Joarumerleane 29 8732 EC Kûbaard

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Modern en goed onderhouden melkveebedrijf met zonnepanelen en SDE, 85 ha in 1 kavel gelegen met beton kavelpad

De totale grootte van het bedrijf bedraagt 85.41.74 hectare waarvan circa 1.77.50 is toe te rekenen aan erf, ondergrond van het bedrijfsgedeelte en circa 1.100m2 aan tuin en ondergrond woongedeelte.

Het geheel bestaat uit:
* Kop-hals-romp boerderij, waarin eveneens gevestigd het woongedeelte
* Ligboxenstal, mestsilo en sleufsilo's cum annexis
* Cultuurgrond: circa 83.53.21 hectare
* 814 Zonnepanelen en SDE subsidie
* 10.378kg Fosfaat
* 81.15 Betalingsrechten
* Melkleverantie aan RFC

Omschrijving opstallen:

Kop-hals-romp boerderij
Het betreft een karakteristieke kop-hals-rompboerderij, waarvan het woongedeelte omstreeks 1880 is gebouwd en de schuur in 1940. Het geheel is traditioneel gebouwd in steens muren met houten bintwerk. De bij- en woonkeuken is opgetrokken in spouwmuren (geïsoleerd). De zadeldaken van de woning zijn gedekt met pannen en met hout onderschoten. De schuur is gedekt met pannen, de achterzijde met dakpanplaten en is met riet onderschoten.

Woongedeelte:
De woning wordt verwarmd middels vloerverwarming en radiatoren aangesloten op de eigen Nefit HR combi-ketel uit 2002. De woning is voorzien van dubbele beglazing en grotendeels geïsoleerd.

Schuur:
De schuur is groot ca. 20x35m. In de schuur gevestigd een 8 ton voerbulk van hout, 33 stuks jongvee ligboxen met roostervloer, alsmede enkele jongvee strohokken voorzien van drinkautomaat. De traditionele Friese stal met stenozolder wordt gebruikt voor opslag en eenlingboxen. De dwarsstal wordt gebruikt als opslag.

Ligboxenstal:
De originele ligboxenstal is gebouwd in 1978 (groot 25x40m met 128boxen). In 1998 is de stal verlengd met 22m en bedroeg de capaciteit 168boxen. In 2012 is de stal gerenoveerd, verbreed naar 45m en is de kap verhoogd, alsmede vernieuwing van voerstekken, realisatie nieuwe strohokken. De stal kent thans een afmeting van 45x62m, de goot- en nokhoogte bedragen resp. 4.08m, 4.30m en 13,34m. Dit is exclusief het tanklokaal, kantoor, terugloopruimte en melkstal.
De stal is opgetrokken in een gegalvaniseerd spantwerk met houten gordingen. De zijwanden bestaan uit een trasraam van schelfhout elementen met daarboven windbreekgaas, welke laatste is voorzien van automatische regen-/wind- en temperatuurmeter. De voor- en achtergevels zijn bekleed met beplating. Het zadeldak is gedekt met sandwichpanelen. De stal kent plaats voor 211 stuks grootvee en 57 stuks jongvee.
De ligboxenstal is voorzien van 5 voerstations (4 voor grootvee en 1 voor droge koeien), 11 drinkbakken, 2 mestrobots en 2 borstels. Daarnaast zijn er twee doorlopende voergangen en een wachtruimte voor 100mk. Voor de stal gebouwd de melkstal met daarin gevestigd de 22 stands melkcarrousel (Westfalia 2002), de ziekenboeg, kantoor en tanklokaal met daarin gevestigde de eigen tank (20.252ltr.), voorkoeler, warmteterugwinning en vod-energy saver.
Onder de stal zijn twee mestkelders gelegen met resp. een inhoud van 1.500m3 en 2.000m3.

Zonnepanelen
Op het dak van de ligboxenstal zijn 814 zonnepanelen geplaatst (2018) aangesloten op 5 omvormers. Er is een SDE subsidie toegekend welke overdraagbaar is.

