Zandhoek 5427 PJ Boekel

€ 110 k.k.

Description

NOG ENKELE BOUWKAVELS VOOR WONEN EN WERKEN

De vraagprijs bedraagt € 110,00 per m² k.k. excl. BTW verhoogd met een toeslag voor de bedrijfswoning van € 50.000,00 excl. BTW.

Aan de zuidkant van Boekel wordt bedrijventerrein Zandhoek Boekel gerealiseerd. Ten zuiden van de Zandhoek, in de oksel met de Runstraat komen in totaal 10 bedrijfskavels. Hiervan zijn er nog enkele beschikbaar. Bij al deze kavels mag een woning gerealiseerd worden. Via een fiets-/wandelpad komt u in minder dan 400 meter tussen de bebouwing van het dorp uit. Daarmee heeft u de ideale combinatie van een kavel voor fraai wonen en een kavel waarop een bedrijfsgebouw gerealiseerd kan worden. Elke kavel grenst aan tenminste twee wegen. Daardoor is het bij elke kavel mogelijk om een aparte ontsluiting voor het woonhuis en een aparte ontsluiting voor het bedrijfspand te creëren.

Het geheel is ingebed in een landelijke omgeving.
Het plan is te kenmerken als een kleinschalig bedrijventerrein met een dorps karakter. Bij uitstek geschikt voor de ondernemer die met zijn bedrijf niet wil “ondersneeuwen” in een grootschalig bedrijventerrein, maar die gezien wil worden.

Bereikbaarheid
Binnen het plan wordt een ontsluitingsweg aangelegd, die uitweegt op de Zandhoek. Van daaruit is Boekel zelf snel te bereiken en verder is een goede ontsluiting naar elders gewaarborgd door de binnenkort aan te leggen randweg (zie kaarten). Daarmee komt een goede verbinding met Gemert, Erp en andere omliggende dorpen tot stand.
Op 1 juni 2017 is het bestemmingsplan vastgesteld waarin de nieuw aan te leggen randweg van Boekel verankerd is en naar verwachting zal realisatie op korte termijn een aanvang nemen.

Kaveloppervlakten
Op de foto worden de oppervlakten van de diverse kavels weergegeven.
Enkele kavels zijn niet meer beschikbaar. Tussen de foto's is deze kaart in het groot opgenomen.

Bestemmingsplan
Voor de kavels is bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zandhoek Boekel" opgesteld.
Een kaart tussen de foto's geeft de bestemmingen en gebruiksmogelijkheden weer.
Het paarse gedeelte binnen het rode kader betreft bestemming Bedrijf-1.

Bebouwings- mogelijkheden
Op de nog resterende kavels mogen zich bedrijven vestigen met een milieucategorie van maximaal 2 conform de VNG-uitgave bedrijven- en milieuzonering.

Voor de bestemming Bedrijf-1 (B-1) geldt:
a. bedrijven in de milieucategorie 1 en 2;
met daaraan ondergeschikt:
b. bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
c. detailhandel;
d. aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten;
e. groenvoorzieningen;
f. parkeervoorzieningen;
g. nutsvoorzieningen;
h. tuinen, erven en terrein;
i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
j. wegen en paden;
een en ander met bijbehorende voorzieningen.

Per bestemmingsvlak is 450 m² aan bedrijfsgebouwen toegestaan.
De bouwhoogte bedraagt maximaal 10 meter, de goothoogte 5 meter. Per bestemmingsvlak is één bedrijfswoning toegestaan, met een maximale inhoud van 750 m³.

Tussen de foto's is ook een artist impression van de locatie toegevoegd.

Overige
Nutsvoorzieningen
Het object is aan te sluiten op de voorzieningen water, elektra, aardgas en riolering.
Ten aanzien van de feitelijke levering van het perceel is ten aanzien van de nutsvoorzieningen het navolgende onder meer van toepassing:
a. aanwezigheid van hoofdleidingen door de nutsbedrijven langs de openbare weg of op korte afstand. Onder hoofdleidingen worden begrepen: elektriciteit, water en telefonie. Hieronder wordt niet verstaan/begrepen de bouw- en huisaansluiting op die hoofdleidingen. Koper dient zelf zorg te dragen voor bouw- en huisaansluitingen op de hoofdleidingen.
b. koper dient zelf zorg te dragen voor de aansluiting op de hoofdrioleringswerken.
c. voor de afvoer van hemelwater zal door verkoper een voorziening worden aangelegd waar op aangesloten kan worden.

