Zuiddijk 3291 LC Strijen

€ 471.232

Omschrijving

Percelen grond met een oppervlakte van 12.73.60 ha, gelegen aan de Zuiddijk te Strijen

Omschrijving
De percelen weiland zijn gelegen in het buitengebied van Strijen, in de polder 'Het Oudeland van Strijen', ten westen van het buurtschap Cillaarshoek, ontsloten naar de Zuiddijk. 'Het Oudeland van Strijen' is aangewezen als Natura 2000-gebied.

Gebruik
Het huidige gebruik van de percelen is weiland, omgeven door sloten. De percelen zijn tot 30 november 2019 in gebruik op basis van geliberaliseerde pachtovereenkomsten.

Herinrichtingsrente/Waterschapslasten
Het aangeboden perceel met nummer 480 is belast met een herinrichtingsrente van € 83,52 per jaar, met als eindjaar 2039. De jaarlijkse waterschapslasten bedragen in 2019 € 116,- per ha.

Zakelijke rechten
De percelen zijn belast met een publiekrechtelijke beperking ten behoeve van een Besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming door de Staat op 17 februari 2010 en 30 april 2015.

Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit de overeenkomsten op de percelen.

Natura 2000-gebied
Uit de verkrijgingsakten is gebleken dat de percelen zijn belast met een publiekrechtelijke beperking ten behoeve van een Besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming.

Polder 'Het Oudeland van Strijen' is als speciale beschermingszone aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Oudeland van Strijen'. Blijvend grasland in Natura 2000-gebieden wordt anders behandeld dan blijvend grasland daarbuiten. Binnen Natura 2000 is blijvend grasland per perceel beschermd. Dit moet grasland blijven. Ook het scheuren van blijvend grasland binnen dit gebied is zonder aanlegvergunning niet toegestaan.
Vanaf 1 april 2016 zijn wel bepaalde vormen van lichte grondbewerking toegestaan. Onder lichte grondbewerking worden technieken voor graslandvernieuwing verstaan, waarbij de ondergrond vrijwel ongeroerd blijft en er altijd een dekkende vegetatie zichtbaar blijft. Andere vormen van mechanische grondbewerking zijn niet toegestaan.

Kwaliteit
De grond is van een landbouwkundig goede kwaliteit voor gebruik als grasland.
De bodemopbouw is als volgt:
- waardveengronden op veen;
- kalkarme drechtvaaggronden, zware klei, zavel en lichte klei profielverloop 1.
De aangeboden percelen zijn goed ontwaterd door middel van greppels en daardoor geschikt voor weiland.

Bestemming
Voor de aangeboden percelen vigeert het bestemmingsplan 'Buitengebied Strijen', vastgesteld door de raad op 25 mei 2010 en geconsolideerd op 23 april 2013.

In dit bestemmingsplan hebben de percelen als enkelbestemming 'Agrarisch met waarden – natuur en landschaps-waarden', met als dubbelbestemming 'waarde – archeologie'. En als gebiedsaanduiding 'geluidszone – industrie', die bedoeld is voor de plaatselijke openlucht kartbaan.

Toekomstige ontwikkelingen
Naar opgave van de gemeente Hoeksche Waard zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op de aangeboden percelen.
De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen, waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

Jacht
De jacht tot het aangebodene is niet verhuurd.

Betalingsrechten en productierechten
Op de aangeboden percelen rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

Algemeen
Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Herweijer, telefoon: 078-6749427 of e-mail:

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 471.232
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Grasland

Kadastrale gegevens

STRIJEN W 479
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
6 ha 42 a 25 ca (geheel perceel)
STRIJEN W 480
Eigendomssituatie
6 ha 31 a 35 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Zuiddijk

€ 471.232