• Verhuurd

Daltonstraat 31 3335 LR Zwijndrecht

€ 8.100 /jr

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
14 juli 2020
Verhuurdatum
24 augustus 2020
Looptijd
5 weken

Omschrijving

Algemeen
Functionele en representatieve bedrijfsruimte op bedrijventerrein Bakestein te Zwijndrecht.

De bedrijfsruimte maakt deel uit van een modern bedrijfsverzamelgebouw en is voorzien van een entresolvloer en een hand bedienbare overheaddeur. Het unieke aan de bedrijfsruimte is, dat die beschikt over een vrije hoogte van ca. 9,77 m en een vloerbelasting van 1.000 kg. per m².

Bakestein betreft een droog bedrijventerrein met een directe aansluiting op de rijksweg A16 (Rotterdam-Breda), daardoor is het terrein optimaal bereikbaar voor zowel personenauto’s als voor vrachtvervoer.

Het terrein heeft een hoogwaardig karakter, vooral geschikt voor de vestiging van kleinschalige bedrijven in de productie- en/of handelssfeer die behoefte hebben aan een goede bereikbaarheid en hoogwaardige uitstraling. Op het terrein mogen bedrijven zich vestigen binnen milieucategorie 1 t/m 3.2, waarbij zelfstandige kantoren en detailhandel niet zijn toegestaan. Op het terrein bevinden zich bedrijven in verschillende branches, zoals de logistiek, bouw en metaalproductie en automobielhandel. Bij de inrichting van Bakestein is uitgegaan van een hoger kwaliteitsniveau, hetgeen gewaarborgd wordt door de Parkmanagement organisatie.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, sectie E, complexaanduiding 4317-A, appartementsindex 3.

Indeling
Ca. 60 m² Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond;
Ca. 38 m² Entresolvloer;
1 Gemarkeerde parkeerplaats op eigen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- Vrije hoogte van de bedrijfsruimte ca. 9,77 m¹;
- Vrije hoogte onder de entresol ca. 3,27 m¹;
- Vrije hoogte op de entresol ca. 6,40 m¹;
- Hand bedienbare overheaddeur t.g.v. ca. 3,57m x 4,51m (b x h);
- Onderheide betonvloer met een vloerbelasting van ca. 1.000 kg/m²;
- Ingebouwde entresolvloer met een vloerbelasting van ca. 500 kg/m²;
- Direct gestookte heater;
- Apart toilet op de begane grond (v.v. mechanische afzuiging);
- Brandslanghaspel en een handbrandblusser;
- Meterkast met aansluitpunten voor gas, water en elektra;
- Buitenverlichting;
- TL-opbouwverlichting;
- ‘’Ram-beveiliging’’*;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 8.100,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Door of vanwege Verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen overeen:

Bovenop en gelijktijdig met de huur brengt verhuurder een voorschot servicekosten in rekening van € 34,-- per maand te vermeerderen met B.T.W voor de navolgende leveringen en diensten:

- Gas- en elektraverbruik incl. vastrecht;
- Jaarlijks dak onderhoud (schoonmaak);
- Onderhoud gezamenlijke groenvoorziening;
- Onderhoud toegangstechniek (toegangspoort terrein);
- Overig klein onderhoud van het complex;
- Schoonmaakkosten algemeen buitenterrein;
- Administratiekosten ad. 5 % over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Alle overige leveringen en diensten welke op grond van art. 11. van de bij deze huurovereenkomst behorende algemene bepalingen voor rekening van Huurder komen, doch die niet in bovengenoemde opsomming zijn opgenomen, dienen door huurder zelf te worden verzorgd (of in overleg met de andere gebruiker(s) in het complex).

Verhuurder heeft te allen tijde het recht om voor rekening van Huurder zelf onderhoudscontracten af te sluiten, indien Huurder naar het oordeel van Verhuurder de verplichtingen voortvloeiend uit het zelf beheren van servicecontracten niet nakomt en/of verzuimt het dagelijks onderhoud adequaat en zorgvuldig uit te (laten) voeren.

Het gas- en elektraverbruik wordt bemeten middels in het gehuurde aanwezige tussenmeters. Het complex waar het gehuurde onderdeel van uit maakt, beschikt over één collectieve gas- en elektra aansluiting.

Huurder dient zelf zorg te dragen voor het op naam krijgen van de wateraansluiting.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zwijndrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Bakestein‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 21 mei 2013.

Op grond van artikel 5 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf - 3‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – archeologie - 5‘ en gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie Kijfhoek‘.

De voor ‘Bedrijf - 3‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven uit ten hoogste categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein';
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen, parkeer- en verkeersvoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.
Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
a. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
b. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
c. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
d. detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd detailhandel in ter plaatse vervaardigde of geproduceerde goederen;
e. per bedrijf is kantoorvloeroppervlakte die meer bedraagt dan 50% van de bedrijfsvloeroppervlakte niet toegestaan; kantoorvloeroppervlakte van meer dan 2.000 m² per bedrijf is in geen geval toegestaan;
f. ten aanzien van parkeren geldt dat:
1. 1,6 parkeerplaats per 100 m² bruto vloeroppervlak wordt gerealiseerd;
2. parkeren plaatsvindt op eigen terrein, zo veel mogelijk uit het zicht van openbare wegen;
3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - voorgevelzone', geen parkeerplaatsen worden gerealiseerd;
g. ten aanzien van opslag en laden en lossen geldt dat:
1. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m is op onbebouwde gronden niet toegestaan;
2. buitenopslag niet zichtbaar vanaf de openbare weg plaatsvindt;
3. laden en lossen op eigen terrein plaatsvindt;
4. laden en lossen niet ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - voorgevelzone' plaatsvindt;
h. zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
i. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

Deze gegevens zijn afkomstig van de website en zijn geraadpleegd op 3 juni 2020.

Energielabel
Niet van toepassing.

Datum van oplevering
Per direct beschikbaar.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 8.100 per jaar
Aangeboden sinds
14 juli 2020
Status
Verhuurd

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2008

Oppervlakten

Oppervlakte
98 m²
Bedrijfshal oppervlak
98 m²
Vrije hoogte
9,8 m
Draagvermogen
1.000 kg/m²

Indeling

Voorzieningen
Lichtstraten, overheaddeuren, betonvloer, heater, toilet en pantry

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.