Bijzondere voorwaarden t.b.v. publicatie op funda in business

Artikel 1. Definities

Aanbieder Een makelaardij of daarmee verwante partij die op basis van een schriftelijke of digitale (bemiddelings)opdracht van een eigenaar, rechthebbende of verhuurder (hierna ook te noemen: “Opdrachtgever”) als tussenpersoon werkzaam is bij het tot stand brengen van een koop- respectievelijk huurovereenkomst ter zake van een Object en in dat kader het Object te koop respectievelijk te huur aanbiedt. De werkzaamheden van de tussenpersoon bestaan in ieder geval uit het voeren van de onderhandelingen namens de Opdrachtgever.
Afmelding Het via de Invoerinformatie door Aanbieder verzonden bericht waarmee wordt aangegeven dat het Object definitief en dus zonder voorbehoud is verkocht, verhuurd of dat de bemiddelingsopdracht voor het Object is beëindigd zonder dat een transactie is gerealiseerd. Is sprake van een definitieve verkoop of verhuur (transactie) dan worden de Transactiegegevens en optioneel de transportdatum bij de Afmelding aangegeven.
Bijzondere Voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden ten behoeve van publicatie op funda in business die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
Databank De database van NVM bestaande uit onder meer  (actuele en historische) data van te koop en te huur staand en verkocht en verhuurd bedrijfsmatig onroerend goed in Nederland.
Funda De besloten vennootschap Funda Real Estate B.V. te Amsterdam.
Funda Websites De website met url. www.fundainbusiness.nl en daarvan afgeleide websites, die op enig moment door Funda worden geëxploiteerd.
Gecertificeerd Invoersysteem Het softwaresysteem van een Gecertificeerde Invoerpartner dat voorziet in de mogelijkheid tot Invoer van de Invoerinformatie, het doorvoeren van wijzigingen in de ingevoerde Invoerinformatie, alsmede de Afmelding van een Object.
Gecertificeerde Invoerpartner Een voor de Invoer door NVM gecertificeerde partij die ervoor zorgt dat middels een door NVM Gecertificeerd Invoersysteem Invoer kan plaatsvinden.
Invoer Het traject waarbij Invoerinformatie na Invoer door Aanbieder in een Gecertificeerd Invoersysteem wordt toegevoegd aan de Databank en doorgezet naar derden en naar Funda ten behoeve van de publicatie op de Funda Websites.
Invoerinformatie De door Aanbieder via de Invoer aangeboden data, zoals maar niet beperkt tot gegevens betreffende het Object, Transactiegegevens en digitale beelden.
NVM De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM te Nieuwegein.
Object Een in Nederland gelegen bedrijfsmatige onroerende zaak of gedeelte daarvan die via een Aanbieder op een bepaald moment te koop, te huur of anderszins wordt aangeboden. Onder bedrijfsmatige onroerende zaak wordt tevens verstaan een in Nederland gelegen perceel grond met een agrarische bestemming of gebruik, al dan niet in combinatie met een agrarisch bedrijf (eventueel met bijbehorende woning). Onder agrarisch bestemming in de vorige zin wordt begrepen: akkerbouwbedrijf, melkveehouderij, paardenhouderij, veehouderij, pluimvee, varkens, vleeskalveren, overig vee, tuinbouw, glasopstand, overige agrarische bedrijfssoort.
Ontvanger Funda en NVM, zowel individueel als gezamenlijk.
Overeenkomst Het geheel van schriftelijke afspraken tussen Partijen ten behoeve van de publicatie van een Object van Aanbieder, waarvan deze Bijzondere Voorwaarden deel uitmaken.
Partijen Aanbieder en Ontvanger.
Transactiegegevens De transactiedatum, zijnde de datum van ondertekening van de huur- of koopovereenkomst en de transactieprijs (zijnde de huurprijs per maand of koopsom k.k./v.o.n.) van een Object.

Artikel 2. Licentieverlening

2.1

Aanbieder verleent aan Funda een licentie tot publicatie op de Funda Websites van de Invoerinformatie die middels de Invoer door Aanbieder ter beschikking wordt gesteld.

