• Verkocht

Debbemeerstraat 15 2131 HE Hoofddorp

€ 800.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
1 april 2021
Verkoopdatum
30 april 2021
Looptijd
4 weken

Omschrijving

Introductie

Voor u ligt het investment memorandum inzake de verkoop van het volledig verhuurde bedrijfspand met bedrijfs-/kantoorruimte gelegen aan de Debbemeerstraat 15 te Hoofddorp. In dit memorandum treft u algemene marktinformatie, een omschrijving van het terrein (inclusief opstal) alsmede enkele luchtfoto’s aan. Het resterende gedeelte van het memorandum bevat diverse bijlagen met informatie die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de verkoop/aankoop.

Object
Te koop, een volledig verhuurd bedrijfspand met bedrijfs-/kantoorruimte, met herontwikkelingspotentie, gelegen aan de Debbemeerstraat 15 te Hoofddorp, op het bedrijventerrein Hoofddorp Noord.

Locatie
De locatie is gelegen op bedrijventerrein Hoofddorp Noord, aan de rand van “Het Nieuwe Noord”. De ambitie is om stad, wonen, groen en kleinschalige bedrijvigheid samen te brengen in een bestaande herziene omgeving. De kwaliteit van de leefomgeving staat hierbij natuurlijk centraal. De ontwikkeling van ‘Het Nieuwe Noord’ vindt plaats in nauw overleg met de gemeente Haarlemmermeer. Het doel van de gemeente is om het bedrijventerrein te transformeren naar een nieuw gemengd woongebied.

Het Nieuwe Noord wordt een autoluwe, samenhangende wijk met een groene buitenruimte. Weg van de verkeersdrukte maakt u een ommetje in een parklandschap tussen veel nieuwe bomen. Gezond bewegen door de stad wordt zo gestimuleerd. Straten voor auto’s zijn nodig ter bereikbaarheid, maar krijgen niet de overhand. Bezoekers parkeren in openbaar gebied, en auto’s van bewoners zijn niet zichtbaar op straat.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Haarlemmermeer
Sectie: C
Nummer: 5059
Grootte: 1.055 m²
Bouwjaar: 1983

Beschikbaar
Het bedrijfsgebouw bestaat uit bedrijfs-/en kantoorruimte en is als volgt verdeeld:

- circa 330 m² bedrijfsruimte op de begane grond;
- circa 180 m² kantoorruimte op de begane grond;
- circa 180 m² kantoorruimte op de eerste verdieping;

Het bedrijfspand is thans verhuurd aan 1 huurder.

Opleveringsniveau
De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige staat ( ‘as is, where is’), derhalve onder andere rekening houdende met de huidige huurder c.q. huurovereenkomst en verkoper verklaart noch garandeert ten aanzien van de onroerende zaak.

Het bedrijfsgebouw is verhuurd aan 1 huurder en de huidige totale huurstroom bedraagt thans circa € 36.300,- op jaarbasis. Tussen huurder en verhuurder is een ingroei huur overeengekomen. De huurovereenkomst wordt na ondertekening van een NDA beschikbaar gesteld (zie ook verkoopproces).

Vraagprijs
€ 800.000,- k.k.

Waarborgsom
Bij verkoop is een zekerheidsstelling van koper vereist van 10% van de overeengekomen koopsom in de vorm van een onherroepelijke waarborgsom.

Koopcontract
Model verkoper.

Notaris
Door koper te bepalen.

Aanvaarding
In overleg.

Bijzonderheden
Bezichtigen en/of een interne inspectie c.q. opname van het bedrijfspand is slechts mogelijk na overeenstemming over de hoofdverkoopvoorwaarden.

Voorbehoud
Goedkeuring opdrachtgever.

Gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor het object te verkopen/te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

Verkoopproces
Indien u naar aanleiding van dit investment memorandum de overige relevante informatie wenst te ontvangen, waaronder onder andere eventuele bodemonderzoek(en), asbestinventarisatie, huurovereenkomsten en allonges, kunt u dit schriftelijk aangeven via Na ondertekening van een NDA zullen wij u vervolgens de informatie doen toekomen. De verkoop vindt plaats middels onderhandse verkoop. Biedingen kunt u per e-mail uitbrengen aan Uw bod dient bij voorkeur onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn en dient te zijn vergezeld van een zo recent mogelijk uittreksel Kamer van Koophandel, een kopie van de geldende statuten en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de persoon die namens de rechtspersoon ondertekent. Onvolledige biedingen worden niet in behandeling genomen.

Disclaimer
Schenk Makelaars B.V. te Hoofddorp heeft opdracht om de onderhandse verkoop voor Exaqua B.V. (hierna te noemen: verkoper) van het Registergoed Debbemeerstraat 15 te Hoofddorp (hierna te noemen : registergoed) te verzorgen. Als nader omschreven in de op deze van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen, zijn van toepassing de voorwaarden en bepalingen als opgenomen in deze uitgebreide verkoopdocumentatie alsmede de voorwaarden en tarieven van Schenk Makelaars B.V. te Hoofddorp.

