Moorseweg 4681 SM Nieuw-Vossemeer

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Percelen landbouwgrondmet een oppervlakte van 29.32.05 ha, gelegen in de Beciuspolder aan de Moorseweg in Nieuw-Vossemeer.
 
OMSCHRIJVING
De aangeboden percelen zijn gelegen in de Beciuspolder in het buitengebied ten zuidwesten van Nieuw-Vossemeer. De Beciuspolder is in 1869 bedijkt en aan de zuidzijde grenst de polder aan het Schelde-Rijn kanaal. Deze grondpositie betreft het volledig eigendom van 29.32.05 ha totaal. Aan de noordzijde is deze grondpositie met drie uitritten ontsloten van en naar de Moorseweg via dijktaluds, c.q. een parallelweg. De polder is verdeeld in drie gedeelten. In de polder is een sloot gelegen en een semi-verhard kavelpad. De percelen zijn landbouwkundig van goede kwaliteit.

GEBRUIK
De percelen worden geëxploiteerd met diverse akkerbouwmatige teelten. De polder is thans verdeeld in meerdere kavels, een en ander afhankelijk van het jaarlijkse bouwplan.

HERICHTINGSRENTE/WATERSCHAPSLASTEN
De aangeboden percelen zijn niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschapslasten van Waterschap Brabantse Delta bedragen in 2020 € 61,77 per ha.

ZAKELIJKE RECHTEN
Ten behoeve van het perceel gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie E, nummer 779 en ten laste van het perceel Nieuw-Vossemeer, sectie E, nummer 778 is een erfdienstbaarheid van weg gevestigd om te komen van en te gaan naar de openbare weg. Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er verder geen andere beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.

KWALITEIT
De grondsoort van de percelen is aan te merken als kalkrijke poldervaaggronden, lichte klei en zware zavel, profielverloop 2 en 5. De aangeboden percelen zijn goed ontwaterd door middel van functionerende drainage en mede daardoor uitermate geschikt voor diverse akkerbouwmatige teelten. De drainage is aangelegd in deel A in 1995, in B in 1991, in C in 2003 en in deel D in 1982 en 2003.

Er is geen onderzoek verricht op de aanwezigheid van ziekten en plagen. Voor zover bekend aan verkopers zijn de aangeboden percelen niet met witrot besmet, behoudens het perceel B zoals hiervoor omschreven. Het staat koper vrij om op eigen rekening en risico een onderzoek te (laten) verrichten. De bodemanalyses worden aan de koper op aanvraag verstrekt.

BESTEMMING
Voor de aangeboden percelen vigeert het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen-1e herziening, vastgesteld door de raad op 24 september 2015. Op 28 juni 2018 is de Eerste herziening Buitengebied Steenbergen vastgesteld. Het perceel in Nieuw-Vossemeer heeft de bestemming 'Agrarisch met waarden- Natuur- en landschapswaarden' (artikel 6). En is er een gebiedsaanduiding milieuzone – groenblauwe mantel (artikel 37.4) van toepassing.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Naar opgave van de gemeente Steenbergen zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten. Het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen zal mede moeten bijdragen aan een vitaal buitengebied. In de herziening op het bestemmingsplan wil de gemeente overbodige belemmeringen weghalen en meer ruimte bieden voor gewenste en passende ontwikkelingen. Daarentegen verplicht de provincie Noord-Brabant met de Verordening ruimte de gemeente om bijvoorbeeld aanvullende regels op te nemen voor de 'zorgvuldige veehouderij'. De geboden ontwikkelingsruimte moet passend zijn binnen het buitengebied, binnen het algemene gemeentelijke ruimtelijke beleid en in lijn zijn met andere relevante beleidskaders. Belangrijke pijlers in de eerste herziening van het vigerende bestemmingsplan zijn:
1. Bevordering van de vitaliteit van het buitengebied
2. Mestbewerking
3. Ontwikkeling van de veehouderij
Vitaliteit in het buitengebied, voorkomen van leegstand en het bevorderen van de hergebruikmogelijkheden van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties zijn zaken van belang in het gemeentelijke beleid. Biomassavergisting en (co)vergisting zijn niet toegestaan. Verder geldt voor overige locaties in het plangebied een verbod voor elke vorm van mestbewerking. Nieuwvestiging van intensieve veehouderijen is uitgesloten. Negatieve effecten op Natura 2000- gebieden moeten voorkomen worden. Aan grondgebonden veehouderijen en (vollegrond)teeltbedrijven worden wel uitbreidingsmogelijkheden geboden.

BODEMONDERZOEK
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op het aangeboden perceel.
De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

JACHT
De jacht op de percelen is verhuurd.

BETALINGSRECHTEN EN PRODUCTIERECHTEN
Op elke betaalbare hectare rust één betalingsrecht die in de koop is verdisconteerd. Op aanvraag zijn Cosun-ledenleveringsbewijzen beschikbaar.

GRASSTROKEN
Aan de zuidzijde van de percelen in de Beciuspolder en naast de sloot in het perceel zijn grasstroken gesitueerd waarvoor subsidie wordt verstrekt. De stroken dienen tot 2024 in stand te blijven.

KEUR WATERSCHAP
De Verenigde Vergadering van Waterschap Brabantse Delta heeft op 1 maart 2015 de Keur van Waterschap Brabantse Delta vastgesteld. In de keur zijn de aangeboden percelen opgenomen. De percelen zijn grotendeels omzoomd door B-watergangen. Aan de zuid- en zuidoostzijde betreft het een A-watergang. Voor meer info omtrent maaionderhoud:
Kijk op of download de app.

ALGEMEEN
Aanvaarding:in overleg, mogelijk vanaf rovenoogst 2020
Bezichtiging: in overleg, vanaf de openbare weg mogelijk
Mogelijkheden: de locatie wordt in zijn geheel aangeboden. Onder nader te bepalen voorwaarden is koop in delen bespreekbaar. Daarbij dient te allen tijde een zelfstandige ontsluiting van het deelperceel gerealiseerd te worden.

Vraagprijs: op aanvraag

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Arno (A.A.G.C.) Huysmans, mobiel: 06-13893841.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

NIEUW-VOSSEMEER E 234
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 45 a 70 ca (geheel perceel)
NIEUW-VOSSEMEER E 235
Eigendomssituatie
26 ha 83 a 70 ca (geheel perceel)
NIEUW-VOSSEMEER E 778
Eigendomssituatie
0 ha 2 a 65 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Moorseweg

Prijs op aanvraag