Moervaart 4622 RR Bergen op Zoom

€ 478.125 k.k.

Omschrijving

TE KOOP
Bedrijfskavel te Bergen op Zoom op het bedrijventerrein Lage Meren - Meilust, gelegen op een zichtlocatie vanaf de A4, met een totale oppervlakte van 3.825 m².

Bedrijventerrein Lage Meren-Meilust heeft een belangrijke economische functie voor Bergen op Zoom en de regio. Er zijn circa 144 bedrijven gevestigd. Het biedt werkgelegenheid aan bijna 4.500 personen. Het bedrijventerrein bestaat uit meerdere gedeelten: Lage Meren, Meilust, Wouwsestraatweg en directe omgeving. Het totale oppervlak van het gebied is circa 110 hectare. Het bedrijventerrein is ontsloten door aansluitingen op de A58/A4 en beschikt bovendien, vanaf het terrein van Philip Morris, over een spooraansluiting.
Het aanbod op de bedrijventerreinen bestaat uit een mix van bedrijven op het gebied van industrieel, ambachtelijk, logistiek, dienstverlenend en groothandelsbedrijven.

De ligging van de percelen zijn zeer gunstig met een goede en gemakkelijke bereikbaarheid zowel per eigen en/of vrachtvervoer als met openbaar vervoer, directe aansluiting op de autosnelwegen de A58 – A4 richting Breda-Antwerpen en Rotterdam.

KADASTRAAL
Gemeente Bergen op Zoom
Sectie: B.
Nummers: 2204 groot 1.036 m², nummer 2407 groot 2.698 m² en nummer 2408 groot 91 m².

BESTEMMINGSPLAN
Bestemmingsplan De Lage Meren Bergen op Zoom onherroepelijk (2010-12-21)

Enkelbestemming “Bedrijf” met de functieaanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.2" en de functieaanduiding "bedrijf van categorie 2 uitgesloten".
De voor "Bedrijf" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- bedrijven behorende tot de aangeduide categorie, opgenomen in de bijlage van dit bestemmingsplan gevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten I of II, met dien verstande dat niet zijn toegestaan:
1. detailhandel;
2. zelfstandige kantoren;
3. geluidszoneringsplichtige inrichtingen
4. risicovolle inrichtingen, als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
- uitsluitend bedrijven behorende tot categorie 3 tot en met categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten I;

Bouwregels
Op de in artikel 3.1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de in dat artikel bedoelde bestemmingen worden gebouwd, met dien verstande, dat:
a) gebouwen uitsluitend mogen worden opgericht binnen het bouwvlak;
b) gebouwen worden gebouwd op een afstand van ten minste 3 m uit de perceelsgrens;
c) de afstand tussen bedrijfsgebouwen niet minder mag bedragen dan 5 m;
d) het bebouwingspercentage per bouwvlak niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘bebouwingspercentage’ aangegeven (80%);
e) het bebouwingspercentage per perceel niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘bebouwingspercentage’ aangegeven (80%).
f) de goothoogte en / of bouwhoogte van de hoofdgebouwen niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" respectievelijk "maximale bouwhoogte" aangegeven (15 m.);
g) de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3m;
h) in de eigen parkeerbehoefte op het perceel dient te worden voorzien;

Dubbelbestemming “Leiding - Gas”
De voor “Leiding-Gas” aangewezen gronden zijn ter plaatse en binnen een afstand van 4 meter aan weerszijden van de aanduiding, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een gasleiding en de belangen van de gasleiding bestaande uit een ongestoorde nuts- en energievoorziening en de veiligheid.

Bouwregels
Op de in lid 11.1 bedoelde gronden zijn bouwwerken ten behoeve van de overige voor deze gronden geldende regels niet toegestaan, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals meet- en regelkasten, die noodzakelijk zijn voor een doelmatig beheer van de aangegeven leiding.

Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 11.2 ten behoeve van bouwwerken, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig functioneren van leidingen en de veiligheid daarvan;
b. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de beheerder van de betrokken leidingen omtrent het onder in lid a gestelde.

Specifieke gebruiksregels
De bestemming “Leiding -Gas” alsmede de voorschriften onder 11.2. en 11.3 zijn slechts van toepassing indien en voor zover de aangeduide leiding in functie is.

Aanlegvergunning
Aanlegverbod zonder vergunning. Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders op de in artikel 11.2 bedoelde gronden de volgende andere-werken uit te voeren:
a. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
c. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem;
d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;
e. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
f. het vellen of rooien van houtgewas;
g. het graven van sloten en het leggen van (drainage)leidingen;
h. het ontginnen, ontgronden, bodemverlagen of afgraven, ophogen en/of legaliseren;
i. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen

Het volledige bestemmingsplan is in te zien via kandidaten kunnen wij vrijblijvend informeren over de mogelijkheden qua bestemming en toekomstig gebruik. Detailhandel is niet toegestaan. Koper dient zichzelf van de juiste bestemming en eventuele vergunningen te vergewissen.

KOOPPRIJS
Als uitgangspunt geldt een koopprijs van € 125,-- per m² k.k., te vermeerderen met BTW.

AANVAARDING
Per direct/ in overleg

BIJZONDERHEDEN
De bestande opstallen worden gesloopt.

VOORBEHOUD
Deze aanbieding wordt u vrijblijvend gedaan en geschiedt ten allen tijde onder voorbehoud definitieve goedkeuring van verkoper.

Deze informatieverstrekking is geheel vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie wordt verstrekt zonder enige verantwoordelijkheid voor eventuele onvolledigheden en/of onjuistheden.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 478.125 kosten koper
Aangeboden sinds
2 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Bebouwingsmogelijkheid
Bedrijfsruimte
Maximale bouwhoogte
15 m

Oppervlakten

Oppervlakte
3.825 m²
Perceel
3.825 m²

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Moervaart

€ 478.125 k.k.