Reekseweg 5411 RB Zeeland

Prijs op aanvraag

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
ZEELAND, Reekseweg
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.05.50 ha
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 24 februari 2023 tot 12.00 uur

Omschrijving
ALGEMEEN:
Het betreft een perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.05.50 hectaren, gelegen te ZEELAND, gemeente MAASHORST, aan de Reekseweg (19).

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente Zeeland, sectie K, nummer 944, ter grootte van 00.97.40 ha
Gemeente Zeeland, sectie K, nummer 1137, ter grootte van 01.08.10 ha
Totale oppervlakte 02.05.50 ha

Opmerking:
Het perceel te Zeeland, sectie K, nummer 1137 is belast met een Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Brabant Water N.V, gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers, d.d. 08 december 2022).

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.

BESTEMMING:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied”, van de gemeente Landerd, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 23 mei 2013, in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Het huidige gebruik is wel toegestaan conform dit bestemmingsplan.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – 1
Enkelbestemming: Water
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied
Gebiedsaanduiding: wro – zone – omgevingsvergunning groenblauwe mantel
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

LANDBOUWGROND:
Het perceel is gelegen aan de Reekseweg (19) te Zeeland, gemeente Maashorst en heeft een perceeloppervlakte van 02.05.50 hectaren.
Het is hoge zwarte Enkeerdgrond van goede zandgrond grond met een humushoudende deklaag van ca. 35 - 45 cm. Het perceel is niet gedraineerd.
Gewasrotatie: Jaar 2009 - 2022 : Maïs

INFORMATIE BEREGENINGSPUT:
De beregeningsvergunning geraadpleegd op de Bodemkaart (GIS) van het Waterschap:
Er is een beregeningsvergunning verleend voor het navolgende:
- Ten name van: J.M. v.d. Brand
- Ago-nummer: 877.021
- Inrichtingsnummer: 26.549
- Putnummer: 55.742
- Aantal installaties: 1
- capaciteit: 25 m³/uur
- aantal putten: 1
De geregistreerde beregeningsput gaat bij de juridische levering over op koper.

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk vrijdag 24 maart 2023 bij notariskantoor Maashorst Notarissen, gevestigd te Schaijk en kantoorhoudende aldaar aan De Donk 21 (5374 HA); telefoonnummer 0486 - 46 26 14, email
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 24 februari 2023 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Maashorst Notarissen, gevestigd te Schaijk en kantoorhoudende aldaar aan De Donk 21 (5374 HA); telefoonnummer 0486 - 46 26 14, email in bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Zeeland, Reekseweg”.
De notaris opent slechts de enveloppen in het bijzijn van de verkoper en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.
De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP:
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk vrijdag 24 februari 2023 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

KOOP:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.05.50 hectaren, gelegen te ZEELAND, gemeente MAASHORST, aan de Reekseweg 19; kadastraal bekend onder de gemeente Zeeland, sectie K, nummer 944, ter grootte van 00.97.40 ha en gemeente Zeeland, sectie K, nummer 1137, ter grootte van 01.08.10 ha.

AANTAL VOORWAARDEN: (zie tevens onze uitgebreide verkoopbrochure)
- De akte van eigendomsoverdracht zal gepasseerd worden bij notariskantoor Maashorst Notarissen, gevestigd te Schaijk en kantoorhoudende aldaar aan De Donk 21 (5374 HA); telefoonnummer 0486 - 46 26 14, email uiterlijk vrijdag 24 maart 2023 of zoveel eerder of later dan partijen nader overeenkomen.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal er beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht.
- Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 24 februari 2023 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde
Maashorst Notarissen, gevestigd te Schaijk en kantoorhoudende aldaar aan De Donk 21 (5374 HA); telefoonnummer 0486 - 46 26 14, email
- Inschrijven dient te geschieden door volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, in volle nominale bedragen, in euro’s uitgedrukt en niet mede in goederen e.d.
Iedere inschrijver moet zijn bod gestand doen tot aan het einde van de termijn van beraad, zijnde dinsdag 28 februari 2023 tot 17.00 uur.
- Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet te gunnen of te gunnen aan een ander dan degene die het hoogste bod heeft gedaan.
- Onder- of overmaat is niet van toepassing. De oppervlakte en de grenzen van het nieuwe perceelnummer is definitief.
- Indien de verkoper tot gunning overgaat zal de makelaar de inschrijver / koper uiterlijk voor dinsdag 28 februari 2023 voor 17.00 uur hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
- De inschrijving is onvoorwaardelijk en met financiële garantie.
- Bij overdracht van de gronden kan verkrijger een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. Daarbij geldt dat de cultuurgrond minimaal 10 jaar lang bedrijfsmatig agrarisch moet worden gebruikt. Verkrijger is ermee bekend dat deze vrijstelling van overdrachtsbelasting zal vervallen en zal leiden tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger het gekochte niet gedurende een termijn van tenminste 10 jaren op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of doet exploiteren. Deze vrijstelling is daarom een voorwaardelijke vrijstelling.
- De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen.
- Alle baten en lasten van het object komen voor rekening van koper met ingang van: 01 april 2023.

BEZICHTIGING:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor, telefoon 073 – 217 35 80 of u kunt rechtstreeks bellen met de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 22 66 15 80.
Uiteraard kunt u al uw overige vragen ook e-mailen naar
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem / haar van belang (kunnen) zijn.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.
Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

AANSPRAKELIJKHEID:
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed – Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

UITGEBREIDE VERKOOPBROCHURE MET INSCHRIJFFORMULIER:
Indien u onze uitgebreide verkoopbrochure met inschrijfformulier wenst te ontvangen, gelieve dan met ons contact op te nemen en wij zullen deze per e-mail of per post opsturen.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6 weken
Status
Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

ZEELAND K 944
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 97 a 40 ca (geheel perceel)
ZEELAND K 1137
Eigendomssituatie
1 ha 8 a 10 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Reekseweg

Prijs op aanvraag