Nikkelstraat 28 A t/m C 2984 AM Ridderkerk

€ 3.975.000 k.k.

Omschrijving

Betreft:
Investment Memorandum voor de verkoop van een voormalige industriële bakkerij van ca. 9.759 m² VVO op een terrein van 10.761 m², gelegen op Bedrijventerrein Donkersloot Zuid in Ridderkerk.

Het object bestaat uit een bedrijfspand met kantoren, expeditie- en opslagruimten, inclusief parkeerplaatsen, erf en ondergrond.

Bereikbaarheid:
Per eigen vervoer:
De bereikbaarheid van het bedrijfscomplex is door haar ligging uitstekend te noemen. Aan de zijkant van de bebouwing zijn eigen parkeerplaatsen beschikbaar en ook langs de openbare weg is er ruime gelegenheid tot gratis parkeren. Het bedrijventerrein Donkersloot Zuid beschikt over een snelle toegang tot de Rijkssnelwegen A15/A16.

Per openbaar vervoer:
De Nikkelstraat is bereikbaar via de bushalte aan de Spinozastraat (8 minuten lopen). Het dichtst bij het object gelegen treinstation is Rotterdam Lombardijen (8,1 km).

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Ridderkerk
Sectie: B
Nummer: 1136
Grootte perceel: ca. 10.761 m²
Eigendomssituatie: Eigen grond

Oppervlakten:
Het bebouwingsmetrage is als volgt verdeeld:

Verdieping Metrage BVO Metrage VVO Type
Begane grond 237 m² 217 m² Entree/kantine/wasruimte
Begane Grond 213 m² 189 m² Kantoorruimte
Begane grond 28 m² 24 m² R&D/opslagruimte
Begane grond 79 m² 74 m² Spoel- en vuilcontainers
Begane grond 20 m² 0 m² Spannings- telefoonruimte
Begane grond 105 m² 95 m² Werkplaats
Begane grond 53 m² 0 m² Cv-ruimte
Begane grond 27 m² 25 m² Compressorruimte
Begane grond 3.187 m² 3.185 m² Bakkerij
Begane grond 1.123 m² 1.096 m² Pakafdeling
Begane grond 2.390 m² 2.321 m² Verdeelruimte en expeditie
Begane grond 393 m² 344 m² Koel- vriesruimte
Begane grond 518 m² 500 m² Grondstoffen magazijn
Entresolvloer 1.080 m² 1.030 m² Opslagruimte
1e verdieping 70 m² 62 m² Vacuüm/weegbunker/koeler
1e verdieping 424 m² 396 m² Receptie/kantoorruimte
1e verdieping 229 m² 202 m² Kantoorruimte

BVO 10.175 m²
VVO 9.759 m²

Parkeren:
Het object beschikt over 20 eigen parkeerplaatsen gelegen rondom het gebouw. Langs de openbare weg bevinden zich voldoende parkeerplaatsen.

Huurgegevens:
Het object wordt ontruimd en leeg geleverd, vrij van huur en gebruik.

Bouwjaar:
Het bedrijfsgebouw is gebouwd in 1978 en daarna enkele malen verbouwd en verbeterd.

Staat van oplevering:
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd (“as is, where is”).

Technische installaties en voorzieningen:
• Elektrische installatie inclusief armaturen
• Kabelgoten
• Krachtstroominstallaties
• Noodverlichtingsinstallatie
• Muziek/omroep/intercom-installatie
• Buitenverlichting
• Trafo/hoogspanningsruimte

Werktuigbouwkundige installaties:
• Gas-, water- en rioolaansluitingen
• Vetvangputten
• Rioolstelsel
• Warmwatervoorzieningen
• Verwarmingsinstallatie
• Mechanische ventilatie (sanitair)
• Airconditioningsunits
• Koel-vriesinstallaties, prefab en vaste koel- vriescellen

Het object is voorzien van de navolgende beveiligingsinstallaties:
• Inbraakalarminstallatie
• Rookmeldinstallatie
• Vluchtrouteaanduiding, Brandslanghaspels en/of brandblussers
• Droge stijgleidingen

Overige voorzieningen in het object:
• Vaste betimmeringen en afwerkingen
• Buitenzonweringen
• Overheaddeuren en snelloopdeuren
• Laad- losperron
• Inbouwkeukens, pantry
• Klinkerbestrating/betonplaten
• Terreinrioleringen
• Laadkuilen
• Hekwerken
• Schuifpoorten
• Terreinverlichting/lantaarnpalen
• Vlaggenmasten
• Fietsenstalling
• Bewegwijzering (intern/extern)
Via Parc Makelaars is er toegang te verlenen tot een dataroom waarin de navolgende documenten te raadplegen zijn:

• Vragenlijst bij verkoop ingevuld door de eigenaar d.d. 18-09-2019;
• Akte van levering d.d. 14-11-1978;
• Kadastrale gegevens;
• Kadastrale tekeningen;
• Inrichtingstekeningen;
• Foto-overzicht;
• Kopie aanslag Gemeentelijke Heffingen/WOZ d.d. 18-02-2019;
• Kopie aanslagbiljet lokale belastingen d.d. 31-05-2019;
• Bestemmingsplan Donkersloot;
• Energielabel;
• Bodemrapport.

