Kwistgeldweg 4926 DA Lage Zwaluwe

€ 163.800 k.k.

Omschrijving

2 bedrijfskavels t.b.v. water(sport)gebonden bedrijvigheid met beide een oppervlakte van ca. 780 m² gelegen aan het water op het Dega-terrein te Lage Zwaluwe.

Situering
De twee bedrijfskavels zijn gelegen ten noorden van Lage Zwaluwe in de (jacht)haven op het voormalig ‘Dega-terrein’ aan de Kwistgeldweg te Lage Zwaluwe. Het terrein is vernoemd naar het voorheen gevestigde potgrondbedrijf ‘Dega’.
De (jacht)haven van Lage Zwaluwe komt uit in de buitenhaven welke in verbinding staat met de Amer. Aan de overzijde van de haven van Lage Zwaluwe bevindt zich Nationaal Park De Biesbosch.
De kavels zijn gelegen op korte afstand van de snelwegen A16 (Antwerpen – Breda – Rotterdam) en de A17 (Moerdijk – Roosendaal).

Omschrijving
De woon-/werkkavels
De bedrijfskavels hebben een oppervlakte van ca. 780 m².

Hoofdgebouw
Het vrijstaand hoofdgebouw mag een maximale goothoogte van 8 meter hebben en een maximale bouwhoogte van 9 meter.
Op de verdieping van het hoofdgebouw mag per kavel één bedrijfswoning gerealiseerd worden.
De maximale oppervlakte van een bijbehorend bouwwerk per bouwperceel mag maximaal 50 m² bedragen (met een goothoogte van maximaal 3,3 meter en een bouwhoogte van maximaal 6 meter).

Groenvoorziening
Voor de locatie is een voorlopig groenplan en een inrichtingsplan opgesteld, grotendeels in lijn met onderstaande afbeelding. Naast bestrating zijn bestaande bomen, nieuwe bomen en een kruidenrijk grasland ingetekend. Tussen de bedrijfspercelen worden grasgroenstroken gerealiseerd. Deze grasgroenstroken zullen door de gemeente worden onderhouden.

Bijzonderheden
Bestemmingsplan
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Dega-terrein’, vastgesteld door de gemeente Drimmelen op 8 maart 2018, rust op de kavels de vigerende bestemming ‘Bedrijf – Watersport’.

Op grond van de enkelbestemming ‘Bedrijf – Watersport’ mogen hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouw zijnde, worden gebouwd met in achtneming van de onderstaande regels:
Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
Ten aanzien van het bouwen van hoofdgebouwen en bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen en bedrijfswoningen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' mogen uitsluitend vrijstaande hoofdgebouwen worden gebouwd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal gebouwen' mag maximaal het aangeduide aantal gebouwen worden gebouwd;
d. indien een gevellijn is aangegeven dient de voorgevel van hoofdgebouwen op de gevellijn te worden georiënteerd;
e. het maximale bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven. Indien een dergelijke aanduiding ontbreekt mag het bouwvlak volledig worden bebouwd;
f. de maximale goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;
g. ter plaatse van de aanduiding 'plat dak uitgesloten' is het niet toegestaan om gebouwen af te dekken met een plat dak.
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwwerken achter (het verlengde van) de gevellijn zijn gelegen;
b. het maximale oppervlak aan bijbehorende bouwwerken per bouwperceel bedraagt 50 m²;
c. de maximale goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,3 m respectievelijk 6 m;
d. de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan:
1. voor terreinverlichting en vlaggenmasten: 8 m;
2. voor terrein- en erfafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel: 2 m;
3. voor terrein- en erfafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel: 1 m;
4. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m.
e. terrein- en erfafscheidingen mogen uitsluitend in de vorm van een open constructie worden opgericht.
Binnen de bestemming 'Bedrijf - Watersport' is de uitoefening van een 'bed & breakfast' toegestaan in de bedrijfswoning, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
a. de woonfunctie blijft als hoofdfunctie herkenbaar;
b. de activiteit wordt door de bewoner uitgeoefend;
c. parkeren ten behoeve van de bed & breakfast dient op eigen terrein plaats te vinden.