Totale mestopslag ca. 4.405m3:
Twee kelders onder de ligboxenstal ca. 3.500m3
Mestsilo ca. 800m3 (wordt zomer 2020 nog gekeurd)
Put traditionele schuur ca. 65m3
Kolk erf ca. 40m3

Sleufsilo's
3 sleufsilo's groot 10x44x2m
1 sleufsilo groot 9x44x2,25m
1 sleufsilo groot 8x25x1.20m (verouderd)
1 sleufsilo groot 9x25x1.20m (verouderd)

Bulksilo's
aanwezig op het erf en in de traditionele schuur 6 bulken:
kunstmestbulk 12 ton
voerbulk 12 ton voerbulk 8 ton
voerbulk 3 ton voerbulk 10 ton
in de schuur houten voerbulk 8 ton

Erfverhardingen:
Naar schatting ca. 3.600m2 erfverharding gelegen, beton

Cultuurgronden:
De percelen cultuurgrond zijn gelegen in 1 kavel naast en voor de opstallen. De kavel is opgedeeld in 15 percelen en ontsloten middels kavelpaden van beton, totaal circa 900m lang, 1.5m en 3.50m breed. De grondaard betreft zwaardere (knip)klei met voldoende teelaarde en door de jaren gedraineerd.
Op gedeelte van de landerijen rust een beheerovereenkomst ANLb 2018.

Betalingsrechten:
Er rusten 81.15 betalingsrechten op de landerijen.

Fosfaatrechten:
10.378kg voor het jaar 2020.

Machines en vee:
Eventueel ter over name.

Windturbine:
Verblijft bij verkopers en dorpsbelang

BESTEMMINGSPLAN:

Bestemmingsplan:

Bouwvlak:
• Enkelbestemming agrarisch,
• Dubbelbestemming waarde-archeologie 1,
• Bouwvlak,
• Functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch-bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf,
• bouwaanduiding karakteristiek,
• maatvoering maximum hoogte luchtvaartverkeerszone invliegfunnel 151m,
• maatvoering maximum hoogte vrijwaringszone radarverstoringsgebied 85m,
• gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerszone-invliegfunnel,
• gebiedsaanduiding vrijwaringszone-radarverstoringsgebied,
• gebiedsaanduiding overige zone-windturbine.

Cultuurgronden:
• enkelbestemming agrarisch,
• dubbelbestemming waarde-archeologie
• maatvoering maximum hoogte luchtvaartverkeerszone invliegfunnel 151m,
• maatvoering maximum hoogte vrijwaringszone radarverstoringsgebied 85m,
• gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerszone-invliegfunnel,
• gebiedsaanduiding vrijwaringszone-radarverstoringsgebied,
• voor gedeelte percelen: gebiedsaanduiding overige zone-windturbine.

Vergunning:
Het bedrijf beschikt over een vergunning ex. art. 19d Natuurbeschermingswet 1988 voor het houden van 229 stuks grootvee en 130 stuks jongvee.

