• Verkocht

Geerling 41 1613 PG Grootebroek

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
17 november 2022

Omschrijving

VRIJWILLIGE INSCHRIJVING VERPACHTING
cultuurgrond met tuindersschuur en kweekkas aan de Geerling 41 te Grootebroek,
ter grootte van 03.20.60 ha.

In opdracht van de eigenaar, de Gemeente Stede Broec, Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel, wordt met ingang van 1 januari 2023 voor geliberaliseerde verpachting (6 jaar of korter, art. 7:397 lid BW) aangeboden:

- het perceel cultuurgrond met daarop staande tuindersschuur, kweekkas en verharding, staande en gelegen aan de
Geerling 41 te Grootebroek, kadastraal bekend gemeente Stede Broec, sectie B nummer 501, groot 03.20.60 ha
(hierna: het registergoed).

De wijze van bieden, de aansprakelijkheid van de bieder en de gunning is hierna nader omschreven.

ALGEMEEN
1. Het registergoed wordt geleverd in de huidige staat, leeg en ontruimd, vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.
2. Onderzoeksmogelijkheid wordt geboden (bodem- en/of bouwkundig) voor rekening bieder;
overigens wel in overleg met Kwantes Makelaardij. Er is geen (verkennend) bodemrapport aanwezig.

ONTSLUITING
Het registergoed heeft een zelfstandige ontsluiting op de openbare weg, de Geerling, ter plaatse.

ZAKELIJKE RECHTEN
Op het perceel rusten geen zakelijke rechten; de Gemeente Stede Broec bezit de volle eigendom.

PUBLIEK RECHTELIJKE BEPERKINGEN
Uit de kadastrale registratie blijkt dat er ten aanzien het registergoed geen beperkingen bekend zijn in de landelijke voorziening WKPB en de basisregistratie kadaster.

BESTEMMING
De bestemming van het registergoed is “Agrarisch” volgens het vigerend bestemmingsplan
NL.IMRO.0532.BPLandelijkgebied-OH01 vastgesteld door de Raad van de Gemeente Stede Broec op 14 maart 2012.

WIJZE VAN BIEDEN
1. Indien u besluit te bieden op het registergoed, dan dient u dat schriftelijk te doen, per brief of
per e-mail met mededeling van eventuele condities. U dient hiervoor gebruik maken van het biedingsformulier, verkrijgbaar via de makelaar.
2. Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend in een enveloppe, of als bijlage in een email, met vermelding "inschrijfformulier Geerling 41" uiterlijk vrijdag 9 december 2022 om 15.00 uur te zijn ingeleverd ten kantore van Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk, telefoonnummer 0228-592244, e-mail: voorzien van geldige legitimatie(s).
3. Opening en bekendmaking van de inschrijvingen vindt plaats op vrijdag 9 december 2022 om 15.00 uur ten kantore van de makelaar, waarbij elke bieder desverlangd aanwezig kan zijn. Van de opening en bekendmaking van de inschrijvingen wordt een proces-verbaal opgemaakt; van dit proces-verbaal zal vervolgens aan elke bieder een kopie worden verstrekt.
4. Het bod moet uitsluitend worden uitgedrukt in euro’s; een niet in euro’s uitgedrukt bod is ongeldig.
5. De pachtprijs dient jaarlijks vóór 1 juli van het betreffende jaar te zijn overgemaakt op bankrekeningnummer NL 25 BNGH 0285 0158 77 ten name van de Gemeente Stede Broec.
6. De bieder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig, volledig, leesbaar en correct invullen en inleveren van het biedingsformulier.
7. Aan de bieder zal geen courtage of inschrijfgeld in rekening worden gebracht; de aan de inschrijving verbonden kosten komen voor rekening van de eigenaar.
8. De eigenaar, bijgestaan door diens makelaar, beslist over de geldigheid van de biedingsformulieren en over de juiste lezing van de geboden som.

GUNNING
1. De eigenaar beslist omtrent het al dan niet aanvaarden van een bieding.
2. De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor. Uiterlijk op woensdag 14 december 2022 om 12.00 uur zal worden beslist of wordt gegund. Indien de eigenaar zich binnen de gestelde termijn niet heeft uitgesproken omtrent het al of niet gunnen, wordt de eigenaar geacht niet te hebben gegund.
3. De eigenaar is niet verplicht de hoogste bieding te aanvaarden en kan, zonder opgaaf van reden, gunnen aan een bieder van een lager bedrag dan het hoogste bod. De eigenaar kan ook besluiten aan geen der bieders te gunnen.
4. De gunning wordt door de makelaar schriftelijk medegedeeld aan degene aan wie is gegund. Degenen aan wie niet is gegund, ontvangen hiervan schriftelijk of telefonisch bericht van de makelaar.

Meer informatie en biedingsformulier op te vragen en te verkrijgen bij Kwantes Makelaardij, telefoonnummer 0228 592244.

*Bij het verzamelen van deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden aanvaarden eigenaar en makelaar geen aansprakelijkheid.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
17 november 2022
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
3 ha 20 a 60 ca
Type land
Bouwland
Grond lengte
175 meter
Veldkavels
3 ha 20 a 60 ca
Grond breedte
185 meter
Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

STEDE BROEC B 501
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
3 ha 20 a 60 ca (geheel perceel)

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.