Ospelerweg 5725 TS Heusden (Gem. Asten)

Prijs op aanvraag

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
ASTEN - HEUSDEN, OSPELERWEG / GEZANDEBAAN

Twee mooie kavels goede landbouwgrond, ter grootte van 11.01.00 hectaren en 04.34.85 hectaren, derhalve een totale perceeloppervlakte van 15.35.85 hectaren

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET VRIJDAG 27 MAART 2020 - 12.00 UUR

DIVERSE KOOPINDELINGEN / MASSA

Omschrijving
Twee kavels landbouwgrond, ter grootte van 11.01.00 hectaren en 04.34.85 hectaren, gelegen in het buitengebied van ASTEN – HEUSDEN aan de Ospelerweg / Gezandebaan. Het zijn twee mooie kavels zandgrond. Diverse koopindelingen met massa.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente ASTEN, sectie D, nummer 3607, groot 11.01.00 HA
Gemeente ASTEN, sectie D, nummer 3606, groot 04.34.85 HA
Totale oppervlakte: 15.35.85 HA

Aantekening kadaster:
Zover bekend geen bijzonderheden.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven).

BESTEMMING:
Bestemming
Veldkavel 1: Perceel te ASTEN, sectie D, nummer 3607:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Asten 2016” van de gemeente Asten, onherroepelijk vastgesteld d.d. 07 augustus 2019.
Krachtens dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 3.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – attentiegebied EHS.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – recreatief ontwikkelingsgebied.
Gebiedsaanduiding : Wetgevingzone – beperkingen veehouderij.

Veldkavel 2: Perceel te ASTEN, sectie D, nummer 3606:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Asten 2016” van de gemeente Asten, onherroepelijk vastgesteld d.d. 07 augustus 2019.
Krachtens dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 3.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – attentiegebied EHS.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – kwetsbare soorten.

SLOOTONDERHOUD EN SCHOUW:
Jaarlijks vindt begin januari de “officiële” schouw plaats. Een goede staat van onderhoud is van groot belang voor een optimaal beheer van het oppervlaktewater.
Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle sloten goed en op de juiste manier worden onderhouden. Tijdens periodes met veel neerslag moeten zij het water makkelijk kunnen afvoeren. Het is dus belangrijk dat begroeiing en obstakels verwijderd zijn.
Het waterschap “Aa en Maas ” controleert elk jaar de particuliere perceelsloten.
In waterschapstaal wordt dit genoemd “de Schouw”.

Jaarlijkse controle: de schouw:
Tijdens de Schouw controleren de medewerkers van het waterschap de beken en sloten op de onderhoudstoestand (juiste profiel, aanwezigheid van obstakels en begroeiing, doorstroming in 'duikers').

Waterschap Aa en Maas controleert ieder jaar in januari of het onderhoud in orde is.
Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds in goede staat zijn.
Het waterschap mag de koper als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Op de kaart (of zie website van het Waterschap Aa en Maas), alsmede in de verkoopbrochure staan de sloten die het waterschap controleert tijdens de jaarlijkse schouw.

BETALINGSRECHTEN / PRODUCTIERECHTEN
Geen overdracht van betalingsrechten en productierechten aan koper.

VELDKAVEL 2:
Veldkavel 2 (ad. 4.34.85 HA) is te beregenen vanaf het bedrijf van de heer Peter Martens, Ospelerweg 6 te Asten – Heusden. Martens heeft toegezegd op basis van redelijkheid en billijkheid in goed overleg afspraken te willen maken met koper inzake het gebruik van zijn beregeningsput. Martens zal dit schriftelijk bevestigen door het mede ondertekenen van de akte van levering.
- aantal installaties : 1
- capaciteit : 40 m3
- aantal putten : 1

OMSCHRIJVING:
Veldkavel 1: Perceel te ASTEN, sectie D, nummer 3607:
• Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 11.01.00 hectaren.
• Het perceel is gelegen aan de openbare verharde wegen “Ospelerweg” en “Gezandebaan”.
• Het perceel is thans in gebruik als deels bouwland en deels grasland.
• Het perceel is ontwaterd via sloten rondom behalve aan de Gezandebaan. Aan de noordzijde ligt de sloot achter het “spinnenpad”.
• Bodemtype: zandgronden.
• Het perceel is destijds deels gedraineerd welke uitkomen op de zuid oostelijk gelegen A watergang.
• In het perceel is een drinkput voor vee aanwezig met een doorsnede van 125 mm en met een diepte van circa 10 m1.
• Het perceel is toegankelijk vanaf de Ospelerweg via twee duikers en vanaf de Gezandebaan over drie opritten c.q. nagenoeg de gehele breedte.
• Het betreft een mooi vlak gelegen perceel met enkele greppels.
• Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
• Het jachtrecht is tot en met 2026 verhuurd aan de heer Gerard Bosmans uit Heusen. Hij is bereikbaar voor nadere informatie op 06 – 29 01 27 18.
• Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
• De kavel is niet voorzien van een beregeningsput.
• Momenteel is circa 6,5 hectaren ingezaaid als blijvend grasland en circa 3,5 hectaren als bouwland met groenbemester.

