Groeneweg 3290 Strijen

€ 140.611 k.k.

Omschrijving

Perceel grasland met een oppervlakte van 03.30.85 ha, gelegen aan de Groeneweg te Strijen.
 
Omschrijving
Het perceel grasland ter grootte van 3.30.85 ha is gelegen in het buitengebied en ten noordwesten van Strijen in de polder 'Het Oudeland van Strijen', plaatselijk bekend Groeneweg in Strijen. Het kadastrale perceel, is via een toegangsdam rechtstreeks ontsloten naar de Groeneweg.

Gebruik
Het huidige gebruik van het perceel is weiland.

Herinrichtingsrente/Waterschapslasten
Het aangeboden perceel is belast met een herinrichtingsrente van € 1.376,52 met als eindjaar 2039.
In 2020 zijn de waterschapslasten € 103,16 per ha.

Zakelijke rechten
Het perceel is belast met de navolgende publiekrechtelijke beperking:
- Een besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming.
Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen andere beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.

Natura 2000-gebied
Het Oudeland van Strijen is als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn aangewezen. Het perceel behoort tot het Natura 2000-landschap 'Meren en Moerassen'.
Het Oudeland van Strijen is aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de aanwezigheid van open gras- en akkerlanden die als geheel het leefggebied vormen van een aantal vogelsoorten, zoals blijkt uit artikel 4 van de Richtlijn. Het Natura 2000-gebied fungeert, behalve als leefgebied, ook als overwinteringsgebied in de trekzonde van andere trekvogelsoorten.
Het Natura 2000-gebied beslaat een oppervlakte van circa 1.570 ha. Het perceel is blijvend grasland, wat binnen Natura 2000-gebieden beschermd is. Er geldt een ploegverbod.
Er mag wel lichte grondbewerking worden uitgevoerd, op een manier waarbij de ondergrond vrijwel onberoerd blijft en er te allen tijde een dekkende vegetatie zichtbaar blijft.

Kwaliteit
De grond is van een landbouwkundig goede kwaliteit en aan te merken als lichte zavel.
Bestaande uit kalkrijke drechtvaaggronden, profielverloop 1, met bodemcode Mv51A. Profielverloop 1 komt voor bij zavel of klei op veen. In dit geval is er sprake van zavelgrond
met meer dan 40 cm moerig materiaal, beginnend tussen 40 en 80 cm.
BRON: STIBOKA

Het aangeboden perceel is goed ontwaterd door middel van drainage en daardoor uitermate geschikt voor weiland.

Bestemming
Voor het aangeboden perceel vigeert het bestemmingsplan 'Buitengebied', vastgesteld door de raad op 23 april 2013.
In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming 'Agrarisch met waarden- Natuur en Landschapswaarden' (art.4).

Toekomstige ontwikkelingen
Naar opgave van de gemeente Hoeksche Waard zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op het aangeboden perceel.
De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

Jacht
Het is verkoper onbekend of de jacht verhuurd is.

Betalingsrechten en productierechten
Op het aangeboden perceel rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

Keur waterschap
De Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta heeft op 19 december 2018 de Keur van Waterschap Hollandse Delta vastgesteld. In de keur is het aangeboden perceel opgenomen.

Algemeen
Aanvaarding in overleg
Bezichtiging in overleg
Vraagprijs € 42.500,- per ha kosten koper

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Arno Huysmans, mobiel: 06-13893841.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 140.611 k.k.
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Grasland
Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

STRIJEN W 543
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
3 ha 30 a 85 ca (geheel perceel)

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Groeneweg

€ 140.611 k.k.