Oranjeboomstraat 14 2311 NX Leiden

Prijs n.o.t.k.

Omschrijving

Deze benedenwoning met buitenplaats wordt in verhuurde staat verkocht. Het betreft een benedenwoning met woonkamer met open keuken, twee slaapkamers (waarvan één met toegang tot de plaats), badkamer met douche, wastafel en opstelplaats wasmachine en separaat toilet. Het betreft een gemeentelijk monument en het appartement is tevens aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Locatie
Het appartement is gelegen in het hart van het Leidse stadscentrum, op de hoek van de onlangs heringerichte Oranjeboomstraat en Geregracht. Mede door de hoekligging heeft het een zeer aantrekkelijke ligging. Het appartement heeft uiteenlopende voorzieningen op loopafstand. Zeer goed bereikbaar per auto, waarbij er middels de parkeergarage de “Garenmarkt” en de parkeergarage van de Hoogvliet zeer goede parkeergelegenheid in de directe omgeving zijn. Daarnaast bevinden zich in de directe omgeving diverse bushaltes, waardoor het appartement ook per openbaar vervoer uitstekend bereikbaar is.

Huursituatie
De actuele kale huurprijs bedraagt € 396,91 per maand, exclusief gas, water en elektra.

In aanvulling op de kale huurprijs betaalt huurder de volgende vergoedingen aan verhuurder:
- € 5,00 per maand - onderhoudsabonnement,
- € 0,60 per maand - rioolfonds,
- € 1,70 per maand - glasfonds,
- € 2,05 per maand - gemeenschappelijke elektra berging.

De huurovereenkomst, informatie met betrekking tot het onderhoudsabonnement alsmede een opgave van de gemeentelijke lasten zijn op aanvraag beschikbaar.

Verkooptraject
Het onroerend goed zal worden verkocht bij inschrijving. Bezichtigingen zijn in overleg met Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij B.V. mogelijk op een daartoe afgesproken datum/tijdstip.

Uiterlijk maandag 23 augustus a.s. om 12:00 uur zullen alle biedingen ter beoordeling aan de verkoper worden doorgestuurd.

Graag verzoeken wij u, wanneer u een bieding uit brengt, kenbaar te maken of u een voorbehoud van financiering dient te maken en zo ja, welk bedrag er via externe financieringsbronnen gefinancierd dient te worden.

Oppervlak
Ca. 78 m² GBO.

Bestemming/gebruik
Volgens verkregen informatie is de vigerende bestemming ter plaatse: Enkelbestemming Wonen.

Kadastrale gegevens
Woonappartement
Gemeente: Leiden
Sectie: E
Nummer: 2116 A1

Het appartementsrecht maakt deel uit van een actieve VvE met 2 appartementsrechten. De stukken met betrekking tot de Vereniging van Eigenaren zijn op aanvraag beschikbaar. De actuele bijdrage aan de VvE voor dit appartementsrecht bedraagt € 135,05 per maand.

Berging
Gemeente: Leiden
Sectie: E
Nummer: 2120 A18

Het appartementsrecht maakt deel uit van een actieve VvE met 24 appartementsrechten. De stukken met betrekking tot de Vereniging van Eigenaren zijn op aanvraag beschikbaar. De actuele bijdrage aan de VvE voor dit appartementsrecht bedraagt € 7,49 per maand.

Richtprijs
€ 290.000,- k.k.

Datum overdracht
In overleg.

Energielabel
D.

As is, where is
Het object zal worden verkocht en geleverd “as is, where is”, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot (installatie) technische, bouwkundige, juridische, milieukundige (inclusief bodem, grondwater, tanks en asbest), feitelijk gebruik en/of commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de “as is, where is” koop en levering.

Ouderdomsclausule
Gelet op het bouwjaar van het verkochte is koper ermee bekend dat de eisen die aan de bouwkundige kwaliteit van het verkochte gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. Koper is in de gelegenheid gesteld hiertoe nader onderzoek te (doen) laten uitvoeren. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik voor rekening en risico van koper.

Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de fundering, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht danwel lood- of asbesthoudende materialen. Koper verklaart het verkochte op de leveringsdatum te aanvaarden in de huidige staat en met de huidige bestemming, inclusief alle hem bekende en onbekende gebreken. Bij het tot stand komen van een koop verklaart de koper genoegzaam bekend te zijn met de bouwkundige staat van de onroerende zaak.

Asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper. Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden.
?
Bij deze verkoop zijn o.a. de volgende bepalingen van toepassing:

Aanvullende ontbindende voorwaarden

a. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Verkoper uiterlijk vier (4) weken na ondertekening van de onderhavige koopovereenkomst van Koper een aan Verkoper conveniërende verklaring omtrent gedrag (VOG) betreffende de functieaspecten 12, 41 en 43 heeft ontvangen. Deze verklaring mag in ieder geval niet ouder dan één jaar zijn.
Wanneer Verkoper een beroep wil doen op deze ontbindende voorwaarde, dient zij Koper en de Notaris hiervan uiterlijk drie werkdagen na genoemde datum schriftelijk te berichten.
b. Deze overeenkomst kan door Koper en Verkoper worden ontbonden ingeval er op het tijdstip van de juridische levering een verplichting bestaat om het Registergoed aan de gemeente, de Provincie of het Rijk te koop aan te bieden op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Opschortende voorwaarden

Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de navolgende opschortende voorwaarden:

a. Dat Verkoper goedkeuring verkrijgt van haar Raad van Bestuur voor de onderhavige verkoop.
b. Dat Verkoper een niet meer voor bezwaar en beroep vatbaar besluit van goedkeuring verkrijgt van de Autoriteit woningcorporaties (AW).
Wanneer door Verkoper van de Autoriteit woningcorporaties het bericht wordt ontvangen dat geen goedkeuring wordt verleend aan de onderhavige verkoop, wordt deze overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
c. Dat Verkoper een niet meer voor bezwaar en beroep vatbaar besluit van goedkeuring verkrijgt van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Wanneer door Verkoper van het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) het bericht wordt ontvangen dat geen goedkeuring wordt verleend aan de onderhavige verkoop, wordt deze overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

Artikel:

Koper garandeert jegens Verkoper ter zake van het Verkochte een beleid conform "IVBN Gedragscode verkoop (complexen) huurwoningen 2007" te gaan hanteren.
Koper is derhalve gehouden het Verkochte in het kader van de verhuur als een goed huisvader te exploiteren en onderhouden, overeenkomstig de eisen die de wet daaraan stelt en Koper is gehouden alle verplichtingen die de wet aan een verhuurder stelt na te komen.

Artikel Exploitatieverplichting:

a. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 26 lid 1 sub a van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 juncto artikel 27 lid 1 sub a van de Woningwet komen Verkoper en Koper hierbij overeen dat Koper verplicht is het Verkochte ten minste zeven (7) jaar na de Leveringsdatum voor verhuur bestemd te houden.
b. Verkoper en Koper komen voorts overeen dat het in dit artikel bepaalde bij wijze van kettingbeding aan Koper wordt opgelegd, hetgeen door Koper hierbij wordt aanvaardt. Koper heeft de verplichting om het bepaalde in dit artikel in elke akte van gehele of gedeeltelijke overdracht van het Verkochte (waaronder mede begrepen overdracht in economische zin en het vestigen van een beperkt recht anders dan het recht van hypotheek) aan zijn rechtsopvolgers) en/of beperkt gerechtigde(n) ten behoeve van Verkoper op te leggen, dit ten behoeve van deze laatste aan te nemen en woordelijk in de betreffende akte op te (doen) nemen. Bij overtreding of niet-nakoming van deze verplichting is Koper dan wel zijn rechtsopvolger(s) en/of beperkt gerechtigde(n) aan Verkoper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd gelijk aan een bedrag ter grootte van tien procent (10%) van de Koopprijs, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist en overigens onverminderd het recht van Verkoper nakoming te vorderen.
c. De verplichting als vermeld onder a. eindigt na verloop van zeven (7) jaar na de Leveringsdatum, waarna het kettingbeding ten aanzien van het bepaalde onder a. niet langer geldt. Indien - na verloop van de termijn van zeven (7) jaar - wordt overgegaan tot vervreemding aan een natuurlijk persoon die een individuele eenheid voor eigen bewoning verkrijgt, geldt dat de verplichtingen uit dit artikel niet opgelegd hoeven te worden.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs nader overeen te komen
Aangeboden sinds
21 juli 2021
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1906-1930

Oppervlakten

Oppervlakte
78 m²
Perceel
78 m²

Energie

Energielabel
D 1,63

Omgeving

Ligging
In woonwijk
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 500 m tot 1000 m en snelwegafrit op 1000 m tot 1500 m

Beleggingsobject

Bruto huuropbrengst
€ 4.763 per jaar
Huurders
1 huurder

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Oranjeboomstraat 14

Prijs n.o.t.k.