Bamendaweg 40 3319 GS Dordrecht

€ 2.450 /mnd € 335.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen
TE HUUR / TE KOOP:
Deze ruime bedrijfsruimte met kantoor is zeer gunstig gesitueerd op het bedrijventerrein “Vissersdijk” tussen de woonwijken Stadspolders / Oudelandshoek en Dubbeldam. Het betreft een hoekpand, en heeft daardoor veel daglichttoetreding via de ramen die zowel op de begane grond als op de verdieping in de zijgevel gesitueerd zijn.

In geval van verhuur is verhuurder bereid mee te denken over de wijze van oplevering.

Het complex is goed bereikbaar. Via de hoofdontsluiting Provinciale Weg is er een directe verbinding naar de Randweg N3 en de Rijkswegen A16 (Rotterdam – Antwerpen) en A15 (Rotterdam – Nijmegen).

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dubbeldam, sectie I, nummer 2471, groot 542 m2.

Indeling
Ca. 135 m² Bedrijfs-/opslagruimte op de begane grond, waarvan het rechter bouwdeel voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt.

Ca. 121 m² Kantoor(achtige)ruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een kantoor, een kantine voorzien van pantry met onderkastjes, een open ruimte te gebruiken voor opslag of in te richten als kantoor, geheel betegeld toilet.

5 Parkeerplaatsen op het voorgelegen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:

- Verwarming en warmwatervoorziening middels CV combi ketel;
- Toilet op de verdieping, volledig betegeld;
- Aansluitingen op gas, water en elektra;
- In diverse vertrekken zijn aansluitingen en een afvoer voor water aanwezig;
- Aansluiting voor water en elektra t.b.v. de plaatsing van een pantry;
- Vloerafwerking middels een antraciet grijze gietvloer;
- Overheaddeur;
- Separate loopdeur naast de overheaddeur.

Huurprijs
€ 2.450,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Dubbeldam‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 december 2014.

Op grond van artikel 7 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie-3‘ en de gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen’.

De voor ‘Gemengd‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Bedrijf;
b. bedrijfskantoren;
c. perifere detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ''detailhandel perifeer';
d. religieuze voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'religie';
e. maatschappelijk;
f. sport;
g. detailhandel;
h. horeca - 1;
i. dienstwoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
j. parkeren;
k. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 7.4.

7.4 Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a zijn ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3' ook bedrijven uit categorie 3 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan;
c. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
d. perifere detailhandel is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de in lid 7.1. onder c genoemde gronden en wel in de volgende branches en op de aangegeven adressen:
- keukenbedrijf: Stevensweg 109
- tuincentrum: Stevensweg 39
- tuincentrum: Lindelaan 2B
- tuincentrum: Provincialeweg 4A
- bouwmarkt: Vissersdijk Beneden 60
e. religieuze voorzieningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de in lid 7.1. onder d genoemde gronden;
f. detailhandel en horeca-1 is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de watertoren;
g. indien bij de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan gevestigde garages/herstelinrichtingen voor auto's, motoren ook perifere detailhandel plaatsvindt in de vorm van verkoop van auto's en motoren mag dat, al niet inclusief een showroom, worden voortgezet;
h. binnen 'maatschappelijk' als bedoeld in lid 7.1. onder e zijn functies ten behoeve van zorginstellingen en religie niet toegestaan;
i. zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
j. het gebruik van gebouwen voor de verkoop van vuurwerk met bijbehorende opslag mag worden gehandhaafd tot aan het moment dat het is beëindigd;
k. de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan vergunde hoeveelheid opgeslagen vuurwerk mag niet toenemen.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite per toestandsdatum 29 juni 2020. Voor de volledige bestemmingsplanbepalingen verwijzen wij u naar de website.

Koopsom
€ 335.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Indien door verkoper gewenst, zal koper meewerken aan een BTW belaste verkoop.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, In verhuurde staat “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huur-/ koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 335.000 kosten koper
Huurprijs
€ 2.450 per maand
Aangeboden sinds
3 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2005

Oppervlakten

Oppervlakte
256 m² (in units vanaf 135 m²)
Bedrijfshal oppervlak
135 m²
Kantoor oppervlak
121 m²
Perceel
542 m² (in units vanaf 135 m²)

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Overheaddeuren en toilet

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Bereikbaarheid
Bushalte op 500 m tot 1000 m, NS Intercitystation op 3000 m tot 4000 m en snelwegafrit op 1000 m tot 1500 m

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
5 niet-overdekte parkeerplaatsen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Bamendaweg 40

€ 2.450 /mnd € 335.000 k.k.