Max Gootelaan 52 3312 KK Dordrecht

€ 1.100 /mnd

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een commerciële ruimte aan de Max Gootelaan, gelegen tegenover het Leerpark in Dordrecht.

Het Leerpark is een relatief nieuwe wijk waar innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Op het Leerpark vind je naast scholen ook diverse bedrijfsruimtes, en een toenemend aantal winkels en dienstverleners.

Het Leerpark Dordrecht is gelegen tussen de N3, Laan der Verenigede Naties en het spoor, wat maakt dat de bereikbaarheid, per auto en per openbaar vervoer, uitstekend is. Parkeren kan op de openbare weg. Een groot gedeelte van deze parkeergelegenheid is op dit moment (peildatum februari 2023) gratis. Tevens zijn er enkele betaalde parkeergelegenheden in het gebied.

De beschikbare commerciële ruimte beschikt over een gemengde bestemming en is daardoor uiterst geschikt voor onder andere winkels en dienstverleners, in de vorm van winkel-/ leerbedrijven.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie N, complexaanduiding 5074, appartementsindex A3.

Indeling
Ca. 90 m² commerciële ruimte op de begane grond.

Voormelde oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld aan de hand van opname ter plaatse en aan de hand van informatie verkregen via kadaster, Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG-Viewer), doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte conform de Nederlandse Eenheids Norm NEN-2580.

Voorzieningen
Het object zal (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- Dubbele toegangsdeur aan de voorzijde;
- Pui aan de voorzijde, volledig voorzien van dubbel glas;
- Vloerbedekking deels middels tapijt, deels middels laminaat*;
- Systeemplafond v.v. LED verlichting*;
- Luchtbehandelingsinstallatie*;
- Vloerverwarming*;
- Databekabeling (komt vanuit het plafond)*;
- Pantry voorzien van diverse (lade)kasten*, boiler*, 2 waterpunten*, een losse vaatwasser (ter overname) en een losse koelkast (ter overname);
- Volledig betegeld (enkel) toilet voorzien van hangend toilet, handwasbak*;
- Aparte spreekkamer met geluiddichte deur v.v. airconditioning (ter overname);
- Meubilair (ter overname);
- Meterkast voorzien van water en elektra meter*.

Wij adviseren u alle met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen om niet aan huurder ter beschikking te stellen. Huurder mag gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele toekomstige vervanging, keuringen en onderhoud zijn in dat geval volledig voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij beëindiging van de huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 1.100,00 per maand, exclusief BTW.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
De commerciële ruimte beschik over een energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt als bijlage bij de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg, kan spoedig.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘2e herziening bestemmingsplan Leerpark‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 24 juni 2014.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd-1‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie-3‘ en of nadere functie-aanduiding ‘wonen uitgesloten‘.

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.?

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Graag ontvangen wij van een nieuwe huurder een

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegd bestuurder (zonder foto en BSN);

Tevens dient de tekenbevoegd bestuurder zich bij ons te identificeren. Dit kan middels iDIN of middels een afspraak op één van onze kantoren.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.

2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verhuurder.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 1.100 per maand
Servicekosten
Geen servicekosten bekend
Aangeboden sinds
4 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2016

Oppervlakten

Oppervlakte
90 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Airconditioning, kabelgoten, systeemplafond, toilet, pantry en verwarming

Energie

Energielabel
A

Omgeving

Ligging
Stadscentrum/dorpskern, winkelcentrum en in woonwijk

Omgeving

Maria Montessorilaan en omgeving, Dordrecht

Ontdek locaties in de buurt

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Max Gootelaan 52

€ 1.100 /mnd