Hoolstraat 6006 SL Weert

Price on request

Description

TE KOOP TE WEERT AAN DE UILENWEG / HOOLSTRAAT DIVERSE BOUWPERCELEN TEN BEHOEVE VAN INDUSTRIËLE ONTWIKKELING EN BEBOUWING TEGEN ZEER GUNSTIGE PRIJZEN.

ALGEMEEN:
De locatie is aan de Hoolstraat/Uilenweg, zuidoostelijk in de gemeente Weert en nabij het spoor en de Zuid-Willemsvaart gelegen. De locatie ter grootte van circa 4,5 hectare (44,821 m²) ligt op de periferie van een woonwijk en een bedrijventerrein, genoemd Kanaalzone 2. De locatie ligt circa 6 kilometer van de aansluitingen op de snelweg A2 af. De Kanaalzone is via de Ringbaan-Noord goed te bereiken.
Voordeel van de onderhavige locatie is de ligging zowat aan de Zuid-Willemsvaart, een kanaal dat geschikt is voor binnenvaartschepen (tot 650 ton). Nabijgelegen is een binnenhaven met een laad- en loskade. Deze haven is openbaar eigendom (gemeente Weert) en vrij toegankelijk, hetgeen belangrijk is voor het gebied.

OPPERVLAKTE:
Perceel 1 = kadastrale nummer 2172 gedeeltelijk en 3060 gedeeltelijk, oppervlakte circa 5.000 m² (= verkocht).
Perceel 2 = kadastrale nummers 3829 en 2172 gedeeltelijk en 3060 gedeeltelijk, oppervlakte circa 14.565 m².
Perceel 3 = kadastrale nummers 2034 en 3022 gedeeltelijk, oppervlakte circa 6.500 m².
Perceel 4 = kadastraal nummer 3022 gedeeltelijk, oppervlakte circa 19.546 m².

KADASTRALE GEGEVENS:
Kadastrale gemeente Weert, sectie R, nummers 2034, 2172, 3022, 3060 en 3829.

VOORZIENINGEN:
Bouwterrein.

KOOPSOM:
De te hanteren koopprijzen bedragen:
Perceel 1 = verkocht.
Perceel 2 = verkocht.
Perceel 3 = € 65,- per m² exclusief BTW.
Perceel 4 = € 65,- per m² exclusief BTW.
Prijzen zijn exclusief BTW, derhalve met als uitgangspunt dat de percelen in de BTW sfeer in eigendom geleverd kunnen worden en er geen overdrachtsbelasting op de koopsom van toepassing is.

OMZETBELASTING:
In geval van eigendomslevering als (fiscaal) bouwterrein is van rechtswege omzetbelasting van toepassing en geen overdrachtsbelasting.

BESTEMMINGSPLAN/ GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN:
Het bestemmingsplan geeft de bestemming ‘Bedrijventerrein’ aan. Het gebied ligt in het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein-en 2013’, bestemd voor bedrijventerrein, met als functieaanduiding bedrijven 2 tot en met (milieucategorie) 3.2. met omgevingsvergunning zijn eventueel ook de categorieën 1 en 4 mogelijk. Het betreft een gemengd bedrijventerrein waarop lichtere en middelzware bedrijven zijn toegestaan.

ZEKERHEIDSTELLING :
Bankgarantie van 10% van de koopsom te voldoen bij ondertekening van de koopovereenkomst.

AANVAARDING:
Per direct.

ERFDIENSTBAARHEDEN/ KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN/ KETTINGBEDINGEN:
Geen belastende feiten bekend.

BODEM:
Geen belastende feiten bekend, behoudens met betrekking tot het perceel kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie R, nummer 2034. Daar is in 2002 een grondsanering uitgevoerd, tezamen met het naastgelegen kadastrale perceel nummer 2471. Dit laatste perceel is niet bij de onderhavige verkoop betrokken. Op de locatie was in het verleden voorheen een brandstoffendepot aanwezig.
De grondverontreiniging in het perceel 2034 is geheel verwijderd. Vanwege civieltechnische omstandigheden is het niet mogelijk gebleken de verontreinigde grond ter plaatse van het perceel 2471 te verwijderen, zodat een restverontreiniging op dat (niet bij de verkoop betrokken) perceel is achtergebleven. In 2014 is het bodemonderzoek geactualiseerd en is gebleken dat er geen verspreiding van de grondwaterverontreiniging in de afgelopen 8 jaar heeft plaatsgevonden, waardoor deze als stabiel wordt beschouwd. Derhalve vormt de achterblijvende verontreiniging in de grond geen humane, ecologische of verspreidingsrisico bij de huidige (bedrijfsmatige) bestemming van de locatie en er geen sprake is van verspreiding vanuit de restverontreiniging in het buurperceel in de grondfase naar het grondwater.

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available immediately

Construction

Main use
Building plot
Opportunity for development
Commercial property

Surface areas

Area
26,046 m² (units from 6,500 m²)
Plot size
26,046 m² (units from 6,500 m²)

Surroundings

Industrieterrein Boshoverbeek-Lozerweg, Weert

Discover locations in the neighborhood

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Hoolstraat

Price on request