Hoofdweg 659 2131 BB Hoofddorp

€ 550.000 k.k.

Omschrijving

Voor u ligt het investment memorandum inzake de verkoop van de verhuurde winkel-/kantoorruimte met bovenwoning gelegen aan de Hoofdweg 659 en 659 A (Westzijde) te Hoofddorp. In dit memorandum treft u algemene marktinformatie, een omschrijving van het terrein (inclusief opstal) alsmede enkele luchtfoto’s aan. Het resterende gedeelte van het memorandum bevat diverse bijlagen met informatie die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de verkoop/aankoop.

Object
Te koop, beleggingsobject bestaande uit een verhuurde winkel-/kantoorruimte met opslagruimte, alsmede een verhuurde bovenwoning gelegen aan de Hoofdweg 659 en 659 A (Westzijde) te Hoofddorp.

Locatie
Het object is gelegen aan de Hoofdweg - Westzijde, nabij het stadscentrum van Hoofddorp. De omgeving bestaat hoofdzakelijk uit woningen, woonappartementen en kleinschalige kantoorruimten. In de directe omgeving zijn veel landelijke ketens en regionale winkels gevestigd.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Haarlemmermeer
Sectie: C
Nummer: 3749
Grootte: 6 are, 16 centiare
Bouwjaar: 1957

Beschikbaar
Het object is als volgt verdeeld:
- ca. 268 m² winkel-/opslagruimte op de begane grond;
- ca. 30 m² kantoorruimte op de begane grond;
- ca. 156 m² opslagruimte op de eerste verdieping;
- ca. 65 m² (bedrijfs)woning gelegen op de 1e en 2e verdieping.

Opleveringsniveau
De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige staat ( ‘as is, where is’), derhalve onder andere rekening houdende met de huidige huurders c.q. huurovereenkomsten. Verkoper verklaart noch garandeert ten aanzien van de onroerende zaak.

De winkelruimte met kantoor- en opslagruimte is verhuurd en de huidige totale huurstroom bedraagt thans circa € 33.213,60,- op jaarbasis. De bovenwoning is ook verhuurd en de huidige huurstroom bedraagt thans circa € 5.700,- op jaarbasis.
De huurovereenkomsten wordt na ondertekening van een NDA beschikbaar gesteld (zie ook verkoopproces).

Parkeergelegenheid
5 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar.

Vraagprijs
€ 550.000,- k.k.

Waarborgsom
Bij verkoop is een zekerheidsstelling van koper vereist van 10% van de overeengekomen koopsom in de vorm van een onherroepelijke waarborgsom.

Koopcontract
Model verkoper.

Notaris
Door koper te bepalen.

Aanvaarding
In overleg.

Bijzonderheden
Bezichtigen en/of een interne inspectie c.q. opname van het bedrijfspand is slechts mogelijk na overeenstemming over de hoofdverkoopvoorwaarden.

Voorbehoud
Goedkeuring opdrachtgever.

Gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor het object te verkopen/te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

Verkoopproces
Indien u naar aanleiding van dit investment memorandum de overige relevante informatie wenst te ontvangen, waaronder onder andere eventuele bodemonderzoek(en), asbestinventarisatie, huurovereenkomsten en allonges, kunt u dit schriftelijk aangeven via of Na ondertekening van een NDA zullen wij u vervolgens de informatie doen toekomen. De verkoop vindt plaats middels onderhandse verkoop. Biedingen kunt u per e-mail uitbrengen aan of . Uw bod dient bij voorkeur onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn en dient te zijn vergezeld van een zo recent mogelijk uittreksel Kamer van Koophandel, een kopie van de geldende statuten en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de persoon die namens de rechtspersoon ondertekent. Onvolledige biedingen worden niet in behandeling genomen.

Disclaimer
Schenk Makelaars B.V. en Keijser & Drieman Makelaars te Hoofddorp hebben opdracht om de onderhandse verkoop voor opdrachtgeefster (hierna te noemen: Verkoper) van het Registergoed Hoofdweg 659 en 659 A (Westzijde) te Hoofddorp (hierna te noemen : registergoed) te verzorgen. Als nader omschreven in de op deze van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen, zijn van toepassing de voorwaarden en bepalingen als opgenomen in deze uitgebreide verkoopdocumentatie alsmede de voorwaarden en tarieven van Schenk Makelaars B.V. en Keijser & Drieman Makelaars te Hoofddorp.

Voor de goede orde vermelden wij u dat onze kantoren exclusief de belangen behartigen van verkoper en ook de courtage behorende bij een verkooptransactie in rekening brengt bij verkoper/opdrachtgever. Als kandidaat–koper, gegadigde, bent u bij een mogelijke transactie geen courtage verschuldigd aan onze kantoren.

