Voorschoterweg 23 g 2235 SE Valkenburg (ZH)

€ 180 /m²/year

Description

(Please find the English text at the bottom of this page)

Het betreft hier een ‘turn key’ kantoorrunit, gelegen op de eerste én tweede etage van een nieuw en zeer representatief kantoorpand. Het gebouw ligt direct aan de Rijn en op zichtlocatie vanaf rijksweg A44 en direct langs de provinciale weg N206 op de grens van Leiden en Katwijk. Het perceel is omgeven door water, met één entree, zodat het gelegen is op een eiland. Op de begane grond van het pand is een hoogwaardige horeca gelegenheid, met terras aan het water gevestigd, waar huurders gebruik van kunnen maken.
Het onroerend goed ligt naast de kantoorpanden van Ouwehand Bouw en rederij Parlevliet Van der Plas en vormt hiermee de entree van de Gemeente Katwijk.
Bouwjaar: omstreeks 2014.

BEREIKBAARHEID
Het geheel is per eigen vervoer zeer goed bereikbaar via de N206 en A44. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is eveneens goed. Het kantoor is op loopafstand van het Transferium gelegen, met vele busverbindingen naar onder andere Leiden (om de tien minuten), Bollenstreek en Den Haag (om de 10 minuten).

LOCATIE / LIGGING
Aan vaarwater
Kantorenpark

LOCATIE / VOORZIENINGEN
Het getaxeerde onroerend ligt op de grens van Leiden en Katwijk.

Met 117.342 inwoners is Leiden, naar inwoneraantal gemeten, na Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en Dordrecht de vijfde gemeente van Zuid-Holland. De agglomeratie Leiden, met de randgemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Voorschoten en Zoeterwoude, telt ruim 250.000 inwoners. Leiden is de grootste gemeente in de circa 400.000 inwoners tellende regio Holland Rijnland.
De Sleutelstad, zoals de bijnaam van de stad luidt, heeft de oudste universiteit van Nederland. Daarnaast is de stad bekend om de rijke geschiedenis en de oude binnenstad, met grachten, monumentale bouwwerken en hofjes.
Katwijk is een gemeente in het noordwesten van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het verstedelijkte dorp is verreweg de grootste gemeente in de Duin- en Bollenstreek, met een belangrijke regionale functie.

Snelwegafrit
Op minder dan 500 m

Afstand tot N.S. Station
Op 2000 m tot 3000 m

Winkel voorziening
Op minder dan 500 m

OPPERVLAKTE / INDELING
Het kantoorpand heeft in totaal een oppervlakte van ca. 2.500 m², waarvan ca. 450 m² voor verhuur beschikbaar, te weten:
Kantoorruimte eerste etage: ca. 450 m²

Het is voor huurders mogelijk om per dagdeel vergaderruimte te huren op de parterre of op de 4e etage.

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Op eigen terrein bevinden zich 75 parkeerplaatsen. Aantal te verhuren parkeerplaatsen geschiedt in overleg met kandidaat huurder.
Huurprijs: € 650,00 per parkeerplaats per jaar.
Op het ruim opgezette buitenterrein is verder een fietsenstalling aanwezig, alsmede enkele ligplaatsen voor sloepen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het onroerend goed beschikt onder andere over:
-afgewerkte plafonds
-afgewerkte wanden
-afgewerkte vloeren
-twee liften met glazen achterwand, met uitkijk naar buiten
-trappenhuis met bordestrap en noodtrappenhuis
-vrije hoogte begane grond 5,60 meter met gedeeltelijke entresol
-receptie en vergaderfaciliteiten op parterre
-hoogwaardige inrichting met transparante wanden
-diverse vides
-atrium met daarin trappartijen
-lichtkoepel in dak
-te openen ramen
-luchtkoeling en luchtverwarming en deels vloerverwarming
-glasvezel
-sanitaire faciliteiten per etage
-invalidentoilet parterre
Verder wordt de kantoorruimte ‘turn key’ opgeleverd

HUURPRIJS
€ 180,00 per m² per jaar.

SERVICEKOSTEN
Nader te bepalen.

OMZETBELASTING
Verhuurder wenst te opteren voor een met BTW belaste verhuur. Indien niet geopteerd kan worden voor een met
BTW belaste verhuur, zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

HUURTERMIJN
In overleg.

HUURPRIJSBETALING
De betaling van de huur, eventuele servicekosten en de eventueel verschuldigde omzetbelasting vindt elke 3 maanden bij vooruitbetaling plaats.

ZEKERHEIDSTELLING
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of een waarborgsom storten ter grootte van (minimaal) 3 maanden huur en eventuele servicekosten, alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst conform het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).

AANVAARDING
In overleg met verhuurder.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Basis Bedrijfshuisvesting B.V. een transactie tot stand komen, zult u hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Valkenburg
Sectie: A
Nummer: 3808
Groot: 52 are 70 centiare

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

OVERIG
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met Basis Bedrijfshuisvesting B.V.

