Zijerweg 9487 Ter Aard

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

Verkoop bij inschrijving van 35.19.08 ha cultuurgrond aan/nabij de Zeijerweg te Ter Aard (ASSEN)

De Lorijn raadgevers heeft er samen met verkopers voor gekozen om het biedproces transparant te laten verlopen door de hierna te beschrijven percelen landbouwgrond middels inschrijving te verkopen, waarbij biedingen, uitgebracht op een notariskantoor, door een notaris in ontvangst genomen en geopend worden.

Het aanbod
Aangeboden percelen landbouwgrond zijn gelegen in het landelijk gebied aan de noordzijde van Assen en ten oosten van buurtschap Ter Aard. Aan de westzijde van de locatie ligt de Zeijerweg en aan de zuidoostzijde van de locatie ligt de rijksweg A28. De percelen zijn in agrarisch gebruik.

Deze percelen vormen samen een aaneengesloten kavel bestaande uit 8 kadastrale percelen. Het betreft:
Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte
Assen AC 485 2.98.00
Assen AC 486 2.92.45
Assen AC 981 ± 10.01.43
Assen AC 983 ± 3.54.80
Assen AB 235 6.72.10
Assen AB 251 2.28.30
Assen AB 254 2.59.90
Assen AB 255 4.12.10
Totaal 35.19.08

Algemeen
Voormelde percelen zijn globaal gesitueerd ten oosten van de Zijerweg te Ter Aard. Ongeveer middenin bevindt zich een A-watergang (Smeerveenseloop) van het waterschap Noorderzijlvest.

Grondsoort
De grondsoort is podzolgrond met een moerige bovengrond en oude klei met grondwatertrap V en een gooreerdgrond met lemig fijn zand en oude klei eveneens met grondwatertrap V.

Planologie
De bestemming van de percelen is (enkelbestemming) ‘Beekdalen II’ met een aanduiding van ‘aardgastransportleiding’.
De gronden aangewezen als ‘Beekdalen II’ zijn naast de uitoefening van het agrarisch bedrijf ook bedoeld voor behoud en herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden van beekdalen.

Informatie over de inschrijving:

Uitbrengen van een bieding
Inschrijven is mogelijk door het doen van een bieding middels een inschrijfbiljet. De koopsom (aanbod tot koop) die u vermeldt is uitsluitend voor het geheel en exclusief de bijkomende kosten zoals de notariskosten, kadasterkosten en eventuele overdrachtsbelasting (indien van toepassing). Die kosten komen ook voor rekening van de koper.

In verband met de recente juridische levering aan verkoper, zal de akte van levering passeren ten overstaan van een van de aan Breuker Vellinga Wiersma Netwerk Notarissen verbonden notaris te Drachten.

Uiterlijke datum uitbrengen bieding
Datum uiterlijke bieding is donderdag 18 november 2021 om 16:00 uur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure.

Bijgevoegd moet worden:
- een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
- indien een niet-natuurlijk persoon inschrijft, naast het geldige legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger van de niet- natuurlijke persoon, een kopie van een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Openen inschrijfenveloppen
De gesloten inschrijf-enveloppen zullen op donderdag 25 november 2021 na 16:00 uur door de notaris worden geopend in tegenwoordigheid van een rentmeester verbonden aan De Lorijn raadgevers o.g.. Inschrijvers zijn niet toegelaten bij de opening van de inschrijfenveloppen.

Inschrijvers zijn tot en met vrijdag 11 december 2021 gehouden aan hun aanbod tot koop.
De inschrijvers die niet uiterlijk die datum een verzoek van de rentmeester van De Lorijn raadgevers o.g. tot ondertekening van een koopovereenkomst hebben ontvangen, kunnen na die datum door de eigenaar niet meer aan hun aanbod tot koop worden gehouden. Daarna zal voornoemde rentmeester hetzij via e-mail, hetzij telefonisch aan alle inschrijvers bekend maken of opdrachtgever/verkoper tot gunning is overgaat.

