• Sold

Pannehoefsebaan 4891 ZA Rijsbergen

Sale by tender

Sales history

Listed since
November 5, 2020

Description

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING. Einddatum 15 dec. 2020 18.00 uur.
Perceel cultuurgrond van 13.140 m²
Gelegen in het buitengebied van Rijsbergen aan goed verharde weg.

Algemeen
Het perceel cultuurgrond is te bereiken via een openbare en verharde weg, zijnde Pannenhoefsebaan te Rijsbergen. Deze is ook goed vanuit Zundert of Etten-Leur te bereiken. Het betreft een goed doorlatende zandgrond, die niet is gedraineerd, maar aan de achterzijde wel een afwateringsloot heeft, die naar de Goudse Leij afloopt. Het perceel is gelegen op ca 9 meter boven N.A.P. Het is een mooie blok van omvang. De laatste jaren is het als weiland in gebruik geweest. Er hoeven geen toeslagrechten of andere verplichtingen overgenomen te worden. Er zijn geen verontreinigingen bekend bij onze opdrachtgevers en het object heeft een eigen zelfstandige uitrit.
Kadastrale bekendheid

Gemeente Sectie Nummer Grootte
Rijsbergen I 588 1 ha 29 a 70 ca
Rijsbergen I 1002 0 ha 01 a 70 ca
--------------------
Totaal 1 ha 31 a 40 ca

Er zijn geen ruilverkavelinglasten aanwezig en ook geen erfdienstbaarheden.

Bestemming
Het perceel is gelegen in bestemmingsplan “Buitengebied Zundert” (vastgesteld op 24-9-2014) en heeft de bestemming:
Enkelbestemming “Agrarisch met Waarden – Groenblauwe Mantel”
Voor de volledige omschrijving en voorwaarden verwijzen wij u graag naar de site ruimtelijkeplannen.nl.
Wij wijzen er wel op dat het verkrijgen van informatie en de onderzoeken hiertoe geheel op verantwoording van koper is en koper jegens verkoper of diens makelaar hier geen aanspraak op kan maken of deze verantwoordelijk te houden in deze.

Bijzonderheden
Het toezenden of overhandigen van deze brochure, in welke vorm dan ook, dient beschouwd te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, behoudt verkoper zich te allen tijde voor om met derden in onderhandeling te treden. Zolang niet over alle relevante factoren overeenstemming is bereikt is er geen sprake van een koopovereenkomst. Uiteraard kunt u voor evt. vragen altijd vrijblijvend contact opnemen en zien graag uw verdere belangstelling tegemoet. Op verzoek van onze opdrachtgevers vindt deze verkoop plaats middels een inschrijving. Achter in de brochure is een inschrijfformulier opgenomen, dat hiervoor gebruikt dan worden. Dit formulier dient uiterlijk 15 december 2020 om 18.00 uur ingeleverd te zijn op ons kantoor. Partijen ontvangen uiterlijk 1 dag later bericht of dat het object gegund is of niet gegund is. Onze opdrachtgevers zijn niet verplicht om het te gunnen of aan de hoogste te gunnen. Een bod dient direct en eindbod te zijn en zal geen begin van een onderhandeling kunnen zijn. Evt. serieuze gegadigden kunnen een conceptverkoopovereenkomst opvragen ter beoordeling. Verkoper heeft een voorkeur voor transport vanaf 1 januari 2021, zodat het vrij van huur en pacht geleverd kan worden.

Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid van de vermelde informatie kan door Vermeeren Makelaardij geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Features

Transfer of ownership

Last asking price
Sale by tender
Listed since
November 5, 2020
Status
Sold

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Farmland and pastureland

Cadastral data

RIJSBERGEN I 588
Cadastral map
Ownership situation
1 ha 29 a 70 ca (whole parcel)
RIJSBERGEN I 1002
Ownership situation
0 ha 1 a 70 ca (whole parcel)
Involved real estate agent

NVM real estate agent

Vermeeren Makelaardij B.V.

Call 076-5964171

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.