2.2

Aanbieder verleent aan NVM een onherroepelijke en ook na het eindigen van de Overeenkomst voortdurende licentie tot opname in de  Databank en gebruik van de Invoerinformatie ten behoeve van de professionalisering van de branche, marktkennisverrijking, informatieverstrekking aan haar leden en derden en het doen van marktonderzoeken, analyses en publicaties. Alle intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot de Databank blijven te allen tijde bij NVM berusten.

2.3

Partijen streven er voortdurend naar dat de Invoer en (het gebruik van) de Invoerinformatie steeds in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften. Aanbieder vrijwaart Ontvanger tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de Invoerinformatie inbreuk maakt op de rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

2.4

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot de Invoerinformatie die van Aanbieder via de Invoer is verkregen, blijven te allen tijde rusten bij Aanbieder. Ingeval Ontvanger gebruik wenst te maken van de Invoerinformatie, zal dit slechts mogen geschieden na uitdrukkelijke toestemming van Aanbieder, voor zover het een gebruik betreft, waarin in deze Bijzondere Voorwaarden niet is voorzien.

2.5

Indien Ontvanger wenst op te treden in of buiten rechte tegen (dreigend) ongeoorloofd gebruik van gegevens die (mede) Invoerinformatie bevat, zal Aanbieder in redelijkheid al zijn medewerking hieraan verlenen.

Artikel 3. Aanvraag, aansluitvoorwaarden, dataverkeer, wijziging

3.1

Voorafgaand aan het aanbieden van Invoerinformatie van een Object doet Aanbieder  via een  op de Funda Websites beschikbaar gesteld aanvraagformulier, een aanvraag voor toekenning van een aansluitnummer ten behoeve van het gebruik van een Gecertificeerd Invoersysteem. Door het doen van een aanvraag garandeert de aanvrager een Aanbieder te zijn in de zin van deze Bijzondere Voorwaarden en te voldoen aan de eisen en voorwaarden voor aanmelding als vermeld op de aanmeldpagina van Funda. De  aanvraag bevat tenminste de navolgende informatie:

 1. Volledige kantoornaam, adres, telefoonnummer, website en e-mailadres van Aanbieder;
 2. Contactgegevens van de contactpersoon bij Aanbieder;
 3. Dossiernummer van de onderneming van Aanbieder bij de Kamer van Koophandel;
 4. Akkoord op de onderhavige Bijzondere Voorwaarden.

3.2

Ontvanger beoordeelt de aanvraag en beslist over toekenning van een aansluitnummer, deels op basis van het aanvraagformulier en deels  op grond van de doelstellingen en visies van Ontvanger over het ontwikkelen en exploiteren van Funda Websites en de Databank. Ontvanger behoudt zich het recht voor aanvragen te weigeren zonder opgaaf van redenen. Ontvanger kan om hem moverende redenen vrijstelling geven voor één of meer van de in artikel 3.1. genoemde voorwaarden. Bij honorering van de aanvraag door Ontvanger ontvangt Aanbieder een aansluitnummer, alsmede een lijst van de Gecertificeerde Invoerpartners.

3.3

Aanbieder dient een keuze te maken uit één van de Gecertificeerde Invoerpartners teneinde de Invoerinformatie van het Object in te voeren in een Gecertificeerd Invoersysteem.  Aanbieder zal daartoe zelf een relatie aan gaan met een Gecertificeerde Invoerpartner. De kosten hiervan zijn voor rekening van Aanbieder.

3.4

Aanbieder draagt er zorg voor dat hij de Invoerinformatie en de in een Gecertificeerd Invoersysteem verlangde invoervelden volledig en correct invoert. Hieronder wordt mede begrepen het tijdig doorvoeren van wijzigingen van  gegevens in de Invoerinformatie en de Afmelding van het Object. Onder tijdig in de vorige zin wordt verstaan uiterlijk binnen 2 werkdagen.

3.5

Aanbieder staat er voor in dat op het moment waarop hij Invoerinformatie aanbiedt en gedurende de tijd waarop het betreffende Object wordt gepresenteerd op Funda Websites, hij voldoet aan  de voorwaarden van artikel 3.1. en de overige bepalingen van de Overeenkomst.