Gunning/niet-gunning
Het staat opdrachtgever/verkoper geheel vrij om desgewenst en zonder opgaaf van redenen en zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding niet tot gunning over te gaan, tot aan de gunning het verkoopproces te beëindigen, te wijzigen of daarvoor nadere voorwaarden te verstrekken.

Koopovereenkomst
Door het uitbrengen van een bieding op de wijze, accepteert de inschrijver de inhoud van de concept-koopovereenkomst, welke als bijlage 6 aan de verkoopdocumentatie is gehecht.

Ondertekening koopovereenkomst
Binnen 2 werkdagen nadat de rentmeester bekend heeft gemaakt dat de eigenaar tot gunning overgaat, zal de door hem daartoe uitgenodigde inschrijver ten overstaan van de rentmeester of zijn plaatsvervanger van De Lorijn raadgevers o.g. te Heteren tot onvoorwaardelijke ondertekening overgaan van de aangeboden koopovereenkomst waarvan de voorwaarden en bepalingen gelijkluidend zijn aan de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in de concept-koopovereenkomst.
De koop van de percelen komt pas tot stand nadat de schriftelijke koopovereenkomst door verkoper en koper rechtsgeldig is ondertekend.

Waarborgsom, bankgarantie
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper, zal deze binnen drie werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst door koper, een waarborgsom van 10% van de koopsom storten op een kwaliteitsrekening van de notaris, danwel een schriftelijke door een in Nederland gevestigde bankinstelling afgegeven bankgarantie doen stellen.

Juridische en feitelijke levering en betaling van de koopsom en kosten
De juridische (dat is de aktepassering bij de notaris) en feitelijke levering zal plaatsvinden op uiterlijk maandag 13 december 2021. Het verkochte wordt vrij van pacht, (jacht)huur en gebruiksrechten geleverd met uitzondering van de huurovereenkomst met de NAM.

Verdere voorwaarden en bepalingen bij de verkoop
Koper kan het betreffende gekochte in eigen gebruik en genot aanvaarden vanaf de eigendomsoverdracht en betaling van de koopsom. Overige voorwaarden zijn opgenomen in de ontwerp-koopovereenkomst, alsmede het inschrijfbiljet die beiden in de brochure zijn opgenomen.

Moet ik alles alleen doen of kan ik mijn aankoopmakelaar ook inzetten?
Dat bepaalt u zelf. U kunt bieden en uw NVM (Agrarisch & Landelijk) Aankoopmakelaar bij het biedproces betrekken, of u kunt zelf alles doen. Als u niet heel regelmatig losse gronden koopt of er niet heel veel verstand van hebt, dan is het verstandig om een NVM Agrarisch & Landelijk -Aankoopmakelaar in te schakelen om u bij het aankoopproces te begeleiden.

Nadere informatie:
Heeft u nog vragen, dan zullen wij u graag te woord staan.
De Lorijn raadgevers o.g.
Telefoon: 026-3037303

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
3 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland en grasland

Kadastrale gegevens

ASSEN AC 485
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 98 a 0 ca (geheel perceel)
ASSEN AC 486
Eigendomssituatie
2 ha 92 a 45 ca (geheel perceel)
ASSEN AC 981
Eigendomssituatie
10 ha 1 a 43 ca (geheel perceel)
ASSEN AC 983
Eigendomssituatie
3 ha 54 a 80 ca (geheel perceel)
ASSEN AB 235
Eigendomssituatie
6 ha 72 a 10 ca (geheel perceel)
ASSEN AB 251
Eigendomssituatie
2 ha 28 a 30 ca (geheel perceel)
ASSEN AB 254
Eigendomssituatie
2 ha 59 a 90 ca (geheel perceel)
ASSEN AB 255
Eigendomssituatie
4 ha 12 a 10 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Zijerweg

Verkoop bij inschrijving