rust géén herverkavelingsrente. Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er m.b.t. het perceel géén beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster of in de Landelijke Voorziening WKPB.
Er zijn geen andere beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of erfdienstbaarheden bekend.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Drimmelen, heeft het perceel landbouwgrond de enkelbestemming ‘Agrarisch’ en gedeeltelijk de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’.

In opdracht van ASR Real Estate wordt te koop aangeboden: het recht van erfpacht van een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Brugdam te Lage Zwaluwe.

Het recht van erfpacht wordt aangeboden conform de voorwaarden die in deze brochure nader zijn uitgewerkt. De bieder kan daarbij een keuze maken tussen drie vormen van erfpacht:

• de Loopbaan Erfpacht
• de Agrarische Grondwaarde Erfpacht
• de Agrarische Index Erfpacht
• de Jonge Boeren Erfpacht

Verder is er de optie om gebruik te maken van een vierde optie, de zogenaamde Jonge Boeren Erfpacht. Indien u van deze erfpachtoptie gebruik wenst te maken, adviseren wij u hierover voorafgaand aan de bieding met ons contact op te nemen.

Erfpachtopties
Optie 1: Loopbaanerfpacht
Bij een Loopbaanerfpacht verwerft u een erfpachtrecht voor een periode van 30 jaar. Na deze erfpachttermijn is het erfpachtrecht geëindigd. Op dat moment beslist ASR of zij u de grond, tegen de dan geldende vrije waarde, te koop aanbiedt, of een nieuw erfcontract aanbiedt onder de dan geldende voorwaarden. Anders dan bij de opties 2 en 3 is er géén waardevol kooprecht bij het einde van het erfpachtrecht. Daar tegenover is de canon lager. De aanvangscanon bedraagt 2% van de waarde van de blote eigendom van de grond.
Deze canon bedraagt bij aanvang € 1.120,00 per ha. per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de Consumentenprijsindex (CPI Alle huishoudens).

De waarde van de blote eigendom is de vrije waarde van de grond, verminderd met de minimale ‘insteek’ voor het verwerven van het erfpachtrecht. De minimale insteek voor de aankoop van het 30-jarig erfpachtrecht bedraagt 30% van de grondwaarde (€ 24.000,00 per ha.).

Optie 2: Agrarische Grondwaarde Erfpacht
Bij dit product verwerft u eerst voor een periode van 30 jaar een erfpachtrecht. Na afloop van de erfpachtperiode heeft u het recht om de grond aan te kopen, waarbij de koopprijs wordt bepaald op 85% van de vrije waarde van de grond op dat moment.

Gedurende de looptijd van de erfpachtovereenkomst betaalt u een canon. De aanvangscanon bedraagt 2,25% van de waarde van de blote eigendom van de grond. Deze canon bedraagt bij aanvang € 1.260,00 per ha. per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de Consumentenprijsindex (CPI Alle huishoudens).

De waarde van de blote eigendom is de vrije waarde van de grond, verminderd met de minimale ‘insteek’ voor het verwerven van het erfpachtrecht. De minimale insteek voor de aankoop van het 30-jarig erfpachtrecht bedraagt 30% van de grondwaarde (€ 24.000,00 per ha.).

Optie 3: Agrarische Index Erfpacht
U verwerft eerst voor een periode van 26 jaar een erfpachtrecht. Aan het einde van de erfpachtovereenkomst, maar ook gedurende de looptijd van de overeenkomst, heeft u het recht om de blote eigendom van de grond aan te kopen. De koopprijs die u aan het einde van de erfpachtovereenkomst betaalt, bedraagt de waarde van de blote eigendom, zoals vastgesteld bij aanvang van de erfpachtovereenkomst, welke gedurende de looptijd van de erfpachtovereenkomst wordt geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (CPI Alle huishoudens). Indien u gebruik maakt van het recht om gedurende de looptijd (tussen het tiende en vijftiende jaar) van de van de erfpachtovereenkomst aan te kopen, wordt de koopprijs gevormd door de (geïndexeerde) hoofdsom, vermeerderd met 10%.

Gedurende de looptijd van het erfpachtrecht betaalt u een canon. De aanvangscanon bedraagt 2,6% van de waarde van de blote eigendom van de grond. Deze canon bedraagt bij aanvang
€ 1.456,00 per ha per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de Consumentenprijsindex (CPI Alle huishoudens).

De waarde van de blote eigendom is de vrije waarde van de grond, verminderd met de minimale ‘insteek’ voor het verwerven van het erfpachtrecht. De minimale insteek voor de aankoop van het 26-jarig erfpachtrecht bedraagt 30% van de grondwaarde (€ 24.000,00 per ha).

Optie 4: Jonge Boeren Erfpacht
Voor Jonge Boeren Erfpacht gelden andere voorwaarden vergeleken bij de voormelde 3 opties. Zowel de inleg alswel de looptijd zijn verschillend. Het percentage aan canon varieert tussen 2,2% en 2,6%. Verder worden er duurzaamheidseisen gesteld. De maximale leeftijd bij einde looptijd is 70 jaar.
Indien u overweegt van deze optie gebruik te maken adviseren wij u vooraf contact op te nemen met Staal Makelaar voor een nadere toelichting in verband met uw bieding.

Alle informatie treft u in de brochure, inclusief het biedingsformulier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ Made
email:

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
4 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 4370
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
22 ha 7 a 90 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Brugdam

Prijs op aanvraag