3.6

Bij gebreke van voldoening door Aanbieder aan één of meer voorwaarden van de Overeenkomst is Ontvanger gerechtigd het aansluitnummer te deactiveren en is Ontvanger niet gehouden de Invoerinformatie van het Object te verwerken in de Invoer of te publiceren op de Funda Websites, en gerechtigd de publicatie van het reeds gepubliceerde Object van  Aanbieder (tijdelijk) op te schorten, totdat Aanbieder aan zijn verplichtingen zal hebben voldaan, dan wel geheel te verwijderen, afhankelijk van de aard en ernst van de tekortkomingen. Niettemin zal Aanbieder zijn volledige betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst nakomen en heeft Aanbieder geen recht op restitutie van reeds voldane vergoedingen.

3.7

Per aangemeld Object en elke verlenging daarvan is sprake van een nieuwe Overeenkomst waarop de op dat moment geldende Bijzondere Voorwaarden onverkort van toepassing zijn. Een eerder toegekend en nog actief aansluitnummer kan door Aanbieder ook voor nieuw te presenteren Objecten worden gebruikt zolang Aanbieder en de nieuwe Objecten voldoen aan dan geldende voorwaarden. Bij gebreke aan een actief aansluitnummer kan Aanbieder een nieuw verzoek doen als omschreven in artikel 3.1 e.v.

3.8

De voorwaarden van de Overeenkomst kunnen door Ontvanger worden aangepast. De aangepaste voorwaarden zijn niet van toepassing op Objecten die ten tijde van de aanpassing reeds door Aanbieder middels Invoer worden gepresenteerd.

Artikel 4. Data, kwaliteit en tijdigheid

4.1

Aanbieder draagt er zorg voor dat de Invoerinformatie juist en actueel is en blijft en dat voldaan wordt aan de vereisten die door Ontvanger worden gesteld ten aanzien van kwaliteit, compleetheid  en actualiteit van de Invoereninformatie zoals vermeld www.fundainbusiness.nl, sectie Richtlijnen datakwaliteit, evenals die welke door Gecertificeerde Invoerpartner  worden gesteld in het kader van de Gecertificeerde Invoer.

4.2

Ontvanger voert steekproefsgewijs periodieke controles uit om te onderzoeken of de Invoerinformatie in overeenstemming is met de Bijzondere Voorwaarden en de van toepassing zijnde overige voorwaarden van de Overeenkomst. In geval bij een controle de Invoerinformatie, zoals die is ingevoerd door Aanbieder, blijk geeft van één of meer fouten of onjuistheden, is Aanbieder verplicht om binnen 48 uur na kennisgeving door Ontvanger daarvan, deze fouten of onjuistheden ongedaan te maken. Indien Aanbieder hieraan geen gehoor geeft, is Ontvanger gerechtigd de publicatie van het betreffende Object of alle de Objecten van Aanbieder op te schorten en de faciliteit Invoer op te schorten, totdat alle fouten of onjuistheden ongedaan zijn gemaakt.

Artikel 5. Publicatie op de Funda Websites

5.1

Funda draagt er zorg voor dat met inachtneming van het bepaalde in artikellid 5.3 sub c een door Aanbieder ingevoerd Object wordt gepubliceerd op de Funda Websites.

5.2

Funda is op ieder moment gerechtigd (dus voorafgaand aan de publicatie, maar ook nadat publicatie heeft plaatsgevonden) om zonder voorafgaande toestemming van Aanbieder wijzigingen c.q. aanvullingen in de “look and feel” van de Funda Websites door te voeren, waaronder mede worden begrepen kleine wijzigingen c.q. aanvullingen ter zake van het format van de publicatie van het Object, alsmede wijzigingen c.q. aanvullingen ter zake van niet-Object gerelateerde informatie (zoals informatie over de buurt e.d.).

5.3

Aanbieder is ermee bekend dat:

 1. De publicatie van het Object kan worden voorzien van promotionele producten en diensten (zie artikel 7.1);
 2. De publicatie van het Object kan niet worden voorzien van een beeldmerk of logo van Aanbieder, tenzij Aanbieder lid is van NVM;
 3. Het Gecertificeerd Invoersysteem van Aanbieder verlangt om de verplichte velden ten behoeve van de Invoer in te voeren, terwijl Funda niet verplicht is om de ingevoerde gegevens integraal te publiceren op de Funda Websites.