Deze disclaimer is een weergave van algemene, voor de gehele vrijblijvende projectinformatie / investment memorandum en de verkoopprocedure en daarmee verband houdende informatie geldende (aansprakelijkheids-) beperkingen.

1. Het ontvangen van de vrijblijvende projectinformatie alsmede de uitgebreide verkoopdocumentatie/investment memorandum impliceert op geen enkele wijze een aanbod van de zijde van de verkoper. Een gegadigde kan hieraan geen rechten ontlenen, waaronder uitdrukkelijk is te verstaan dat er geen recht is op het voeren van enige onderhandeling met ‘de verkoper’ en/of de gemeente Haarlemmermeer.

2. De in de vrijblijvende projectinformatie alsmede de uitgebreide verkoopdocumentatie opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld om een geïnteresseerde partij/gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In verband met het vorenstaande zal het volgende gelden:

a. alle beschrijvingen, afmetingen, foto’s, tekeningen en verdere gegevens betreffende de (bouwkundige) staat van het registergoed en alle overige gegevens, welke zijn opgenomen in deze informatie, zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Met betrekking tot de bouwkundige staat kunnen afwijkingen bestaan ten opzichte van de in deze informatie opgenomen gegevens betreffende de bouwkundige staat, tekeningen en dergelijke, dit op grond van het huidige gebruik of verbouwingen van het registergoed. Opgemerkt wordt dat er stukken in deze vrijblijvende projectinformatie/investment memorandum alsmede uitgebreide verkoopdocumentatie kunnen zijn opgenomen die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie van het registergoed ten tijde van de bouwkundige oplevering waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

De in de uitgebreide verkoopdocumentatie / investment memorandum opgenomen foto’s van het registergoed kunnen tevens registergoederen
bevatten die niet in de onderhavige verkoopprocedure betrokken zijn. De gegevens zijn door ons met zorg samengesteld en ons inziens uit
betrouwbare bron(nen) afkomstig.

b. indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel mocht blijken, dan betreft dit een persoonlijk oordeel van de verkoper en/of Schenk Makelaars B.V. en/of Keijser & Drieman Makelaars en/of derden die door deze of onze kantoren zijn ingeschakeld, dit op basis van de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de daaraan ten grondslag liggende maatstaven, gehanteerd door de verkoper of de hiervoor bedoelde derden, kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Voor zover niet anders vermeld, mag de informatie in deze vrijblijvende projectinformatie en in de uitgebreide verkoopdocumentatie / investment memorandum niet worden opgevat als enige vorm van garantie ten opzicht van de toestand, de waarde en/of de kwaliteit van het registergoed en/of de afwezigheid van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aanspraken van derden of overheden ter zake van het registergoed. Op de in deze vrijblijvende projectinformatie alsmede uitgebreide verkoopdocumentatie opgenomen informatie kan in rechte geen beroep worden gedaan, noch kunnen derden of gegadigden daaraan enig recht ontlenen.

4. Geen enkele medewerker van de verkoper, geen van de door deze ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen de makelaar zijnde Schenk Makelaars B.V. of Keijser & Drieman Makelaars of haar medewerkers, is bevoegd of gemachtigd (garantie-) verklaringen te verstrekken met betrekking tot het registergoed.

5. Een geïnteresseerde/gegadigde kan zich nimmer jegens de verkoper, of door hen ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen de makelaar zijnde Schenk Makelaars B.V. of Keijser & Drieman of haar medewerkers, beroepen op de onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is gesteld zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin van het woord te verrichten.

Meerdere personen en/of bedrijven krijgen de vrijblijvende projectinformatie en de uitgebreide verkoopdocumentatie / het investment memorandum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor, met Keijser & Drieman Makelaars of met uw eigen makelaar.
Koopcontract: Model verkoper, op aanvraag beschikbaar.
Gunning: Verkoper behoudt zich het recht voor het object te verkopen/te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.
Informatie: Wij hebben ernaar gestreefd dat de informatie zo nauwkeurig mogelijk is, toch moet u ervan uit gaan dat de inhoud slechts indicatief is. Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt en aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
De vrijblijvende aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding.

ALLE INFORMATIE IS GEHEEL VRIJBLIJVEND EN ONDER VOORBEHOUD EN HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN

Schenk Makelaars B.V.
Taurusavenue 183
2132 LS Hoofddorp
Tel: 023-557 2288

Keijser & Drieman Hoofddorp
Concourslaan 1
2132 DH Hoofddorp
Tel: 023-569 9020

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 550.000 kosten koper
Aangeboden sinds
5 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1957

Oppervlakten

Oppervlakte
519 m²
Perceel
616 m²

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Beleggingsobject

Bruto huuropbrengst
€ 38.913 per jaar
Huurders
2 huurders

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.