Hazeldonk 4772 PA Langeweg

€ 295.000 k.k.

Omschrijving

Bedrijfsbouwkavel, groot ca. 3.000 m².

Situering
De bouwkavel is gelegen aan de Hazeldonk te Langeweg en grenst aan het water de Mark. De bouwkavel is gelegen op het industrieterrein Hazeldonk en nabij het industrieterrein Zwartenberg. De snelweg A16 en A17 zijn op korte afstand gelegen.

De bouwkavel
De bouwkavel heeft een oppervlakte van ca. 3.000 m² met een frontbreedte van ca. 27,2 m¹, een achterbreedte van ca. 46,9 m¹ en een diepte van gemiddeld ca. 77,4 m¹. De bouwkavel is geschikt voor de bouw van een bedrijfspand, het is niet toegestaan een (bedrijfs)woning te bouwen op het bouwkavel.

Vraagprijs € 295.000,- k.k.
Oplevering: in overleg

Bestemmingsplan
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Moerdijk, vastgesteld door de gemeente Moerdijk op 1 maart 2018 heeft de bouwkavel de vigerende bestemming ‘Enkelbestemming Bedrijf’ met de functieaanduiding ‘Bedrijf tot en met categorie 3.1’.

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsactiviteiten welke zijn opgenomen in ten hoogste categorie 3.1 ter plaats van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' van de in Bijlage 1 opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten alsmede voor:
1. een caravanconstructie en aanhangwagenmaker, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - caravanconstructie en aanhangwagenmaker';
2. een groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmest, uitsluitend ter plaats van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmest';
3. een metaalconstructiebedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specfieke vorm van bedrijf - metaalconstructiebedrijf';
4. een transportbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'transportbedrijf';
5. laad-, los- en overslagactiviteiten ten behoeve van de zeescheepvaart, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'laad- en losplaats';
b. een onderhoudsbedrijf behorende tot categorie 3.1 van de in Bijlage 1 opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - onderhoudsbedrijf';
c. een benzineservicestation met lpg-verkoop behorende tot categorie 3.1 van de in Bijlage 1 opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
d. een benzineservicestation zonder lpg-verkoop, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
e. een gemaal behorende tot categorie 2 van de in Bijlage 1 opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gemaal';
f. een nutsbedrijf behorende tot categorie 2 van de in Bijlage 1 opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
g. een expositieruimte, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - expositieruimte';
h. de opwekking van windenergie door middel van windturbines en opstelplaatsen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van windturbines en voor de uitoefening van agrarische bedrijfsactiviteiten, als bedoeld in artikel 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - windturbinepark Oud Dintel';
i. ter plaatse van de aanduiding 'verkeer': tevens voor wegen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van windturbines;
j. ter plaatse van de aanduiding 'water': uitsluitend een watergang;
k. een werkterrein ten dienste van wegenonderhoud met bijbehorende opslag, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - werkterrein wegenonderhoud- en opslag';
l. een antennemast, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - antennemast';
m. bedrijfsactiviteiten welke zijn opgenomen in ten hoogste categorie 2 van de in de opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten ter plaats van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - gestopt bedrijf';
n. bedrijfswoning, met dien verstande dat:
1. het aantal bedrijfswoningen niet meer mag bedragen dan 1 per bedrijf dan wel niet meer mag bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen';
2. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan;
o. bebouwing behorende tot een voormalig agrarisch bedrijfscomplex, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - voormalig agrarisch bedrijf';
p. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – elektrisch oplaadstation' een elektrisch oplaadstation;
met daarbij behorende:
r. toegangswegen, -paden en overig verblijfsgebied;
s. parkeervoorzieningen;
t. groenvoorzieningen;
u. erven en tuinen;
v. waterhuishoudkundige voorzieningen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. indien het bestemmingsvlak is voorzien van een bouwvlak, dan zijn de gebouwen uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. de afstand van de bedrijfswoning tot de dichtsbij gelegen openbare weg mag niet minder bedragen dan de bestaande afstand;
c. bijgebouwen, overkappingen en aanbouwen aan de bedrijfswoning dienen op een afstand van ten minste 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de bedrijfswoning te worden gebouwd;
d. voor de maatvoering van bedrijfsgebouwen geldt dat:
1. indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak', dan mag het bebouwd oppervlak niet meer bedragen dan is aangegeven;
2. indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage', dan mag het bebouwingspercentage van het bouwvlak niet meer bedragen dan is aangegeven;
3. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 8 m;
4. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 10 m, dan wel niet meer mag bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte';
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van terrein en erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
b. de bouwhoogte van een antennemast ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - antennemast' mag niet meer bedragen dan 40 m;
c. ter plaatse van de aanduidingen 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' en 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg':
1. mag de bouwhoogte van overkappingen niet meer bedragen dan 6 m;
2. is per bedrijf één reclamezuil toegestaan, met dien verstande dat de bouwhoogte van de reclamezuil niet meer mag bedragen dan 15 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 4 m.

Voor nadere informatie over de bestemming en de bouwregels kunt u contact opnemen met de makelaar.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 295.000 kosten koper
Aangeboden sinds
2 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Bebouwingsmogelijkheid
Bedrijfsruimte

Oppervlakten

Oppervlakte
3.000 m²
Perceel
3.000 m²

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Hazeldonk

€ 295.000 k.k.