Middelweg 3241 MZ Middelharnis

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Percelen landbouwgrond met een oppervlakte van 17.75.20 ha, gelegen aan de Bolletjesweg en Middelweg te Middelharnis.

Omschrijving
De percelen zijn gelegen in het buitengebied van Middelharnis op het Zuid-Hollandse eiland Goeree Overflakkee en gelegen aan de Bolletjesweg en Middelweg, ten zuiden van Middelharnis. De oostkant van de percelen grenst aan een groenstrook met fietspad en watergang, genaamd De Vliegers. De percelen vormen een aaneengesloten geheel met één tussensloot.

Gebruik
De percelen worden momenteel gebruikt als akkerbouwland. In de praktijk worden de kadastrale percelen beteeld in twee delen.

Herinrichtingsrente/waterschapslasten
De aangeboden percelen zijn belast met een herinrichtingsrente met als eindjaar 2027. De herinrichtingsrente is hieronder per kadastraal perceel weergegeven.
Kadastrale gemeente Middelharnis, sectie E,
nummer 331, € 72,12
nummer 332, € 459,53
nummer 333, € 41,11
nummer 334, € 81,37
nummer 335, € 69,84
Totaal per jaar te betalen aan herinrichtingsrente € 723,97

De jaarlijkse waterschapslasten van het Waterschap Hollandse Delta (binnendijks/inclusief wegenheffing) bedragen in 2020: € 122,73 per ha.

Zakelijke rechten
Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.

Kwaliteit
De gronden zijn landbouwkundig gezien van een uitstekende kwaliteit. De percelen A en B bestaan respectievelijk uit lichte en zware zavel (13%/87%), en lichte en zware zavel (30%/70%). Het gaat hier om kalkrijke poldervaag-gronden, profielverloop 5. De aangeboden percelen zijn goed ontwaterd met drainage en uitermate geschikt voor diverse akkerbouwmatige teelten, zoals rooi- en hakvruchtenteelt.

Bestemming
Voor de aangeboden percelen vigeert het bestemmingsplan 'Buitengebied', vastgesteld door de raad op 27 juni 2013. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming 'Agrarisch met waarden-1'.

Toekomstige ontwikkelingen
Volgens opgave van de gemeente Goeree-Overflakkee zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten. De provincie Zuid-Holland streeft een duurzame, economische rendabele landbouw na. Provinciale speerpunten zijn dan ook:
- Verbetering van de landbouwstructuur
- Vermindering van druk op landbouwgrond
- Vergroting regionale markt
- Verduurzaming van de landbouw zoals, energie, waterbeheer, etc.
- Vergroting toegang tot en toepassing van kennis

De Intergemeentelijke Structuurvisie sluit aan op het provinciale beleid, zoals hierboven kort is opgesomd. De gemeente Goeree-Overflakkee wil in verband met achterblijvend economisch rendement in de agrarische sector ingrijpen door schaalvergroting te stimuleren, maar ook kan gedacht worden aan nevenactiviteiten, zoals bed & breakfast, kamperen, loonwerkzaamheden, landwinkel, etc.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op het aangeboden perceel.
De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

Jacht
De jacht is verhuurd.

Betalingsrechten en productierechten
Op het aangeboden perceel rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

Algemeen
Aanvaarding: in overleg, niet eerder dan rovenoogst 2020
Bezichtiging: in overleg (ook mogelijk vanaf de openbare weg)
Voorbehoud: een verkoop is uitdrukkelijk onder het voorbehoud van instemming van de Bisschop van het Bisdom Rotterdam.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Arno Huysmans, mobiel: 06-13893841.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland

Kadastrale gegevens

MIDDELHARNIS E 331
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 92 a 45 ca (geheel perceel)
MIDDELHARNIS E 332
Eigendomssituatie
0 ha 52 a 75 ca (geheel perceel)
MIDDELHARNIS E 333
Eigendomssituatie
1 ha 53 a 35 ca (geheel perceel)
MIDDELHARNIS E 334
Eigendomssituatie
7 ha 94 a 60 ca (geheel perceel)
MIDDELHARNIS E 335
Eigendomssituatie
6 ha 82 a 5 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Middelweg

Prijs op aanvraag