Soldatendijkje 6 8924 JM Leeuwarden

€ 625.000 k.k.

Omschrijving

Soldatendijkje 6 te Leeuwarden (8924 JM).

Algemeen
Op mooie zichtlocatie gelegen sport- en fitnesscentrum Citadel.

Kadastrale informatie
Het betreft hier twee kadastrale percelen (in eigendom bij gemeente Leeuwarden) met recht van erfpacht. Totaal oppervlak gezamenlijke percelen 3.516 m².

Omschrijving: Het recht van erfpacht tot éénendertig december tweeduizenddertig van een perceel grond (eigenares de gemeente Leeuwarden, feitelijk adres Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden), gelegen aan het Soldatendijkje 6 te Leeuwarden (8923 JM), kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 2053 (groot tweeëntwintig are) en gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 2415 (groot dertien are en zestien centiare), met de rechten van de erfpachter op de daarop gestichte opstallen, bestaande uit een sport- en fitnesscentrum en verder aanbehoren.

ERFPACHT.
Op de erfpacht zijn van toepassing de Algemene Erfpachtsbepalingen Leeuwarden 1965, vastgesteld bij raadsbesluit van twintig oktober negentienhonderd vijfenzestig, nummer 15606, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Friesland bij besluit van achttien april negentienhonderd zesenzestig, nummer 4328 en ingeschreven ten kantore van dienst van het kadaster en de openbare registers te Leeuwarden op dertig juni negentienhonderd zesenzestig in het register hypotheken 4, deel 3086, nummer 9, zulk met dien verstande dat:
- in artikel 10 lid 1 de woorden “opgehoogd tot straatpeil” worden uitgezonderd;- in artikel 12 lid 3 voor het woord “drie” wordt gelezen “twee”;
- artikel 20 lid 1 wordt gelezen als volgt: de overdracht – onder welke mede is begrepen een scheiding, de inbreng in een vennootschap of andere rechtspersoon, de bewaring met een zakelijk genotsrecht (alles voorzover nodig voor de periode waarvoor het erfpachtsrecht is gevestigd) - mag niet plaats hebben zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden;
- de in artikel 27 lid 3, sub a en b bedoelde boetes worden bepaald op vijftigduizend gulden (f. 50.000,--).

De koper verklaart volledig bekend te zijn met de voorwaarden en bepalingen, waarop de grond van het verkochte door de gemeente Leeuwarden in erfpacht is uitgegeven en verklaart de daaruit voorvloeiende verplichtingen strikt na te zullen komen. De koper verklaart voorts deze erfpachtvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden.

De erfpachtcanon bedraagt per 2020 een bedrag van ca. € 13.500,-- per jaar, telkenjare te voldoen aan de eigenares van de grond, de gemeente Leeuwarden, op uiterlijk eenendertig december van ieder jaar.

Bereikbaarheid
Gelegen op goede zichtlocatie aan de oostelijke stadsrondweg (Anne Vondelingweg) aan de oostzijde van Leeuwarden, tegenover Camminghaburen. De locatie is goed bereikbaar door de nabijheid van de rondweg, welke aansluit op de hoofdwegen naar Hurdegaryp/Dokkum en Drachten/Heerenveen.

Vloeroppervlak
BVO ca. 1.643 m², waarvan ca. 1.515 m² op begane grond en ca. 128 m² op de verdieping.

Indeling
Begane grond: entree, receptie met ontvangstruimte, diverse sportzalen (waaronder fitness, spinning, 4 maal squash, groepsles, krachthonk), diverse kantoorruimten/ praktijkruimten, 2 luxe kleedruimten (dames en heren met douchegelegenheid, toilet en sauna), 2 eenvoudige groepskleedruimten, toiletvoorziening, zonnebankruimte, personeelsruimte (met keuken en doucheruimte) en opslagruimten;
1e verdieping: judozaal.

Bouwaard en constructie, technische installaties
Zogenaamd Tastabouwsysteem, gevelbeplating (grotendeels), betonvloeren, geïsoleerd stalen dak (deels), houten kozijnen, isolerende beglazing, 3 cv-ketels, warmwaterboiler, enkele aircounits en elektrische schuifdeur (hoofdentree).

Parkeren
Parkeergelegenheid is aanwezig op de openbare weg naast het pand.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Leeuwarden - Kalverdijkje en is bestemd als “Sport”.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt door de website het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 625.000,-- k.k. (geen BTW).

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering d.d. 31 december 2015 (Hyp4 67528/28) en akte van levering d.d. 29 september 2010 (Hyp4 58894/46).

In de akte Hyp4 58894/46 staat ondermeer vermeld: “De akte maakt geen melding van bezwarende erfdienstbaarheden, andere beperkte rechten of kwalitatieve verplichtingen bedoeld in artikel 6: 252 Burgerlijk Wetboek, dan wel bij kettingbeding aan rechtsopvolgers op te leggen persoonlijke verplichtingen, tenzij uit deze akte anders blijkt”.

Er zijn verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d. bekend welke voor het huidige gebruik beperkend zijn.

Milieu
Verkoper beschikt niet over een bodemonderzoek.
Verkoper beschikt niet over een asbestinventarisatie.

Energielabel
Verkoper beschikt niet over een (voorlopig) energielabel van het pand.

Overige condities
Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het
verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie van verkoper en onder het onderstaande voorbehoud: “de overdracht - onder welke mede is begrepen een scheiding, de inbreng in een vennootschap of andere rechtspersoon, de bewaring met een zakelijk genotsrecht (alles
voorzover nodig voor de periode waarvoor het erfpachtsrecht is gevestigd) - mag niet plaats hebben zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden”.

Bijzonderheden
Verhuur is onder voorwaarden bespreekbaar bij een langjarige huurovereenkomst.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niets meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 625.000 kosten koper
Aangeboden sinds
11 september 2020
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Eigendom belast met erfpacht (á € 13.500,00 per jaar)

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Mogelijke functie(s)
Sportinstelling
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1988

Oppervlakten

Oppervlakte
1.643 m²
Bedrijfshal oppervlak
1.643 m²
Perceel
3.516 m²

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Soldatendijkje 6

€ 625.000 k.k.