• Under offer

Weelsedijk 3291 LS Strijen

€ 140,000

Description

ONDER BOD Overwater Rentmeesterskantoor biedt namens de eigenaar vrijblijvend te koop aan het perceel grasland ter grootte van 3.83.30 ha.

ALGEMEEN
Het perceel is gelegen in het buitengebied van Strijen in het 'Oudeland van Strijen', net buiten de dorpskern (gemeente Hoeksche Waard) op het Zuid-Hollandse eiland, De Hoeksche Waard.

De omliggende percelen bestaan voornamelijk uit grasland. De overige gronden rondom en in de omgeving van het te koop aangeboden perceel wordt voornamelijk gebruikt voor agrarische doeleinden.

Het aangeboden perceel bevat een zogenaamd 'wiel' of 'weel' op zijn 'Zeeuws' genoemd, zijnde een water dat ontstaan is na een vroegere dijkdoorbraak. De weel op het aangeboden perceel is ongeveer 6.000 m² groot. Het weiland is uit te breiden met het aangrenzende kadastrale perceel gemeente Strijen, sectie W, nummer 159, groot 6.06.65 ha. Op deze wijze kan één kavel van een kadastraal oppervlakte van 9.89.95 ha worden gevormd.

Het perceel is redelijk ontsloten via een erfperceel naar de Weelsedijk. Het huidige gebruik is weiland. Gelet op het bodemprofiel is het aangeboden perceel niet voor andere teelten dan weiland geschikt.

HERINRICHTINGSRENTE EN WATERSCHAPSLASTEN
Het aangeboden perceel is niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschapslasten bedragen in 2020
€ 122,73 per ha.

ZAKELIJKE RECHTEN en ERFDIENSTBAARHEID
Het perceel is belast met de navolgende zakelijke rechten:
• Een erfdienstbaarheid van uitweg via het kadastrale perceel gemeente Strijen, sectie W, nummer, nummer 742. Hierbij vormt het aangeboden perceel het heersend erf en het kadastrale perceel 742 het dienende erf.
• Een besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming. Dit besluit rust ook op het onder voorwaarden aan te kopen perceel gemeente Strijen, sectie W, nummer 159.

Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen andere beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.

KWALITEIT
De grond is van een landbouwkundig redelijke kwaliteit en aan te merken als kalkarme drechtvaaggrond, zware klei met een profielverloop 1. Het aangeboden perceel is redelijk ontwaterd door middel van greppels en daardoor geschikt als weiland.

BESTEMMING
Voor het aangeboden perceel grasland vigeert het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld door de raad op
23 april 2013. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming 'Agrarisch met waarden- Natuur en Landschapswaarden'. Met als dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie'.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Naar opgave van de gemeente Hoeksche Waard zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten.

BODEMONDERZOEK
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op .
De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.
JACHT
Het is verkoper onbekend of de jacht verhuurd is.

BETALINGSRECHTEN EN PRODUCTIERECHTEN
Op het aangeboden perceel grasland rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

ALGEMEEN
Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg
Vraagprijs € 36.500,- per ha kosten koper

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter de Bruin, mobiel: 06-20410659 of e-mail:

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 140,000
Listed since
3 months
Status
Under offer
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Pastureland
Type of soil
Clay

Cadastral data

STRIJEN W 160
Cadastral map
Ownership situation
3 ha 83 a 30 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Weelsedijk

€ 140,000