BIJZONDERHEDEN:
* Er rusten de gebruikelijke waterschapslasten, onroerende zaak belasting, afvalstoffen
heffingen e.d. op de percelen cultuurgrond en opstallen.
* Er rust een jaarlijkse rvk-rente op de percelen ter grootte van € 2.722,82, eindjaar 2027.
* Er rust een beheerovereenkomst ANLb op een gedeelte van de percelen. Voor 12.52.97 hectare "Legselbeheer:
nestbescherming op grasland in combinatie met strook/rand met rustperiode van 1 april tot 1 juni van minimaal
8 meter breed". Voor 0.40.54 hectare "kruidenrijk grasland, rand klasse A". Looptijd tot en met 31 december
2021. Deze overeenkomsten dienen door koper te worden overgenomen van verkoper.
* De jachtrecht(en) zijn verhuurd.
* Energie prestatie certificaat wordt geleverd bij akte van levering. Het betreft een voorlopig label C.
* Object valt onder het Btw-regime, koopprijs is excl. btw.
* Op perceel met nummer 97 is de toegangsweg gelegen om te komen van en te gaan naar de opstallen van
Joarumerleane 23 te Kubaard. De toegangsweg met bermen worden overgedragen aan de eigenaar van perceel
met no 90. De oppervlakte bedraagt circa 325m2. De afscheiding blijft zoals het is met twee meter aan de
noordzijde als grens. Onderhoud voor de eigenaren van thans perceel met no 97 en no 90 ieder voor de helft.
Kosten uitmeten Kadaster komt voor rekening van koper.
* Op de percelen met nummers 99 en 100 hebben windturbines gestaan welke omstreeks het jaar 2004 zijn
afgebroken, behoudens eventuele fundamenten, kabels en leidingen in de grond van voornoemde en eventuele
omliggende percelen hetgeen koper dient te aanvaarden.
* Ten laste van perceelnummer 724 en ten gunste van perceelnummer 643 is een zakelijk recht van overweg
gevestigd om te komen van en te gaan naar de openbare weg.
Het recht om in de grond kabels en leidingen voor electrische energie van de windturbine naar de regel- en
stuurkast en vervolgens naar het net, te leggen en te houden en om graafwerkzaamheden te verrichten voor
aanleg en onderhoud daarvan.
Het recht om in de grond kabels voor een telefoonaansluiting naar het telefoonnet te leggen en te houden en om
graafwerkzaamheden te verrichten voor aanleg en onderhoud daarvan.
Het recht om een stel wieken te laten ronddraaien boven de grond van de eigenaar.
Het recht van windvang ten aanzien van bomen, die zodanig hoog zullen uitkomen dat de windturbine daardoor
in zijn functioneren op welke wijze dan ook wordt gehinderd.
* Er is zijn enkele beperkte rechten gevestigd ten laste van het perceel Wommels, sectie J, nummer 67 ten
behoeve van het perceel Wommels, sectie J, nummer 643 en 724 te weten: a. de erfdienstbaarheid, inhoudende
het recht van wiekoverslag;
b. de erfdienstbaarheid, inhoudende het recht van ongehinderde windvang, waarvoor beperkt gerechtigde
jaarlijks een vergoeding is verschuldigd aan de grondeigenaar van € 250,- p/jr.
* Er is een zakelijk recht van weg gevestigd ten behoeve van perceel 723 en ten laste van perceel 724 om te
komen van en te gaan naar de openbare weg.
* Verkoper en voorgangers hebben bij verkrijging van diverse percelen een voorwaardelijke vrijstelling
overdrachtsbelasting verkregen. Voor deze percelen geldt dat koper deze voorwaardelijke vrijstelling van
verkoper overneemt totdat aan deze voorwaarwaarden is voldaan.
* De elektriciteitsinstallatie is in maart 2020 goedgekeurd, Scope 10-inspectie.
* De bliksemgeleiders zijn gekeurd

OVERIGE INFORMATIE:
* Prijs op aanvraag;
* Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn o.a. de notaris- en
hypotheekkosten, uitmeten kadaster, inschrijvingskosten openbare registers en de hierop van toepassing zijnde
btw en de overdrachtsbelasting, kosten tolk etc.;
* Alle overige relevante bijlagen/gegevens zijn op aanvraag verkrijgbaar;
* Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop;
* Verrekening van de zakelijke lasten zal plaats vinden per datum eigendomsoverdracht;
* Aanvaarding en betaling in overleg;
* Bezichtiging uitsluitend op afspraak via De Mars Agrarische Makelaardij.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
4 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Melkveehouderij
Soort bouw
Bestaande bouw
Ligboxen
211
Plaatsen voor jongvee
57
Melksysteem
Draaistal
Opstanden
700 m² (bouwjaar <{Voor}> 1900)
2.790 m² (bouwjaar 2012)
800 m² (bouwjaar 1987)

Oppervlakten

Totale oppervlakte
83 ha 53 a 21 ca
Huiskavels
83 ha 53 a 21 ca

Kadastrale gegevens

WOMMELS J 74
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 17 a 05 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 82
Eigendomssituatie
3 ha 94 a 0 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 87
Eigendomssituatie
4 ha 81 a 55 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 88
Eigendomssituatie
0 ha 80 a 01 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 89
Eigendomssituatie
2 ha 73 a 40 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 91
Eigendomssituatie
1 ha 30 a 40 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 92
Eigendomssituatie
1 ha 50 a 45 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 97
Eigendomssituatie
1 ha 87 a 30 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 103
Eigendomssituatie
1 ha 93 a 50 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 104
Eigendomssituatie
4 ha 69 a 90 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 130
Eigendomssituatie
1 ha 87 a 35 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 131
Eigendomssituatie
1 ha 90 a 50 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 133
Eigendomssituatie
1 ha 41 a 75 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 137
Eigendomssituatie
2 ha 82 a 05 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 665
Eigendomssituatie
2 ha 88 a 75 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 666
Eigendomssituatie
1 ha 19 a 80 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 724
Eigendomssituatie
1 ha 19 a 80 ca (geheel perceel)
TJUM G 366
Eigendomssituatie
1 ha 20 a 20 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 70
Eigendomssituatie
2 ha 74 a 10 ca (geheel perceel)
WOMMELS J 72
Eigendomssituatie
2 ha 15 a 65 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Joarumerleane 29

Prijs op aanvraag