Bijzonderheden
a. De kavels zijn nog niet bouwrijp en nog niet in gebruik genomen.
b. Bij elke kavel komt een groene aanplant aan de zijkant en/of achterkant van de kavel. Verkoper zal de aanleg hiervan verzorgen, in overleg met de koper van de kavel. De in de schetsen vermelde oppervlakten zijn de oppervlakten bedrijfsgrond zònder het groen. De eigendom van het groen gaat voor € 1,00 de massa naar de kopers van de respectievelijke kavels, waarbij het beding zal worden opgenomen dat het groen gehandhaafd moet blijven.
In het beeldkwaliteitsplan is over het groen opgenomen:

"In het stedenbouwkundig plan is een onderscheid gemaakt tussen de perceelsgrenzen grenzend aan de openbare weg en de perceelgrenzen tussen percelen. Bij perceelsgrenzen aan de openbare weg is sprake van erfafscheidingen die een groen karakter dienen te hebben, bijvoorbeeld een haag of een laag hekwerk tussen beplanting. Centraal op het bedrijventerrein - tussen de twee rijen bedrijfsgebouwen - is een groenstrook opgenomen die niet is verkaveld. Het heeft niet de voorkeur de bedrijven rondom te voorzien van hoge hekwerken. Dit is echter toegestaan indien de noodzaak kan worden aangetoond. De voorkeur gaat dan uit naar een spijlenhek in metaalkleur of in een donkere kleur (nachtblauw, antraciet, zwart). Een groen geschilderd hek valt in een groene omgeving extra op door de andersoortige lichtbreking en is daarom niet wenselijk! De perceelsgrenzen tussen de bedrijfskavels dienen te worden begroend. Dit kan door een hekwerk toe te passen begroeid met klimop, een hoge haag te planten op of tegen de perceelsscheiding of daar struiken aan te planten. De perceelsscheiding tussen de woningen dienen eveneens groen van karakter te zijn. Daarbij staan dezelfde mogelijkheden open als voor de bedrijfskavelscheidingen (haag, klimophek, struiken) aangevuld met vaste schuttingen. Het toepassen van geprefabriceerde schuttingpanelen in verduurzaamd hout heeft daarbij duidelijk niet de voorkeur, vanwege de (klein)stedelijke uitstraling van dergelijke perceelsscheidingen. Eventuele erfafscheidingen aan de voorzijde (Zandhoek) kunnen de vorm aannemen van een haag, hekwerk of lage muur. Dit is afhankelijk van de smaak en voorkeuren van de bewoners. De hoogte van deze erfafscheiding aan de voorzijde wordt door het bestemmingsplan gelimiteerd tot maximaal 1 meter."

c. De kavels waar ook woningen op gebouwd mogen worden, mogen (indien door koper gewenst) ook aan de achterzijde en/of aan de zijkant ontsloten worden, zodat het bedrijfsverkeer niet langs de woning hoeft te gaan.

Overdrachtsbelasting /btw
Terzake de levering van de onroerende zaak is door koper géén overdrachtsbelasting maar wel 21% btw verschuldigd.

Ligging
De belendingen betreffen overwegend zakelijke bedrijvigheid.

Parkeermogelijkheden
Parkeren dient zo veel mogelijk op eigen terrein te geschieden.

Beschikbaarheid
De kavels worden in overleg opgeleverd, geheel vrij van huur en gebruik.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 110 kosten koper
Original asking price
€ 135 kosten koper
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation
Ownership situation
Full ownership

Construction

Main use
Building plot
Opportunity for development
Commercial property

Surface areas

Area
28,780 m²
Plot size
28,780 m²

Surroundings

Verspreide huizen Zandhoek en Peelstraat, Boekel

Discover locations in the neighborhood

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Zandhoek

€ 110 k.k.