Weelsedijk 3291 LS Strijen

€ 228.956 k.k.

Omschrijving

Perceel grond met een oppervlakte van 6.10.55 ha, gelegen aan de Weelsedijk te Strijen.

OMSCHRIJVING
Het aangeboden perceel grasland is gelegen in het Natura-2000 gebied, het Oudeland van Strijen. Dit Natura-2000 gebied kenmerkt zich door een uitgestrekt veenweidegebied en dient al foerageergebied voor vogels.

GEBRUIK
Het huidige gebruik van het perceel is weiland. Het kadastrale perceel 193 is in gebruik als uitrit/dijktalud. Gelet op de ligging van het perceel in het Natura-2000 gebied, het Oudeland van Strijen, en rekening houdende met de kwaliteit van de grond, is gebruik als akkerbouwland niet mogelijk.

HERINRICHTINGSRENTE/WATERSCHAPSLASTEN
Het aangeboden perceel is belast met een herinrichtingsrente van € 819,18 met als eindjaar 2039. De jaarlijkse waterschapslasten in 2021 bedragen € 102,48 per ha.

ZAKELIJKE RECHTEN
Het perceel is belast met het navolgende zakelijke recht:
- een besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming.

Voor zover uit de laatste verkrijgingsakte is gebleken, rusten er geen andere beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op het perceel.

KWALITEIT
De grond is van een landbouwkundig redelijke kwaliteit en aan te merken als kalkarme drechtvaaggrond, zware klei met een profielverloop 1.

Het aangeboden perceel is redelijk ontwaterd door middel van greppels en daardoor geschikt voor gebruik als weiland.

BESTEMMING
Voor dit aangeboden perceel vigeert het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld door de raad op 23 april 2013 .
In dit bestemmingsplan heeft het perceel weiland de enkelbestemming:
'Agrarisch met waarden – Natuur en Landschapswaarden' en als dubbelbestemming:
'Waarde – Archeologie'.
Het kadastrale perceel gemeente Strijen, sectie W, nummer 193 heeft als enkelbestemming:
'Groen' en als dubbelbestemming: 'Waterstaat – Waterkering'.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Naar opgave van de gemeente zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten.

BODEMONDERZOEK
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren.
De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

JACHT
De jacht op het aangebodene is niet verhuurd.

BETALINGSRECHTEN EN PRODUCTIERECHTEN
Op het aangeboden perceel rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

ALGEMEEN
Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter de Bruin, mobiel: 06-20410659 of e-email:

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 228.956 k.k.
Aangeboden sinds
6 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Grasland
Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

STRIJEN 1 1
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
6 ha 10 a 55 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Weelsedijk

€ 228.956 k.k.