Voor de goede orde vermelden wij u dat ons kantoor exclusief de belangen behartigt van verkoper en ook de courtage behorende bij een verkooptransactie in rekening brengt bij verkoper/opdrachtgever. Als kandidaat–koper, gegadigde, bent u bij een mogelijke transactie geen courtage verschuldigd aan ons kantoor.

Deze disclaimer is een weergave van algemene, voor de gehele vrijblijvende projectinformatie / investment memorandum en de verkoopprocedure en daarmee verband houdende informatie geldende (aansprakelijkheids-) beperkingen.

1. Het ontvangen van de vrijblijvende projectinformatie alsmede de uitgebreide verkoopdocumentatie/investment memorandum impliceert op geen enkele wijze een aanbod van de zijde van de verkoper. Een gegadigde kan hieraan geen rechten ontlenen, waaronder uitdrukkelijk is te verstaan dat er geen recht is op het voeren van enige onderhandeling met ‘de verkoper’ en/of de gemeente Haarlemmermeer.

2. De in de vrijblijvende projectinformatie alsmede de uitgebreide verkoopdocumentatie opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld om een geïnteresseerde partij/gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In verband met het vorenstaande zal het volgende gelden:

a. alle beschrijvingen, afmetingen, foto’s, tekeningen en verdere gegevens betreffende de (bouwkundige) staat van het registergoed en alle overige gegevens, welke zijn opgenomen in deze informatie, zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Met betrekking tot de bouwkundige staat kunnen afwijkingen bestaan ten opzichte van de in deze informatie opgenomen gegevens betreffende de bouwkundige staat, tekeningen en dergelijke, dit op grond van het huidige gebruik of verbouwingen van het registergoed. Opgemerkt wordt dat er stukken in deze vrijblijvende projectinformatie/investment memorandum alsmede uitgebreide verkoopdocumentatie kunnen zijn opgenomen die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie van het registergoed ten tijde van de bouwkundige oplevering waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

De in de uitgebreide verkoopdocumentatie / investment memorandum opgenomen foto’s van het registergoed kunnen tevens registergoederen
bevatten die niet in de onderhavige verkoopprocedure betrokken zijn. De gegevens zijn door ons met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron(nen) afkomstig.

b. indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel mocht blijken, dan betreft dit een persoonlijk oordeel van de verkoper en/of Schenk Makelaars B.V. en/of derden die door deze of ons kantoor zijn ingeschakeld, dit op basis van de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de daaraan ten grondslag liggende maatstaven, gehanteerd door de verkoper of de hiervoor bedoelde derden, kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Voor zover niet anders vermeld, mag de informatie in deze vrijblijvende projectinformatie en in de uitgebreide verkoopdocumentatie / investment memorandum niet worden opgevat als enige vorm van garantie ten opzicht van de toestand, de waarde en/of de kwaliteit van het registergoed en/of de afwezigheid van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aanspraken van derden of overheden ter zake van het registergoed. Op de in deze vrijblijvende projectinformatie alsmede uitgebreide verkoopdocumentatie opgenomen informatie kan in rechte geen beroep worden gedaan, noch kunnen derden of gegadigden daaraan enig recht ontlenen.

4. Geen enkele medewerker van de verkoper, geen van de door deze ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen de makelaar zijnde Schenk Makelaars B.V. of haar medewerkers, is bevoegd of gemachtigd (garantie-) verklaringen te verstrekken met betrekking tot het registergoed.

5. Een geïnteresseerde/gegadigde kan zich nimmer jegens de verkoper, of door hen ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen de makelaar zijnde Schenk Makelaars B.V. of haar medewerkers, beroepen op de onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is gesteld zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin van het woord te verrichten.

Meerdere personen en/of bedrijven krijgen de vrijblijvende projectinformatie en de uitgebreide verkoopdocumentatie / het investment memorandum.

Informatie: Wij hebben ernaar gestreefd dat de informatie zo nauwkeurig mogelijk is, toch moet u ervan uit gaan dat de inhoud slechts indicatief is. Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt en aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
De vrijblijvende aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding.

ALLE INFORMATIE IS GEHEEL VRIJBLIJVEND EN ONDER VOORBEHOUD EN HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN
?
Schenk Makelaars B.V.
Taurusavenue 183
2132 LS Hoofddorp
Tel.: 023-557 22 88

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 800.000 kosten koper
Aangeboden sinds
1 april 2021
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1983

Oppervlakten

Oppervlakte
690 m²
Perceel
1.055 m²

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Beleggingsobject

Bruto huuropbrengst
€ 36.300 per jaar
Huurders
1 huurder
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.