Algemeen voorwaarden
0. Algemeen
- De gemeente verkoopt de grond aan de (rechts-)persoon die ook zelf het bedrijf op die kavel wil vestigen en exploiteren;
- De gemeente wil ondernemers de kans geven een kavel in de gemeente te kopen. Het is daarom niet wenselijk dat één ondernemer alle beschikbare kavels opkoopt;
- Energieneutraal bouwen (EPC-norm is nul) is verplicht;
- Er dient te worden voldaan aan de vraagprijs van de gemeente Drimmelen, zo niet volgt uitsluiting van deelname.
1. Functionele aspecten
- De functionele invulling betreft uitsluitend water(sport)gebonden bedrijvigheid en daaraan gelieerde recreatie bestaande uit kleinschalige bedrijfskavels en woonwerkkavels (inclusief bedrijfswoning) met een maximale milieucategorie 2;
- Het bedrijf dient aantoonbaar affiniteit te hebben met de gemeente Drimmelen;
- De bedrijfsactiviteiten dienen een bijdrage te leveren aan het toeristisch recreatieve karakter van de gemeente Drimmelen en de kern Lage Zwaluwe in het bijzonder;
- Het bedrijf dient inzichtelijk te maken op welke wijze invulling wordt gegeven aan samenwerking binnen de kern en omgeving op het gebied van Toerisme en Recreatie;
- Het bedrijf dient inzichtelijk te maken op welke wijze een bijdrage kan worden geleverd aan nationaal park De Biesbosch;
- Per uit te geven perceel/bedrijf mag er maximaal één bedrijfswoning gesitueerd worden
- (Openbare) en/of publieksgerichte voorzieningen worden zoveel mogelijk op de begane grond gesitueerd met een eventuele woonfunctie op de verdieping;
- Het bedrijf is verplicht aan te geven waarom de onderneming de vooringenomen investering op de beoogde locatie wil doen. Dit moet naar voren komen in een ondernemingsplan.

2. Ruimtelijke aspecten (bebouwing en open(bare) ruimte)

Situering en oriëntatie
- De bebouwing wordt op het zuidelijke deel van de kavel gesitueerd met de representatieve zijden aan het water;
- Situering van de bebouwing op de kavel dient het zicht op het water te bevorderen (kijkende vanaf de noordelijke ontsluitingsweg);
- Afstand van de bouwmassa’s tot de perceelsgrenzen bedraagt minimaal 3 meter.

Massaopbouw
- Om aan te sluiten bij de dorpse karakteristiek dient de bebouwing voorzien te worden van een kap dan wel een hellende dakconstructie met een maximale nokhoogte van 9 meter;
- De kap is loodrecht dan wel haaks op het water gesitueerd waarbij er minimaal een hellend vlak op het zuiden is georiënteerd zodat bij realisatie of in de toekomst zonnepanelen toegepast kunnen worden (verhogen toekomstwaarde).

Gevelkarakteristiek
- De architectuurstijl is duurzaam en eigentijds dorps;
- De gevels richting het water zijn open en transparant vormgegeven;
- Lange gevels dienen verticaal geleed te worden om aan te sluiten bij de dorpse karakteristiek.

Kleur- en materiaalgebruik
- De bebouwing heeft een duurzame uitstraling en bestaat uitsluitend uit natuurlijke en eerlijke materialen (met name glas, hout, beton en staal) met een bijbehorend natuurlijk ingetogen kleurgebruik;
- De gevels richting het water zijn open en transparant vormgegeven en bestaan uit kwalitatief hoogwaardige materialen.

3. Inrichting perceel
- Een inrichtingsplan van het gehele perceel dient ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd te worden;
- Met in acht name van de geldende parkeernormen, zal in parkeren op eigen terrein dienen te worden voorzien. De parkeernormen zullen overeenkomstig worden opgenomen in het bestemmingsplan.
- Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden aan de achterzijde (noordzijde van de bebouwing), uit het zicht vanaf de waterzijde en groen ingepast met als doel de parkeeroplossing uit het zicht te plaatsen;
- De overgang privé/openbaar maakt onderdeel uit van het totale landschapsplan. Erfafscheidingen bestaan uit groene beplanting (eventueel gecombineerd met een hekwerk) waarbij ter hoogte van het parkeren hoger opgaand groen toegepast wordt;
- Net als de bebouwing zal de inrichting van de open ruimte vormgegeven worden middels duurzame materialen in een natuurlijke ingetogen kleurstelling;
- Eventuele opslag dient inpandig dan wel uit het zicht vanaf het water gesitueerd te worden
- Het aandeel verharding op de uit te geven percelen wordt geminimaliseerd om zo de groene uitstraling van het perceel te vergroten.

De vraagprijs bedraagt € 210,- exclusief BTW per m² k.k.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 163.800 kosten koper
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Bebouwingsmogelijkheid
Bedrijfsruimte

Oppervlakten

Oppervlakte
780 m²
Perceel
780 m²

Omgeving

Lage Zwaluwe inclusief Gaete, Lage Zwaluwe

Ontdek locaties in de buurt

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Kwistgeldweg

€ 163.800 k.k.