Molendijk 3281 LT Numansdorp

Prijs op aanvraag

Omschrijving

PERCELEN NATUURGROND, gelegen nabij de Buitendijk/Molendijk te NUMANSDORP, met een oppervlakte van 6.56.77 ha.

Omschrijving
De percelen zijn gelegen op het grensgebied van de Buitendijk te Zuid-Beijerland en de Molendijk te Numansdorp. De toegang loopt via een verhard pad naar de Buitendijk. De koper van de percelen mag gebruikmaken van dit pad omdat er een erfdienstbaarheid van uitweg notarieel is vastgelegd. Het aanbod bestaat voor circa 3 ha uit dijkpercelen. Het overige betreft grasland en een waterpartij. De toegang tot de percelen is afgesloten met een zeer deugdelijk hekwerk en een ruime toegangspoort. Aan de zuidzijde van de aangeboden percelen ligt het Haringvliet. Het Haringvliet is aangewezen als Natura-2000 gebied. De beschermde status houdt in dat de natuurlijke habitats in stand dienen te worden gehouden, alsmede het behoud van de vogelstand. Het uitzicht vanaf de percelen richting dit brede water levert pittoreske plaatjes op.

Gebruik
De percelen zijn in gebruik als dijk en grasland.

Herinrichtingsrente/Waterschapslasten
De aangeboden percelen zijn niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschapslasten bedragen in 2019
€ 7,15 per ha.

Zakelijke rechten/erfdienstbaarheden
Volgens de verkrijgingsakte Hyp4 deel 21392 nummer 40 van 3 augustus 2001 rusten de navolgende erfdienstbaarheden op deze percelen grond:

Vestiging erfdienstbaarheid van uitweg en heining
Ten laste van de kadastrale percelen gemeente Numansdorp, sectie D, nummers 28 en 713 (het verkochte) en ten behoeve van de (aan verkoper toebehorende) kadastrale percelen gemeente Numansdorp, sectie D, nummers 714 tot en met 722, wordt gevestigd een erfdienstbaarheid van weg om te komen en te gaan van de openbare weg, zijnde de Buitendijk, vanaf de bestaande toegangsdam ongeveer vijftig meter over de kruin van de dijk aan de oostzijde naar benedendijks, onderdijks aan de oostzijde van perceelnummer 28 en noordelijk van perceelnummer 713, naar de heersende percelen ten behoeve van de agrarische exploitatie en onderhoud van de heersende percelen. Deze uitweg is niet bedoeld voor recreatief gebruik als wandel- en/of fietspad. Als scheiding tussen de kadastrale percelen, gemeente Numansdorp, sectie D, nummers 713 en 714 staat een veekerende heining welke door en voor rekening van de eigenaren van deze percelen onderhouden dient te worden. De weg is schetsmatig weergegeven op een aan deze akte gehechte tekening.

Bestaande erfdienstbaarheden
Op het kadastrale perceel gemeente Numansdorp, sectie D, nummer 713 (zijnde een gedeelte van het voormalige kadastrale perceel gemeente Numansdorp, sectie D, nummer 49) rusten een erfdienstbaarheid van rotorblad en verbod hoogbouw, gevestigd bij akte houdende vestiging van een zakelijk recht van opstal, erfdienstbaarheden en rangwisseling, op vijftien september negentienhonderdvijfennegentig verleden voor de plaatsvervanger van Mr. R.D. Bos, notaris te Utrecht, ingeschreven ten gemelde kantore van voormelde Dienst in register Hypotheken 4 op achttien september negentienhonderdvijfennegentig in deel 14923 nummer 13, onder meer woordelijk luidend als volgt:
a. de erfdienstbaarheid van rotorblad:
de erfdienstbaarheid voor de duur van het opstalrecht, ten laste van het resterende bij de grondeigenaar in (blote) eigendom blijvend deel van de onder A.1. gemelde kadastrale percelen, alsmede ten laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D, nummers 29, 49, 59 en 61 (lijdend erf), en ten behoeve van de hiervoor onder A.1. in opstalrecht uitgegeven percelen (heersend erf), inhoudende het recht tot het boven het lijdend erf hebben en houden van rotorbladen van de op het heersend erf gestichte windturbines; enzovoorts
d. de erfdienstbaarheid van verbod hoogbouw:
de erfdienstbaarheid voor de duur van het opstalrecht, ten laste van het resterend bij de grondeigenaar in (blote) eigendom blijvend deel van de kadastrale percelen met nummers 39, 40, 57 en 58, alsmede ten laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D, nummers 29, 49, 59 en 61 en een gedeelte van nummer 41, welk gedeelte met rode kruisarcering is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening, en ten behoeve van de hiervoor onder A.1 in opstalrecht uitgegeven percelen, inhoudende de verplichting voor de gerechtigde(n) tot het lijdend erf op het lijdend erf geen gebouwen, beplantingen als hoge bomen, heesters of andere obstakels, welke windbrekend of anderszins belemmerend kunnen zijn voor de windmolens, te hebben of te houden, voor zover deze gebouwen, beplantingen, heesters of andere obstakels hoger zijn dan twaalf meter en een grotere aaneengesloten oppervlakte innemen dan twee hectare. Groenvast is op de hoogte van de thans bestaande bebossing.

Kabel voor stroomvoorziening
Ten behoeve van de stroomvoorziening van het gemaal in de Westersepolder west is door verkoper toegezegd een zakelijk recht om door het verkochte een kabel aan te leggen. Dit zakelijk recht is nog niet gevestigd en de kabel is nog niet gelegd zodat koper bekend is met het feit dat nog werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Kwaliteit
De gronden zijn van een landbouwkundig redelijke kwaliteit en aan te merken als kalkrijke poldervaaggronden, lichte klei, profielverloop 5. De aangeboden percelen zijn deels ontwaterd door greppels en daardoor geschikt als weiland.

Bestemming
Voor de aangeboden percelen vigeert het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2013' van de voormalige gemeente Cromstrijen, tegenwoordig gemeente Hoeksche Waard. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad op 4 juli 2013.

In dit bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemming: 'Natuur' met als dubbelbestemming: 'Waterstaat – Waterkering' en als functieaanduiding: 'Agrarisch'.

Toekomstige ontwikkelingen
In de oksel van de aangeboden percelen zal één van de vijf windturbines worden gerealiseerd. De turbine zal zichtbaar en hoorbaar zijn vanaf de aangeboden percelen.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op het aangeboden perceel. De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

Jacht
De jacht tot het aangebodene is niet verhuurd.

Betalingsrechten en productierechten
Op het aangeboden perceel rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

Algemeen
Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter de Bruin, mobiel: 06-20410659.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Grasland

Kadastrale gegevens

NUMANSDORP D 28
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
4 ha 35 a 50 ca (geheel perceel)
NUMANSDORP D 713
Eigendomssituatie
2 ha 21 a 27 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Molendijk

Prijs op aanvraag