Artikel 6. Overige rechten en verplichtingen van Funda

6.1

Funda zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van de Funda Websites te bieden. Funda mag ook zonder voorafgaande bekendmaking aan Aanbieder:

 1. wijzigingen of verbeteringen aanbrengen in de Funda Websites of interfaces;
 2. de beschikbaarheid van de Funda Websites onderbreken of het gebruik ervan beperken ten behoeve van onderhoud, wijzigingen of anderszins, hetgeen er derhalve toe kan leiden dat de publicatie van de Objecten en bijbehorende promotionele producten en/of diensten tijdelijk wordt opgeschort. Funda is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden, noch voor andere (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Funda Websites.

6.2

Funda is gerechtigd om de publicatie van de Objecten en bijbehorende promotionele producten en/of diensten tijdelijk op te schorten voor het uitvoeren van bijvoorbeeld onderhoud, of het verrichten van aanpassingen aan de publicatie van de Objecten en bijbehorende promotionele producten en/of diensten op de Funda Websites, zonder dat hierdoor enig recht van Aanbieder op schadevergoeding jegens Funda ontstaat.

6.3

Funda is gerechtigd voor de uitvoering van haar diensten gebruik te maken van de diensten van derden.

Artikel 7. Promotionele producten/diensten

7.1

Aanbieder is gerechtigd om promotionele producten/diensten toe te voegen aan de publicatie van een Object. Voor deze promotionele producten en/of diensten kan sprake zijn van een meerprijs ten opzichte van de in artikel 8.1 genoemde vergoeding. Op de levering van de promotionele producten/diensten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Funda van toepassing (www.funda.nl/leveringsvoorwaarden), welke staan gepubliceerd op de websites van Funda.

Artikel 8. Vergoeding, wijze van betaling

8.1

Aanbieder betaalt aan Funda een vergoeding per gepubliceerd Object. Dit geldt tevens voor elke verlenging van een publicatie.

8.2

Funda mag haar tarieven door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving op een termijn van tenminste één (1) kalendermaand aanpassen.

8.3

De in artikellid 8.2 genoemde prijswijziging gaat voor Objecten die ten tijde van de wijziging reeds gepresenteerd worden op Funda Websites voor het eerst in op de eerste dag na verlenging van de Overeenkomst dan wel na het verstrijken van de termijn van artikel 8.2 als dat later is. Indien Aanbieder niet akkoord wenst te gaan met een aangekondigde verhoging van haar tarieven als bedoeld in artikel 8.2, is Aanbieder gerechtigd  de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de wijziging van kracht zou worden.

8.4

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

8.5

Aanbieder zal de in artikel 8 genoemde vergoeding(en) betalen uiterlijk binnen veertiendagen na factuurdatum, tenzij door Funda schriftelijk anders is bepaald. Facturatie vindt plaats halverwege of aan het einde van de kalendermaand, waarin het Object voor het eerst is gepubliceerd. Betaling vindt slechts plaats via automatische incasso. Aanbieder ontvangt daartoe een document van Funda, nadat de aanvraag van Aanbieder is aanvaard overeenkomstig artikellid 3.1.

8.6

Indien Aanbieder niet op tijd betaalt, is Aanbieder van rechtswege in verzuim en is Aanbieder over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Aanbieder na nadere aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering binnen de gestelde termijn te voldoen, komen alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van Aanbieder. Zolang  de vordering nog niet ter incasso uit handen is gegeven, kan aan Aanbieder een bedrag van € 25,-- (vijfentwintig euro) aan administratiekosten per openstaande vordering in rekening worden gebracht.

8.7

Aanbieder is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling, verrekening of aftrek van verschuldigde bedragen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1

De totale aansprakelijkheid van Ontvanger wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door Funda bij Aanbieder in rekening gebrachte bedrag aan plaatsingskosten voor het betreffende Object (exclusief B.T.W.). Onder directe schade in de zin van artikel 9.1 wordt verstaan:

 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
 2. de eventuele redelijke en de op grond van artikellid 9.1 toerekenbare kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
 3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Aanbieder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Bijzondere Voorwaarden.

