Zuiddijk 3291 LC Strijen

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Overwater Rentmeesterskantoor biedt namens de eigenaar vrijblijvend te koop aan de hierna omschreven percelen grond ter grootte van 12.73.60 ha, staande en gelegen aan de Zuiddijk te Strijen.

OMSCHRIJVING
De percelen zijn gelegen in het buitengebied van Strijen, in de polder ‘Het Oudeland van Strijen’, ten westen van het buurtschap Cillaarshoek, ontsloten naar de Zuiddijk. ‘Het Oudeland van Strijen’ is aangewezen als Natura 2000-gebied.

GEBRUIK
Het huidige gebruik van de percelen is weiland. De percelen zijn tot 31 december 2023 in gebruik op basis van geliberaliseerde pachtovereenkomsten.

HERINRICHTINGSRENTE/WATERSCHAPSLASTEN
Het aangeboden perceel gemeente Strijen, sectie W, nummer 480 is belast met een herinrichtingsrente van € 83,52, met als eindjaar 2039.

De jaarlijkse waterschapslasten in 2022 bedragen € 102,72 per ha.

ZAKELIJKE RECHTEN
De percelen zijn belast met een publiekrechtelijke beperking ten behoeve van een Besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming door de Staat op 17 februari 2010 en 30 april 2015.

Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen andere beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.

NATURA 2000-GEBIED
Uit de verkrijgingsakten is gebleken dat de percelen belast zijn met een publiekrechtelijke beperkingen ten behoeve van een Besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming.

Polder ‘Het Oudeland van Strijen’ is als speciale beschermingszone aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Oudeland van Strijen’. Blijvend grasland in Natura 2000-gebieden wordt anders behandeld dan blijvend gras daarbuiten. Binnen Natura 2000 is blijvend grasland per perceel beschermd. Dit moet grasland blijven. Ook het scheuren van blijvend grasland binnen dit gebied is zonder aanlegvergunning niet toegestaan.

Vanaf 1 april 2016 zijn wel bepaalde vormen van lichte grondbewerking toegestaan. Onder lichte grondbewerking worden technieken voor graslandvernieuwing verstaan, waarbij de ondergrond vrijwel ongeroerd blijft en er altijd een dekkende vegetatie zichtbaar blijft. Andere vormen van mechanische grondbewerking zijn niet toegestaan.

KWALITEIT
De gronden zijn van een landbouwkundig goede kwaliteit en aan te merken als grasland.
De bodemopbouw is als volgt:
• waardveengronden op veen;
• kalkarme drechtvaaggronden, zware klei, zavel en lichte klei profielverloop 1.

De aangeboden percelen zijn goed ontwaterd door middel van greppels en daardoor geschikt voor gebruik als weiland.

BESTEMMING
Voor de aangeboden percelen vigeert het bestemmingsplan Buitengebied Strijen, vastgesteld door de raad op 25 mei 2010 en geconsolideerd op 23 april 2013.

In dit bestemmingsplan hebben de percelen de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden – natuur en landschapswaarden', met als dubbelbestemming ‘Waarde – archeologie’.
Er is ook een gebiedsaanduiding ‘geluidszone – industrie’, die bedoeld is voor de plaatselijke openlucht kartbaan.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Volgens opgave van de gemeente Hoeksche waard zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten.

BODEMONDERZOEK
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op de aangeboden percelen.

De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

JACHT
De jacht op het aangebodene is niet verhuurd.

BETALINGSRECHTEN EN PRODUCTIERECHTEN
Op de aangeboden percelen rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

Algemeen
Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg
Vraagprijs: prijs op aanvraag

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Schil Herweijer, mobiel: 06-13229253.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Grasland

Kadastrale gegevens

STRIJEN W 479
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
6 ha 42 a 25 ca (geheel perceel)
STRIJEN W 480
Eigendomssituatie
6 ha 31 a 35 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Zuiddijk

Prijs op aanvraag