Provincialeweg 1488 AN Starnmeer

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt circa 2,4 hectare grasland aan te Starnmeer.

PERCEEL GRASLAND

Oppervlakte: 2ha. 41a. 44ca. (geschat) na correctie aankoop Provincialeweg N246.

Grondsoort: veengrond (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: onbekend.

Organische stof: onbekend.

Kwaliteit: redelijk.

Teeltplan: 2009 t/m 2018 grasland, datum van raadpleging 21 augustus 2018 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels dam en onverhard pad naar openbare weg.

Verkaveling: goed.

Ontwatering: greppelland, natuurlijke afwatering.

Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: Agrarisch (artikel 3), leiding – hoogspanning (artikel 18), nvrijwaringszone straalpad en vrijwaringszone dijk (artikel 28) . Bestemmingsplan Buitengebied 2009, vastgesteld d.d. 27 mei 2010 door de raad van de gemeente Graft-de Rijp, datum van raadpleging 8 september 2017 (bron: gemeente Alkmaar).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, droogmakerijenlandschap, stelling van Amsterdam, Laag Holland, gebied voor gecombineerde landbouw, deels stiltegebied, datum van raadpleging 21 augustus 2018.

Erfdienstbaarheden:
- “Voor bestaande erfdienstbaarheden wordt ten deze verwezen naar: a. gemelde titel van aankomst waarin onder meer woordelijk staat vermeld: dat geen erfdienstbaarheden en persoonlijke verplichtingen bekend zijn anders dan blijkende uit een akte verleden op vijf juli negentienhonderd vier en twintig voor destijds notaris G.H.A. Tjeenk Willink te Wormerveer, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Alkmaar op tien juli daaropvolgend in deel 846 nummer 105, alwaar ten behoeve van het bij deze akte verkochte de navolgende erfdienstbaarheid is gevestigd: Het verkochte zal hebben recht van weg over de oostelijke strook ter breedte van vijf meter van het perceel kadastraal bekend gemeente Akersloot in Sectie D nummer 474 en over het kadastrale perceel Sectie D nummer 473 om te komen van en naar den openbaren weg. b. een akte op achttien september negentienhonderd twee en zeventig voor genoemde notaris Schlette verleden, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: 6. De comparant sub II draagt zorg voor een hek van zodanige constructie dat de schapen en koeien van de comparant sub I geen mogelijkheid hebben tot ontsnappen, waarbij geen gebruik mag worden gemaakt van puntdraad. Het onderhoud en herstel van dat hek komen voor rekening van de comparant sub II. Als er een weg komt op de dijk, dan is het hiervoor vermelde onder dat punt 6 evenzeer van toepassing voor de weg. De comparant sub II legt deze verplichting op aan de opvolgend eigenaar van het door hem gekochte, welke verplichting telkens moet worden vermeld en aangenomen, zulks op verbeurte van een boete van tien duizend gulden (f 10.000,-) welk bedrag onmiddellijk opeisbaar is zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn” (bron: hyp4 Alkmaar 4922/65 d.d. 20 mei 1985).

Zakelijke rechten: niet kadastraal gevestigd, waterleiding, gerechtigde PWN Waterleidingbedrijf (Klic beschikbaar op aanvraag).

Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 21 augustus 2018 (bron: wEbsite Boer&Bunder).
- perceel kadastraal bekend: gemeente Graft – de Rijp, sectie I, nummer 484 dient kadastraal ingemeten te worden (zie kadastrale kaart). Kosten hiervan komen voor rekening van de provincie Noord Holland. Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.
- voormalige vuilstortplaats met een oppervlakte van circa 2 hectare en dikte van circa 2,3 meter. De stort is afgedekt met 0,5 tot 0,6 meter grond en ligt ruim een meter verhoogd t.o.v. de omringende percelen. (bron: grondwateronderzoek: Navos Noord-Holland; bodemonderzoek: Iwaco, Adviesbureau voor water en milieu. Rapporten opvraagbaar).
- pachtrecht verhuurd aan derden voor de duur van 1 groeiseizoen, met ingang van 1 april en eindigt op 1 december 2018.

Betalingsrechten: niet aanwezig.

Vraagprijs: € 35.000,- per hectare.

Aanvaarding: in overleg.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
2 ha 44 a 10 ca
Huiskavels
2 ha 44 a 10 ca
Type land
Grasland
Grondsoort
Veen

Kadastrale gegevens

GRAFT-DE RIJP I 484
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 41 a 44 ca (deelperceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Provincialeweg

Prijs op aanvraag