Weelsedijk 3291 LS Strijen

€ 228,956 k.k.

Description

Perceel grond met een oppervlakte van 6.10.55 ha met een mogelijkheid van uitbreiding tot 9.93.85 ha, gelegen aan de Weelsedijk te Strijen.

Omschrijving
Het aangeboden weiland is gelegen in het Natura-2000 gebied, het Oudeland van Strijen. Dit Natura-2000 gebied kenmerkt zich door een uitgestrekt veenweidegebied dat als vogel foerageergebied dient. Het perceel kan worden uitgebreid met een perceel weiland van bijna 4 ha dat ten oosten van het aangeboden perceel ligt. Tot dit perceel behoort ook een water ('weel' of 'wiel') waar de dijk waaraan het perceel ligt, haar naam dankt. Dit water is
circa 0.37.50 ha groot. Het perceel heeft een eigen ontsluiting via een dam naar de openbare weg. Via het kadastrale perceel 193 is er toegang tot de Weelsedijk.

Onder voorwaarden kan het aangebodene worden uitgebreid met een aangrenzend perceel ter grootte van 3.83.30 ha (kadastraal bekend gemeente Strijen, sectie W, nummer 160).

Gebruik
Het huidige gebruik van het perceel is weiland. Het kadastrale perceel 193 is in gebruik als uitrit/dijktalud. Gelet op de ligging van het perceel in het Natura-2000 gebied het Oude Land van Strijen en rekening houdende met de kwaliteit van de grond, is gebruik als akkerbouwgrond niet mogelijk.

Herinrichtingsrente/Waterschapslasten
Het aangeboden perceel is belast met een herinrichtingsrente van € 819,18 met als eindjaar 2039. Het perceel dat onder voorwaarden ook te koop is, is niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschapslasten bedragen in 2018 € 112,42 per ha.

Zakelijke rechten
Het perceel is belast met het navolgende zakelijke recht:
- Een Besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming
Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen andere beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.

Kwaliteit
De grond is van een landbouwkundig redelijke kwaliteit en aan te merken als kalkarme drechtvaaggrond, zware klei met een profielverloop 1. Het aangeboden perceel is redelijk ontwaterd door middel van greppels en daardoor geschikt voor gebruik als weiland.

Bestemming
Voor de aangeboden percelen vigeert het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld door de raad op 23 april 2013.

In dit bestemmingsplan heeft het perceel weiland de enkelbestemming:
'Agrarisch met waarden – Natuur en Landschapswaarden' en als dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie'.
Het kadastrale perceel gemeente Strijen, sectie W, nummer 193 heeft als enkelbestemming:'Groen' en als dubbelbestemming: 'Waterstaat – Waterkering'.

Toekomstige ontwikkelingen
Naar opgave van de gemeente Hoeksche Waard zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.
Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op het aangeboden perceel.
De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

Jacht
De jacht tot het aangebodene is niet verhuurd.

Betalingsrechten en productierechten
Op het aangeboden perceel rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P.S. de Bruin, telefoon: 078-6749438 of e-mail:

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 228,956 k.k.
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Pastureland
Type of soil
Clay

Cadastral data

STRIJEN W 159
Cadastral map
Ownership situation
6 ha 6 a 65 ca (whole parcel)
STRIJEN W 193
Ownership situation
0 ha 3 a 90 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Weelsedijk

€ 228,956 k.k.