Veldkavel 2: Perceel te ASTEN, sectie D, nummer 3606:
• Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 04.34.85 hectaren.
• Het perceel is gelegen aan een openbare verharde weg “Ospelerweg”.
• Het perceel is thans in gebruik als grasland.
• Aan drie zijden van het perceel bevindt zich een sloot waarvan aan de achterzijde een A watergang. Het perceel is hierdoor goed ontwatert.
• Bodemtype: zandgronden.
• Het perceel is niet gedraineerd.
• Het betreft een mooi geëgaliseerd perceel.
• Voor het perceel ligt aan de openbare verharde Ospelerweg een duiker.
• Beregening is mogelijk vanaf het bedrijf van Peter Martens aan de Ospelerweg 6 te Asten, een en ander in goed overleg op basis van redelijkheid en billijkheid. Deze afspraak zal worden vastgelegd in de akte van levering.
• Het jachtrecht is tot en met 2026 verhuurd aan de heer Gerard Bosmans uit Heusden. Hij is bereikbaar voor nadere informatie op 06 – 29 01 27 18.

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 1 mei 2020 bij Gerrits & Van Gulick Notarissen, gevestigd te Gemert en kantoorhoudende aldaar aan de Komweg 150 (5421 LH) / Postbus 38 (5420 AA), telefoonnummer 0492 – 36 21 21, email
De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats direct na het bekend maken van de gunning door de makelaar, uiterlijk dinsdag 31 maart 2020, zodat de toekomstige nieuwe eigenaar het tijdig in gebruik kan nemen voor het teelseizoen 2020.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 27 maart 2020 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Gerrits & Van Gulick Notarissen, gevestigd te Gemert en kantoorhoudende aldaar aan de Komweg 150 (5421 LH) / Postbus 38 (5420 AA); telefoonnummer 0492 – 36 21 21; email in bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Asten-Heusden, Ospelerweg”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP / KOPEN:
Op de hierna genoemde koop / kopen kan tot uiterlijk vrijdag 27 maart 2020 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

Koop I:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 05.91.00 hectaren, gelegen te Asten-Heusden aan de Ospelerweg / Gezandebaan;
Kadastraal bekend onder de gemeente ASTEN, sectie D, nummer 3607 gedeeltelijk, ter grootte van circa 05.91.00 hectaren.

Koop II:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 05.10.00 hectaren, gelegen te Asten-Heusden aan de Ospelerweg / Gezandebaan;
Kadastraal bekend onder de gemeente ASTEN, sectie D, nummer 3607 gedeeltelijk, ter grootte van circa 05.10.00 hectaren.

Koop III: massa van koop I en koop II:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 11.01.00 hectaren, gelegen te Asten-Heusden aan de Ospelerweg / Gezandebaan;
Kadastraal bekend onder de gemeente ASTEN, sectie D, nummer 3607, ter grootte van 11.01.00 hectaren.

Koop IV:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.34.85 hectaren, gelegen te Asten-Heusden aan de Ospelerweg;
Kadastraal bekend onder de gemeente ASTEN, sectie D, nummer 3606, ter grootte van 04.34.85 hectaren.

Koop V:
Massa van koop III en koop IV:
Percelen landbouwgrond, totaal ter grootte van 15.35.85 hectaren, gelegen te Asten-Heusden aan de Ospelerweg / Gezandebaan;
Kadastraal bekend onder de gemeente ASTEN, sectie D, nummer 3607, ter grootte van 11.01.00 hectaren en nummer 3606, ter grootte van 04.34.85 hectaren, derhalve een totale perceeloppervlakte van 15.35.85 hectaren.

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen.
Mocht u nog vragen hebben of wenst u onze uitgebreide verkoopbrochure met verkoopvoorwaarden, inschrijfformulier en retourenveloppe te ontvangen,
kunt u bellen met de heer mr. A.A.H.M. van Heerebeek RT, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 21 21 24 31 of 073 – 217 35 80 of e-mailen naar
Koper heeft een eigen informatieplicht

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
Per direct beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

ASTEN D 3607
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
15 ha 35 a 85 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Ospelerweg

Prijs op aanvraag