Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Funda. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van een van Funda’s websites of mobiele applicaties. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren je over jouw rechten en plichten als je gebruik maakt van het Funda platform. Lees deze zorgvuldig door voordat je Funda gaat gebruiken.

Klik hier om deze Gebruiksvoorwaarden op te slaan. Je kunt de Gebruiksvoorwaarden ook inzien op het hoofdkantoor van Funda (Piet Heinkade 167 (1019 GM) te Amsterdam) of Funda kan de Gebruiksvoorwaarden toesturen op jouw verzoek [helpdesk@funda.nl].

Wie is Funda?

Funda Real Estate B.V. (hierna: Funda) is een onderneming die vraag en aanbod van woon- en bedrijfsruimte, koop en huur, op haar platform dat beschikbaar is via mobiele applicaties en websites zoals funda.nl, fundainbusiness.nl en de Funda app (hierna: het Funda platform) bij elkaar brengt. Het hoofdkantoor van Funda bevindt zich in Amsterdam op de Piet Heinkade 167 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34242436.

Algemeen

Op het gebruik van het Funda platform zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Funda publiceert op het Funda platform van toepassing. Indien je niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dien je geen gebruik te maken van Funda.

Funda behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden, tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op het Funda platform en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Funda account houders. Je aanvaardt deze wijzigingen onherroepelijk wanneer je na de aanpassingen gebruik blijft maken van het Funda platform. Wij adviseren je om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle producten en diensten van Funda tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met je zijn overeengekomen.

Jouw rechten en plichten

Als gebruiker van het Funda platform dien je je in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is je onder meer niet toegestaan om (de inhoud van) het Funda platform te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

 1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Funda en/of derden;
 2. het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
 3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
 4. ontwijken, omzeilen of verwijderen van de beveiliging van (delen van) het Funda platform.

Intellectuele eigendom

Het Funda platform en het daarop ter beschikking gestelde materiaal geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is je slechts toegestaan om één kopie van het op het Funda platform ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is je niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Funda, het platform of het daarop beschikbaar gestelde materiaal te verveelvoudigen, te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren, te framen, beschikbaar te stellen of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Funda is het niet toegestaan gebruik te maken van Funda's woord- en beeldmerken.

Ingeval jij je niet houdt aan het voorgaande, behoudt Funda zich het recht voor om de eventuele schade die hieruit voortvloeit op jou te verhalen.

Materiaal

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto's, teksten, video's, plattegronden, beoordelingen, etc.), al dan niet via de makelaar of adverteerder, op het Funda platform geef je Funda toestemming dit te gebruiken voor commerciële en publiciteitsdoeleinden van Funda. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals niet aan Funda gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Funda stem je ermee in dat jouw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.

Funda heeft het recht om het op het Funda platform geplaatste materiaal te verwijderen. Zie hiervoor de paragraaf 'Notice & Takedown Procedure'.

Op het Funda platform kunnen functionaliteiten aangeboden worden zoals beoordelingen. Funda is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door gebruikers op het platform geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening van Funda weer.

Notice & Takedown Procedure

Je kunt Funda op de hoogte brengen als je meent dat enig materiaal op het Funda platform illegale of anderszins onrechtmatige inhoud bevat. Je doet dat via [inbreuk@funda.nl]. Om je melding in behandeling te kunnen nemen heeft Funda de volgende informatie van je nodig:

 1. Je naam en e-mailadres;
 2. Een exacte URL waar het materiaal beschikbaar is en overige informatie die voor Funda noodzakelijk is om het betrokken materiaal te kunnen identificeren;
 3. De redenen waarom jij van mening bent dat het betrokken materiaal onrechtmatige inhoud bevat;
 4. Een verklaring dat jij te goeder trouw jouw melding bij Funda hebt ingediend en dat je beweringen nauwkeurig en volledig zijn.

Je kunt voornoemde informatie indienen via ons Notice & Takedown formulier. Indien jouw informatie onvolledig is kan Funda je melding niet in behandeling nemen.

Zodra wij jouw (volledige) melding hebben ontvangen ontvang je van Funda een ontvangstbevestiging. Funda controleert of de melding aan de vereisten voldoet en zo nodig verzoekt Funda je jouw melding aan te vullen. Funda beoordeelt vervolgens het materiaal waarop jouw melding betrekking heeft en informeert je over de genomen acties en beroepsmogelijkheden in verband met het genomen besluit. Wanneer Funda na een zorgvuldige beoordeling meent dat het materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is en Funda besluit het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken, brengen wij de betrokkene (bijv. de makelaar of adverteerder) daarvan gemotiveerd en uiterlijk op het moment van het treffen van maatregelen op de hoogte.

Hoe gaat Funda met jouw persoonlijke gegevens om?

In het Privacybeleid lees je waarvoor Funda de persoonsgegevens gebruikt die over je worden verzameld via het Funda platform en hoe je jouw rechten kunt uitoefenen ten aanzien van deze gegevens. In het Cookiebeleid vind je meer informatie over de cookies die Funda gebruikt.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Funda is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade als gevolg van het gebruik van het Funda platform of van websites waarnaar het Funda platform doorlinkt. Funda is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op het Funda Platform beschikbaar is. Funda is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via het Funda platform worden aangeboden.

Funda is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar platform, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Funda.

Funda garandeert niet dat de op het Funda platform aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Funda garandeert ook niet dat de op het Funda platform aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Funda garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in het Funda platform hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij je aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). Funda is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die jij ontleent aan Funda.

Jij vrijwaart Funda tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

 1. het gebruik van informatie op het Funda platform die door jou of door in opdracht van jou handelende (rechts-)personen is geplaatst;
 2. het verwijderen of ontoegankelijk maken van materiaal naar aanleiding van jouw NTD-melding; of
 3. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit jouw gebruik van het Funda platform.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden of jouw gebruik van het Funda platform zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen?

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Funda op te nemen.

Funda Real Estate B.V.
Piet Heinkade 167
1019 GM Amsterdam

Postadres:
Postbus 94591
1090 GN Amsterdam

info@funda.nl

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 1 juli 2023.