----------------------------------------------------------

GENERAL
This is ‘turn key’ office space, located on the first and second floors of a new, prestigious office building. This office is currently home to Limes International and Jan Accountants. The building is located directly on the Rhine at a high-profile location off the A44 motorway and directly along the N206 provincial road on the border of Leiden and Katwijk. The plot is surrounded by water, with one entrance, so it is located on an island. On the ground floor of the property is a high-quality catering establishment, with a terrace on the water, which lessees can use.
The property is located next to the office buildings of Ouwehand Bouw and Parlevliet Van der Plas shipping company, forming the gateway to the municipality of Katwijk.
Year of construction: around 2014.

ACCESSIBLITY
The premises are easily accessible by private transport via the N206 and A44. Accessibility by public transport is also good. The office is within walking distance of the Transferium, with many bus connections to, for example, Leiden (every ten minutes), Flowerbulb Region and The Hague (every 10 minutes).

LOCATION
By a waterway
Office complex

LOCATION / FACILITIES

The appraised property is located on the border of Leiden and Katwijk.

With a population of 117,342, Leiden is the fifth municipality of South Holland after Rotterdam, The Hague, Zoetermeer and Dordrecht. The conurbation of Leiden, with the neighbouring municipalities of Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Voorschoten and Zoeterwoude, has a population of over 250,000. Leiden is the largest municipality in the region of Holland Rijnland with a population of approximately 400,000.
The "Sleutelstad" ("key city"), as it is nicknamed, has the oldest university in the Netherlands. In addition, the city is known for its rich history and the old town, with canals, listed buildings and small courtyards
Katwijk is a municipality in the northwest of the Dutch province of Zuid-Holland. The urbanised village is by far the largest municipality in the Dune and Flowerbulb Region, with an important regional function.

Motorway exit
At less than 500 m

Distance to Train Station
At 2,000 m to 3,000 m

Shop facilities
At less than 500 m

FLOOR AREA / LAYOUT
The office building has a total floor area of approx. 2,500 m², of which approx. 450 m² to let, namely:
Office space on first floor: 450 m²;

Lessees can rent meeting rooms on the ground floor or on the 4th floor for half-days.

PARKING FACILITIES
There are 75 parking spaces on site. The number of parking spaces to be let will be determined in consultation with the prospective lessee.
Rent: €650 per parking space per year.
On the site there is also a bicycle shed, as well as some berths for sloops.

LEVEL OF OUTFITTING
The property has:
- finished ceilings
- finished walls
- finished floors
- two lifts with glass back wall with a view
- stairwell with landings and emergency stairwell
- headroom on ground floor 5.60 m with partial mezzanine
- reception and meeting facilities on ground floor
- well-appointed with transparent walls
- various voids
- atrium with flights of stairs
- skylight in roof
- opening windows
- air cooling and air heating and partly underfloor heating
- fibre optics
- sanitary facilities on each floor
- accessible toilet on ground floor
The office space will be delivered ‘turn key’

RENT
€180 per m² per year.

SERVICE CHARGES
To be determined.

TURNOVER TAX
The lessor wishes to opt for rent subject to VAT. If rent subject to VAT is not an option, the rent will be increased by an amount to be determined.

RENTAL PERIOD
In consultation.

RENT PAYMENT
The payment of the rent, any service charges and any turnover tax due is made every 3 months in advance.

SECURITY
When signing the lease, the lessee will provide a bank guarantee or deposit to the amount of (minimum) 3 months’ rent plus any service charges, as well as the turnover tax owed for this.

RENT ADJUSTMENT
Annually, for the first time one year after the commencement date of the lease, based on the change in the monthly consumer price index (CPI) series CPI-all households (2006=100), published by Statistics Netherlands (CBS).

LEASE
Lease in accordance with the standard model of the Netherlands Real Estate Council (ROZ), as used by the NVM (Dutch organisation of real estate agents.

ACCEPTANCE
In consultation with the lessor.

COMMISSION
Should a transaction be effected through the agency of Basis Bedrijfshuisvesting B.V., you will owe no costs or commission.

LAND REGISTRY DATA
Municipality: Valkenburg
Section: A
Number: 3808
Size: 52 ares and 70 centiares

PARTICULARS
Each transaction requires the express approval of the owner.

OTHER
Viewings only at times agreed

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 180 per square meter per year
Service charges
No service charges known
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Office
Building type
Resale property
Year of construction
2014

Surface areas

Area
450 m²
Plot size
5,270 m² (units from 450 m²)

Layout

Number of floors
5 floors
Facilities
Air conditioning, elevators, windows can be opened and toilet

Energy

Energy label
Not required

Surroundings

Location
Office park and on navigable waterway
Accessibility
Dutch Railways Intercity station in 2000 m to 3000 m and motorway exit in less than 500 m

Parking

Parking spaces
75 uncovered parking spaces
Parking costs
From € 650,- per lot per year

Surroundings

Overige verspreide huizen Valkenburg, Valkenburg (ZH)

Discover locations in the neighborhood

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Voorschoterweg 23 g

€ 180 /m²/year