9.2

Ontvanger is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Aanbieder, schade verband houdende met de inschakeling van derden. Ontvanger is daarnaast niet aansprakelijk voor vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

9.3

De aansprakelijkheid van Ontvanger wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Aanbieder de betreffende partij  binnen veertien (14) dagen na publicatie van een Object (tekortkomingen i.v.m. de publicatie) dan wel veertien (14) dagen na ontdekking van de tekortkoming (ten aanzien van overige tekortkomingen) schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn heeft gesteld om de tekortkoming te zuiveren en de betreffende partij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen blijft schieten.

9.4

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Ontvanger niet aansprakelijk buiten de gevallen genoemd in deze Bijzondere Voorwaarden.

Artikel 10. Duur en beëindiging

10.1

De Overeenkomst vangt aan op de eerste dag, dat het Object op de Funda Websites wordt gepubliceerd en eindigt na de overeengekomen duur van plaatsing, waarna de Overeenkomst telkens stilzwijgend zal worden verlengd met een zelfde periode, tenzij Aanbieder de Overeenkomst uiterlijk op de laatste dag van de (verlengde) periode beëindigt door Afmelding van het Object in het Gecertificeerd Invoersysteem.

10.2

Indien Aanbieder de Overeenkomst tussentijds beëindigt door Afmelding van het Object in het Gecertificeerd Invoersysteem, is de overeengekomen vergoeding voor de volledige periode verschuldigd. Tevens vervallen dan alle lopende contracten betreffende de levering van promotionele product(en) ten behoeve van datzelfde Object per datum van Afmelding. Aanbieder heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds voldane vergoeding(en).

10.3

Elk der Partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval de andere partij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend of dit is aangevraagd, indien ten aanzien van de andere partij het faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming wordt geliquideerd. of beëindigd anders dan door samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Aanbieder wijzigt. Ontvanger is wegens beëindiging op grond van dit artikellid nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen vergoedingen, dan wel tot vergoeding van eventueel geleden of te lijden schade.

10.4

Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe, indien de andere partij - na ontvangst van een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming - toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

10.5

Indien Aanbieder op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikellid 10.4 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft voldaan, zullen deze prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichtingen niet ongedaan worden gemaakt. Bedragen die Ontvanger  voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van de vorige volzin verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10.6

In geval sprake is van onrechtmatig handelen, gedragen of nalaten aan de zijde van Aanbieder, waaronder mede wordt begrepen de situatie dat de uitvoering van de Overeenkomst het merk of de onderneming Ontvanger schade toebrengt, is Ontvanger daarenboven gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, zonder dat er een verplichting bestaat tot vergoeding van enige schade. Niettemin zal Aanbieder zijn volledige betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst nakomen en heeft Aanbieder geen recht op restitutie van reeds voldane vergoedingen.

Artikel 11. Gebruik van woord- en beeldmerken

11.1

Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten, die betrekking hebben op Funda, op de Funda Websites (waaronder URL’s en domeinnamen) en op alle door Funda aangeboden diensten, producten en informatie (waaronder begrepen (handels)namen, logo’s, merken, domeinnamen, pictogrammen, designs en scripts), berusten uitsluitend bij Funda of diens licentiegevers (niet zijnde Aanbieder).

11.2

Aanbieder kan na het toekennen van een aansluitnummer overeenkomstig artikellid 3.2 gratis gebruik maken van het Funda en Funda in business beeldmerk om aan te geven dat het Object op Funda Websites is geplaatst, mits in overeenstemming met de Richtlijnen voor het gebruik van het beeldmerk van Funda zoals die worden gepubliceerd op www.funda.nl/makelaarsvoorwaarden/.

Artikel 12. Overige

12.1

Bij tegenstrijdigheid van een bepaling in deze Bijzondere Voorwaarden met een bepaling in voorwaarden waarnaar in deze Bijzondere Voorwaarden wordt verwezen, prevaleert het bepaalde in de Bijzondere Voorwaarden.

12.2

Indien deze Bijzondere Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden Partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de onverbindend verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelten van) deze Bijzondere Voorwaarden en die geen onverbindend verklaring rechtvaardigt en niet vernietigbaar is.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1

De Overeenkomst(en) tussen Partijen, waaronder deze Bijzondere Voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2

Geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst of daarmee verband houdend tussen Partijen, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Laatste versie: 28 juni 2017