Het object beschikte tijdens het gebruik als industriële bakkerij over een BRC Certificaat (Global Standard for Food Safety) waarbij BRC staat voor British Retail Consortium.

Bestemming:
Volgens informatie van de gemeente/ is de bestemming van de grond beschreven onder het bestemmingsplan Donkersloot. Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Ridderkerk d.d. 13 september 2009.

Dit plan geeft aan de onderhavige grond(en) de enkelbestemming: Bedrijfsdoeleinden.

Energielabel:
Het object heeft een energielabel D.

Milieu/ondergrondse tank(s):
Er is een rapport beschikbaar betreffende bodemonderzoek: het rapport met projectnummer 04290 van Mol ingenieursbureau van 19 september 2001. Voor het overige zijn geen rapportages bekend.

Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de milieukundige toestand van de registergoederen. Evenmin vrijwaart verkoper koper jegens (mogelijke) claims en aansprakelijkheden van derden, welke (zullen) voortvloeien uit of betrekking hebben op de milieukundige toestand van de registergoederen en/of de omgeving.

Mocht blijken dat de registergoederen en/of de omgeving is/of wordt verontreinigd of dat in de registergoederen asbesthoudende stoffen of ondergrondse tanks aanwezig zijn, dan zal dat nimmer aanleiding zijn tot ontbinding, tot betaling van enige schadevergoeding of tot enigerlei verrekening.

Leveringsdatum:
In overleg.

Koopsom:
€ 3.975.000 kosten koper.

Bezichtiging:
Uitsluitend op afspraak is het mogelijk om het object intern te bezichtigen, voor het plannen van een afspraak kan contact opgenomen worden met het kantoor van Parc Makelaars.

Garanties, verkoop op “as is, where is” basis:
Verkoper verkoopt op basis van het “as is, where is” principe is verwerkt en waarbij garanties vanuit verkoper niet of beperkt afgegeven worden, zowel qua omvang als tijd. De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper. In aanvulling op het vorenstaande geeft de verkoper geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededeelt, of waarvan mededeling achterwege blijft.

Kosten:
De kosten van de overdracht, bestaande uit de notariskosten, het kadastrale recht en de overdrachtsbelasting zijn voor rekening van koper, met dien verstande dat de kosten m.b.t. het doorhalen van hypotheken, beslagen e.d. voor rekening van verkoper komen.

Notaris:
Ter keuze van koper.

Bijzonderheden:
Middels een kettingbeding in de akte van levering zal worden opgenomen dat er geen industriële bakkerij gevestigd kan worden op het verkochte perceel.
Koper dient genoegzaam bekend te zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.
Verkoper hanteert een voorbehoud van goedkeuring voor een transactie door verkoper na prijs-/conditie(s) overeenstemming.

Algemeen
Dit Investment Memorandum is vertrouwelijk en wordt te goeder trouw aan u beschikbaar gesteld. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging door de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. of andere personen, inhoudende een toezegging of andere verzekering met betrekking tot toekomstige beslissingen van de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. met betrekking tot het project, en deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. heeft geen verplichtingen jegens gegadigden die voortvloeien uit dit Investment Memorandum. De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor de verkoopprocedure terzake van het object naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zich zonder opgaaf van redenen uit de verkoopprocedure terug te trekken. Indien de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld, zal dit niet leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding, daaronder begrepen eventuele schadevergoedingen, ongeacht het tijdstip waarop de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld en ongeacht of op dat tijdstip gesprekken of onderhandelingen gaande waren. Parc Makelaars B.V. handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever. Noch Parc Makelaars B.V. noch enige andere adviseur is verantwoordelijk jegens een ander dan de directe opdrachtgever voor het geven van advies in verband met het object en er bestaat jegens geen enkele ander persoon enige zorgvuldigheidsplicht.

De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Parc Makelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 3.975.000 kosten koper
Aangeboden sinds
3 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1978

Oppervlakten

Oppervlakte
9.759 m²
Bedrijfshal oppervlak
9.759 m²
Terrein oppervlak
10.761 m²
Perceel
10.761 m²

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Nikkelstraat 28 A t/m C

€ 3.975.000 k.k.