• Sold

Lindendijk 5491 GB Sint-Oedenrode

Sale by tender

Sales history

Listed since
January 28, 2020

Description

PERCEEL GROND

Een perceel grond gelegen aan Lindendijk te Sint-Oedenrode. Het perceel is lager gelegen en in gebruik als grasland. Het perceel heeft een oppervlakte van 3.968 m².

De grond is centraal gelegen in de kern van Sint-Oedenrode tussen de Lindendijk en de Valstraat en heeft de enkelbestemming “natuur”.

(Eventueel) bijbehorend bij de koop is het mogelijk in te schrijven op de woonboerderij met achterhuis en bijgebouwen gelegen aan Eerschotsestraat 46 te Sint-Oedenrode. Deze woonboerderij is gesitueerd op een perceel van 3.256 m².

Voor meer informatie over deze woonboerderij kunt u de verkoopbrochure van dit object raadplegen, te downloaden via of neem contact op met ons kantoor (0499 - 37 55 65 of

De inschrijving wordt in 3 delen aangeboden:

Kavel I:
De woonboerderij met bijgebouwen, ondergrond, achterterrein en verdere aanhorigheden.

Dit object is gelegen aan Eerschotsestraat 46 te Sint-Oedenrode en heeft een oppervlakte van 3.256 m².

Kavel II:
Een perceel grond gelegen aan Lindendijk te Sint-Oedenrode, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie G, nummer 3371 en heeft een totale oppervlakte van 3.968 m².

Kavel III:
Dit betreft kavel I en kavel II tezamen.
U schrijft dan in op beide objecten, namelijk Eerschotsestraat 46 te Sint-Oedenrode en Lindendijk te Sint-Oedenrode.

Teeltplan
Het perceel is de afgelopen jaren gebruikt als grasland.

Kwaliteit
Relatief goede grond.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Gelegen aan de openbare verharde weg Lindendijk te Sint-Oedenrode.
Centraal binnen de kern van Sint-Oedenrode.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke aspecten
Kadastraal bekend: Gemeente Sint-Oedenrode sectie G nummer 3371 oppervlakte 3.968 m²

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan ”Sint-Oedenrode Oost” van de gemeente Sint-Oedenrode en heeft daarin de enkelbestemming “natuur” met de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2”.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 januari 2014 en nadien in werking getreden.
De regels bij de bestemming(en) zijn als bijlage aangehecht.

Bijzondere voorwaarden bestemmingsplan
Er zijn geen voor de waardering relevante bijzondere voorwaarden.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Bankgarantie/waarborgsom
Verkoper kan verlangen dat koper een bankgarantie/waarborgsom afgeeft van 10% van de koopsom.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Belangrijke data
Inschrijven is mogelijk tot 3 april 2020 tot 12.00 uur.

Contact
Het inschrijfformulier kan uitsluitend per e-mail gestuurd worden. De e-mail dient, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs op 3 april 2020, 12:00 uur aanwezig te zijn op het e-mailadres

Features

Transfer of ownership

Last asking price
Sale by tender
Listed since
January 28, 2020
Status
Sold

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Total area
0 ha 39 a 68 ca
House plots
0 ha 39 a 68 ca
Type of land
Pastureland
Type of soil
Sand
Involved real estate agent

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.